АНД 3081/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1632

гр. Пловдив, 18.10.2016г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията НАХД №3081/16 год. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ 15-1030-008584 от 16.02.2016г. на Нач. сектор „Пътна полиция” Пловдив към ОДМВР Пловдив, с което на Д.Й.Д., ЕГН:********** са наложени административни наказания, както следва: за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП са наложени ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на осн. чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП; за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, като наред с това на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 контролни точки и за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева на осн. чл.185 от ЗДвП.

Жалбоподателят атакува наказателно постановление по изложени в жалбата съображения. Иска отмяната му. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител.

Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по депозираната жалба.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество същата е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 23.10.2015г. около 15.20 часа жалбоподателят Д. *** лек автомобил „Фолксваген Голф”, собственост на „КАВАЛИНО” ЕООД, с временни регистрационни табели ***, когато бил спрян за проверка от полицейски служители, между които свидетелят Ю.Н.Ч. – *** към ОДМВР – Пловдив, с-р „ПП”. Същите констатирали, че лекият автомобил се движи без включени светлини за движение през деня или къси светлини, както и че е управляван от Д. без поставен предпазен колан по време на движение и с разрешение за временно движение от 11.07.2015г., на което срокът е изтекъл.

За констатираните нарушения на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с фабричен номер на кочана 286280 от 23.10.2015г. Актосъставителят квалифицирал нарушенията по чл.141, ал.1 от ЗДвП, чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП. Д. подписал акта без възражение. Получил препис от него на същата дата и удостоверил с подписа си, че е уведомен, че в три дневен срок може да даде допълнителни обяснения и да направи възражения, като не се е възползвал от това си право. 

Въз основа на съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Д.Й.Д., ЕГН:********** са наложени административни наказания, както следва: за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП са наложени ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на осн. чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП; за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, като наред с това на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 контролни точки и за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева на осн. чл.185 от ЗДвП.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на свидетеля Ю.Ч..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност /съгласно приложената по делото заповед/, като съдът намира възражението на жалбоподателя в тази насока за неоснователно.

Относно нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП:

Безспорно в хода на проверката от органите на „ПП” е било установено, че е допуснато нарушение на правилата за движение по пътищата, което не се отрича и от жалбоподателя, а именно, че е управлявал МПС с временно разрешение за движение, което е било изтекло към момента на проверката. Налице е обаче недопустимо разминаване в правните квалификации отразени в АУАН и в НП. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл.141, ал.1 от ЗДвП, а наказващият орган тази на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Посоченото категорично представлява съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице и е основание за отмяна на наказателното постановление относно това нарушение.

Относно нарушенията по чл.137А, ал.1 и чл. 70, ал.3 от ЗДвП:

По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършени от жалбоподателя нарушения на чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП. Разпоредбата на чл.137А от ЗДвП създават задължение за водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, да използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани, а тази на чл.70, ал.3 от ЗДвП гласи, че моторните превозни средства трябва да се движат с включени светлини през деня или с къси светлини. От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е управлявал лекия автомобил без да използва обезопасителен колан и без каквито и да било светлини, което не се оспорва и от самия нарушител. В допълнение, действително, редовно съставените АУАН, съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, се ползват с доказателствена сила, като констатациите, отразени в този по настоящото дело не са оборени от жалбоподателя, а напротив, потвърждават се от всички доказателства по делото. При това положение са очевидни извършените от Д. административни нарушения.

Съответни на посочените нарушени законови разпоредби са и приложените от наказващия орган санкционни такива, като нормата на  чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е фиксирана и е в размер на 50 лв., поради което наказващия орган е приложил правилно санкционната норма и е наложил на жалбоподателя наказание в законоустановения размер.  Същото се отнася и до наложеното в наказателното постановление наказание, определено въз основа на общата разпоредба на  чл.185 от ЗДвП, предвид липсата на данни за създадена от това нарушение непосредствена опасност за движението, когато иначе би била приложима нормата на чл.180, ал.1, т.1 от ЗДвП. И тук наказанието глоба е в предвиден от законодателя фиксиран размер от 20 лева, поради което и същият не е подлежал на преценка от наказващия орган и правилно е бил определен с наказателното постановление. Поради горните съображения наказателното постановление, относно тези нарушения, следва да бъде потвърдено.

 

Предвид това и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

 

                                                          Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ /НП/ 15-1030-008584 от 16.02.2016г. на Нач. сектор „Пътна полиция” ПП към ОДМВР Пловдив в частта, в която на Д.Й.Д., ЕГН:********** за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на осн. чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА /НП/ 15-1030-008584 от 16.02.2016г. на Нач. сектор „Пътна полиция” ПП към ОДМВР Пловдив в частта, в която на Д.Й.Д., ЕГН:********** за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, като наред с това на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 контролни точки и за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева на осн. чл.185 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив.

                                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ