АНД 3054/2016 - Разпореждане - 18-05-2016

Разпореждане по Наказателно дело 3054/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 10393

18.05.2016г., гр. Пловдив

 

ВИОЛЕТА НИЗАМОВА - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 3054/2016г. по описа на ПРС, XXV н.с., след  като се запозна с материалите по делото, и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на "Каменица" АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 65, представлявано от М. Ж. Н. – Д., против НП № 217 от 20.04.2016г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 126а, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от ЗАДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за извършено нарушение по чл. 88, ал. 2 от ЗАДС.

Настоящият съдебен състав намира, че не са налице основания за насрочване на делото в о.с.з., тъй като ПРС не е местно компетентен да разгледа и реши спора по същество.

Съгласно чл. 59, ал.1, пр.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Видно от материалите по делото и отразеното в атакуваното НП, вмененото административно нарушение е извършено на 01.01.2014г. в гр. Хасково и се изразява в това че „Каменица“ АД не е отразило съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗАДС и във връзка с чл. 78, ал. 1 от ППЗАДС в регистър „Дневник на складовата наличност“ за данъчен период 01.12.2013г.-31.12.2013г. акцизните стоки /бира/, произведени в данъчния склад и складирани в депозитните резервоари, в упоменатите видове и количество.

С оглед на всичко това следва да се направи извод, че място на извършване на нарушението е гр. Хасково, при което компетентен да разгледа делото по същество се явява Хасковски РС.

С оглед на горното и на основание чл. 84 от ЗАНН, във вр. с чл. 59, ал. 1 от НПК, Пловдивски районен съд, XXV наказателен състав,

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 3054/16г. по описа на РС- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по КОМПЕТЕНТНОСТ на Хасковски районен съд.

 

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.  

Препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и на АНО за сведение.

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.