АНД 2978/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Наказателно дело 2978/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

  1544

 

гр. Пловдив, 04.10.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪДII наказателен състав в публично заседание на двадесети септември,   две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                               

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 2978/2016г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

              Обжалвано е Наказателно постановление № 16-1030-000376 от 01.03.2016г. на Началник сектор ПП към ОДМВР гр.Пловдив, с което на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП на М.Ж.Ш. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания : Глоба в размер на 120 лева за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП,  Глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и Глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.

               С жалбата  се прави искане за отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно и несправедливо, поради нарушения на процесуалните и материалните правила, като се излагат и основания по същество.

               Жалбоподателят  редовно и своевременно призован, в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

                Въззиваемата страна – Сектор ПП при ОДМВР гр.Пловдив, редовно призована не се представлява и не взема становище по жалбата.

    Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

    Жалбоподателят М.Ш. е правоспособен водач на МПС и притежава СУМПС № ****, категории А В С АМ ТКТ и се води на отчет в ОДМВР гр.Пловдив.

     Атакуваното НП е издадено въз основа на съставен на 11.02.2016г. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ бланков номер 295980 от свидетел И.С.К. – *** при сектор ПП при ОДМВР гр.Пловдив срещу жалбоподателя  М.Ш. за това, че на 11.02.2016г. около 13,30 часа в гр.Пловдив, ул.”Дрин” /кръстовището с ул.”Тодор Александров”/ управлява по посока изток – запад лек БМВ Х5 с рег. № ****, собственост на М.М.Ч. ЕГН ********** като 1. не спазва знак Б1, не пропуска движещия се направо по път с предимство по посока юг – север лек автомобил Опел Астра с рег. № ***, удря го а той след удара се блъска в паркирания лек автомобил Форд Галакси с рег. № *** от което настъпва ПТП с материални щети по три броя МПС 2. не носи контролен талон към СУМПС 3. не носи свидетелство за регистрация част II / справка/, с което е нарушил чл.50, ал.1 и чл.100, ал.1, т.1/2 от ЗДвП. Съгласно съставения АУАН от нарушението имуществени вреди са претърпели л.а. ****, л.а. *** и л.а. *** описани в Протоколи за ПТП № 1621155/1621156. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя, без вписване на възражения и обяснения, като на датата на съставянето на АУАН е връчен препис на жалбоподателя. Въз основа на АУАН е издадено на 01.03.2016г. атакуваното НП, връчено на 12.04.2016г., в което по идентичен с АУАН начин са посочени нарушенията и нарушените правни норми. Поради не съгласие с изложеното в НП и наложените административни наказания, издаденото НП е обжалвано в срок пред РС гр.Пловдив.

Разпитан като свидетел в съдебно заседание актосъставителят И.С.К. посочи, че работи в сектор ПП при ОДМВР Пловдив като **** и е съставител на акта, защото му е бил изпратен с негов колега – свидетел по акта, да посетят настъпило ПТП. Свидетелят посочи, че на мястото на произшествието е изслушал страните и направените от него констатации не са били оспорени от лица имащи отношение с произшествието. Свидетелят посочи, че АУАН е съставен на мястото на произшествието, като преди това е съставил протоколи за ПТП, по които страните не са имали възражения.  Показанията на свидетелят съдът кредитира като обективно верни, преценявайки ги за правдиво звучащи и логични в изложението, както и че не съдържат противоречия, кореспондират и с приобщените писмени доказателства по делото. Не се установиха обстоятелства, сочещи предубедеността им, както и не се намериха и други  основания за критика на показанията на свидетел К.. 

   В хода на настоящето дело по искане на съда се представиха и приеха Протоколи за ПТП № 1621155 и № 1621156.

   Горната фактическа обстановка се установи от гласните доказателства   - показанията на свидетел И.К., както и от  събраните писмени доказателства включително  НП, АУАН, протоколи за ПТП, справка за нарушител/водач.

               При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект / срещу който е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

               Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. 

               Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН  настоящият състав на Пловдивския районен съд  достигна до следните правни изводи:

               По приложението на процесуалния закон:  Проверяваният акт е издаден от  упълномощен за това орган, с оглед разпоредбите на чл.189 от ЗДвП  и приетата Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи, поради което  издалото НП лице е компетентно.  С оглед длъжностното качество на актосъставителят и във връзка с разпоредбите на чл.189 от ЗДвП и приетата по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения.  При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя така, че той да не може да упражни същото в пълен обем. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, като са спазени и предвидените в закона срокове досежно тяхното съставяне, респективно издаване. Съдът счита, че атакуваното наказателно  постановление е издадено в срок, както и че същото е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и следва да бъде потвърдено, като съображенията  на съда за това са следните:

            Относно първото нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП посочено като точка 1 на НП, от приетите по делото доказателства съдът намира същото за установено по безспорен и несъмнен начин. От събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени както свидетелските показания на актосъставителя К., така и приложените по делото писмени доказателства, тъй като всички те са обективни, логични и непротиворечиви съдът обоснова заключение за несъмнено осъществено нарушението по цитираната правна квалификация, тъй като според чл.50, ал.1 от ЗДвП „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство”. Безспорно се установява, че жалбоподателят, управлявайки МПС  - БМВ Х5, с рег. № **** в кръстовище по път без предимство, не е пропуснал пътното превозно средство, движещо се по пътя с предимство. В присъствието на другия водач на МПС факта на нарушението от страна на жалбоподателя, при съставянето на протокол за ПТП 1621155 / лист 23 от делото / не се оспорва. Наложеното  на жалбоподателя Ш. по реда на чл.179, ал.2 от ЗДвП наказание глоба, който е определен към минимално предвидения в санкционната норма размер от 120 лв., при граници от 100 лв. до 200 лв. В случая посочения размер е правилно и законосъобразно определен, поради което и същият е напълно справедлив, тъй като изцяло отговаря на обществената опасност на жалбоподателя, който, предвид приложената по делото справка за нарушител/водач, както и с негово поведение при установяване на нарушенията от страна на контролните органи.

             Относно второто нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП посочено като точка 2  на НП и третото нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП посочено като точка 3 от НП , от приетите по делото доказателства съдът намира същите за установени по безспорен и несъмнен начин. Същите не се оспорват реално от жалбоподателя Ш., тъй като в хода на проверката от контролните органи на водачите участници в ПТП същите са били установени с непредставянето им от страна на жалбоподателят при поискването им. Размера на наложените наказания е 10 лева за всяко едно от тях, който размер е приет от законодателят да е фиксиран, и като такъм не подлежи на изменение от страна на съда в посока намаляването им.  Поради това в тази си част - по отношение на наложените наказания по чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП и по чл.183,ал.1,т.1,пр.3 от ЗДвП обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

     Воден от гореизложените мотиви и на основание чл.61, ал.1 от ЗАНН съдът,

 

                                              Р Е Ш И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1030-000376 от 01.03.2016г. на Началник сектор ПП към ОДМВР гр.Пловдив, с което на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП на М.Ж.Ш. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания : Глоба в размер на 120 лева за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП,  Глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и Глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на  гр. Пловдив  по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.