АНД 2927/2016 - Решение - 10-10-2016

                                   Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е  № 1656

        

                                      гр. Пловдив, 10.10.2016г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на девети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа АНД № 2927/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление  № 15-1030-007071 от 22.12.2015 год., издадено от Началник сектор Пътна полиция – Пловдив към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015 год., с което на М.П.М., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто / лева за нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 1,  т. 3 от ЗДвП, административно наказание – ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 132, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 181, т. 7 от ЗДвП, административно наказание – ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП, както и административно наказание –ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП.

         Жалбоподателят  – редовно призован, не се явява в съдебно заседание, като в жалбата си, активирала настоящото производство, моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Сектор „ПП” при ОДМВР гр.Пловдив – редовно призован, не изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

С акт за установяване на административно нарушение от 10.09.2015 год. при извършена проверка на 10.09.2015 г. около 21:30 часа на ГП І-8 246 км. в посока гр. Пловдив е констатирано, че жалбоподателят като водач на лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с Рег. № ***, собственост на Н.Г.К., ЕГН **********, извършва следните нарушения:

1. Управлява МПС, чиято конструкция е променена, демонтирани са задни седалки и не отговоря на СРМПС.

2 . Превозва пътници в МПС, на което са демонтирани седалките – в багажното отделение.

3. МПС не е оборудвано със светлоотразителна жилетка.

4. МПС не е оборудвано със светлоотразителен триъгълник.

Записано било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 146, ал. 1 от ЗДвП, чл. 132, ал. 1 от ЗДвП, чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП и чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани от негова страна до наказващия орган.

Актосъставителят А.Н., редовно призован, не се явява в съдебно заседание и съда е заличил същият от списъка за призоваване на лицата, тъй като жалбоподателя М. не оспорва фактическата обстановка, такава каквато е залегнала в АУАН.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушенията под разпоредбите на чл. 146, ал. 1 от ЗДвП, чл. 132, ал. 1 от ЗДвП, чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП и чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, като е постановил всяка една от глобите на основание чл. 179, ал. 1,  т. 3 от ЗДвП, чл. 181, т. 7 от ЗДвП, чл. 185 от ЗДвП.

Както в хода на изготвянето на административнонаказателната преписка , така и пред настоящия Съд от страна на жалбоподателя не са ангажирани каквито и да били доказателства , опровергаващи залегналите в АУАН констатации. При издаването на атакуваното НП , адмнистративнонаказващият орган обосновано и правилно е преценил както вида и тежестта на констатираните нарушения , така и конкретно нарушените норми от ЗДвП, като е подвел и четирите нарушения под съответните законови текстове. Наложените глоби за първите две нарушения, а именно по чл. 146, ал. 1 от ЗДвП и по чл. 132, ал. 1 от ЗДвП  са ориентирани около средния размер , предвиден в текстовете на чл. 179,ал.1,т.3 и чл. 181,т.7 от ЗДвП, тъй като правилно от страна на наказващия орган е преценена немалката степен на обществената им опасност , тъй като се касае до застрашаване здравето и живота на пътниците в проверяваното МПС. За нарушенията по чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП и чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП., законодателят е предвидил фиксиран размер на глобата в чл 185 ЗДвП.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е  правилно, обосновано и законосъобразно, не са били допуснати съществени нарушения на материалния и процесуален закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло.

 

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1030-007071 от 22.12.2015 год., издадено от Началник сектор Пътна полиция – Пловдив към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015 год., с което на М.П.М., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто / лева за нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 1,  т. 3 от ЗДвП, административно наказание – ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 132, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 181, т. 7 от ЗДвП, административно наказание – ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП, както и административно наказание –ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП.

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.