АНД 2922/2016 - Решение - 17-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е  № 1611

17.10.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателно отделение, IV-ти наказателен състав в закрито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            като разгледа докладваното от съдията АНД № 2922 по описа за 2016г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 15-1030-006262/09.11.2015г. на Началник Сектор Пътна Полиция – Пловдив за констатирано с АУАН Г227795/24.08.2015г. против жалбоподателя поредица от нарушения, а именно: затова, че на 24.08.2015г. около 12:45 часа в Община Родопи на път Втори клас № 86-19+100 като водач на л.а. Опел Вектра Комби с рег. № ****** управлява същият като не носи СУМПС и контролен талон, с което виновно е нарушил чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.1 предл. 1, 2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева, движи се по републикански път, без да е заплатил винетна такса по реда на чл. 10, ал.1, т.1 ЗП – нарушение по чл. 139, а.5 ЗДвП, поради което и на основание чл. 179, ал.3, т.4 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лева, управлява МПС с изтекъл срок на регистрация с временна валидност – нарушение по чл. 140, ал.1 ЗДвП, като на основание чл. 175, ал. 2, вр. ал.1, т.1 , предл. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да упражнява МПС за 1 месец.

            Жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като не е извършвал описаното в АУАН административно нарушение. Не се явява в съдебно заседание, редовно призован, не се представлява. Не ангажира доказателства.

            Въззиваемата страна ОД на МВР Пловдив, сектор „Пътна полиция”  не изразява становище, не се представлява в съдебно заседание. Не ангажира доказателства.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

            На 24.08.2015г. с АУАН е констатирано, че жалбоподателят около 12:45 часа в Община Родопи на път Втори клас № 86-19+100 като водач на л.а. Опел Вектра Комби с рег. № ********* управлява същият като не носи СУМПС и контролен талон, с което виновно е нарушил чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП, движи се по републикански път, без да е заплатил винетна такса по реда на чл. 10, ал.1, т.1 ЗП – нарушение по чл. 139, а.5 ЗДвП и  управлява МПС с изтекъл срок на регистрация с временна валидност до 23.08.2015г – нарушение по чл. 140, ал.1 ЗДвП.

            Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства: оригинал на АУАН, справка за нарушител водач, заповед от 24.06.2015г. за определяне на длъжностни лица от МВР да издават фишове за налагане на глоби, да съставят АУАН, да издават наказателни постановление, показанията на св. Х. – актосъставител.

            Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в кръга на службата му. В резултат на проведената служебна проверка и контрол настоящата съдебна инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставеният административно наказателен акт е дадено точно описание на извършените административни нарушения. Даденото фактическо описание на административните нарушения, на обстоятелствата, при които същите са осъществени от жалбоподателя, мястото на извършването му и на основата на какви доказателства е законосъобразно. Наказващият орган е дал пълно и точно описание на обстоятелствата, при които са осъществени административните нарушения от страна на жалбоподателя, което отговаря на установените фактически обстоятелства по съставения по административно наказателната преписка АУАН, подкрепен и от доказателствата по делото. В атакуваното НП са посочени всички необходими факти, които квалифицират административните нарушения. По несъмнен начин са конкретизирани осъществените неправомерни действия на жалбоподателя като водач на МПС. От свидетелските показания на разпитания Х. се установява, че жалбоподателят е управлявал МПС с изтекла регистрация. Поддържа написаното в АУАН.

            Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 1, т.1-10 от ЗАНН. Няма съществено опорочаване на административно наказателния процес, което да е довело до неприемливо ограничаване на правото на защита на жалбоподателя. Били са налице безспорни предпоставки за налагане на административно наказание. Законосъобразно наказващият орган е наложил наказанията предвидени в ЗДвП. Не се споделят възраженията в жалбата, че жалбоподателят не е извършвал административните нарушения, тъй като същите се явяват голословни и неподкрепени с каквито и да било доказателства.

            Предвид изложеното атакуваното НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Случаят не е маловажен и няма основание за приложението на чл. 28 ЗАНН.

 Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-1030-006262/09.11.2015г. на Началник Сектор Пътна Полиция – Пловдив за констатирано с АУАН Г227795/24.08.2015г. против жалбоподателя поредица от нарушения, а именно: затова, че на 24.08.2015г. около 12:45 часа в Община Родопи на път Втори клас № 86-19+100 като водач на л.а. Опел Вектра Комби с рег. № ******** управлява същият като не носи СУМПС и контролен талон, с което виновно е нарушил чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.1 предл. 1, 2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева, движи се по републикански път, без да е заплатил винетна такса по реда на чл. 10, ал.1, т.1 ЗП – нарушение по чл. 139, а.5 ЗДвП, поради което и на основание чл. 179, ал.3, т.4 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лева, управлява МПС с изтекъл срок на регистрация с временна валидност – нарушение по чл. 140, ал.1 ЗДвП, като на основание чл. 175, ал. 2, вр. ал.1, т.1 , предл. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да упражнява МПС за 1 месец.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.