АНД 281/2016 - Решение - 21-03-2016

Решение по Наказателно дело 281/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

. 482

 

гр. Пловдив, 21.03.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXIV наказателен състав в публично заседание на девети март , две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при секретаря: МИЛА ТОШЕВА,

като разгледа АНД №281/2016 г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление № НП 27-52-3/21.10.2015, издадено от проф. д-р З.П., **** на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, с което на д-р П.В.Т. е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл.229, ал.1 от Закона за здравето за нарушение на чл.81, ал.2, т.1  от Закона за здравето.

   С жалбата се  прави искане за отмяна на наказателното постановление, тъй като наказателното производство е незаконосъобразно предвид неподкрепяне на извода на АНО за извършено административно нарушение с доказателства.

 Жалбоподателят Т.  редовно и своевременно призован  се явява в съдебно заседание заедно с процесуалния си представител адв.С.. В пледоарията си изтъкват аргументи сочещи на отмяна на наказателното постановление.

               Въззиваемата страна – Изпълнителна агенция „Медицински одит” се представлява от юрисконсулт Л., която иска потвърждаване на наказателното постановление. 

  Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

И.В.М. – на 34 г., майка на новороденото Г.П.М. постъпил на 25.01.2015 г. в отделение „Патологична бременност” за задържане, поради съмнения за преждевременно отлепена плацента и съмнения за дехисценция на белег на матката. Състоянието и наложило при раждането да се извърши родоразширение чрез Цезарово сечение. На 26.01.2015 г. се  родило дете от мъжки пол, с по-голямо от определената гестационна възраст, с белези за майчино-фетална инфекция. По тази причина новороденото е настанено в интензивен сектор на Неонатологично отделение в лечебното заведение. Предвид инфекцията и постолозния обрив по цялото тяло, при детето се наложило извършване на антибиотично лечение, в резултат на което постолозният обрив постепенно е изчезнал. В документацията на новороденото липсват данни за отразяване на спонтанни изхождания /дефекация/ до четвъртия ден след раждането. На четвъртия ден след раждането било отчетено балониране на коремчето и задръжка на млякото повече от два часа, след като детето е било нахранено. Направена е стомашна промивка, сложена е газова тръба и детето е изходило голямо количество жилав мекониум. На 03.02.2015 г., т.е. на осмия ден след раждането коремът отново е напрегнат, балониран. По тази причина е назначена консултация с детски хирург, която е осъществена от д-р П.Т.. В декурзоса, в който е отразил своя преглед д-р Т. описва, че детето от 8 дни не се изхожда спонтанно. При извършената ехография е установено наличие на изпълнени чревни бримки. Назначено е лечение с клизми, двукратно. Предвид анамнезата за липса на спонтанни изхождания, продължителен период на изхождане на мекониум при новороденото и данните отразени в декурзоса, преди въпросния консултативен преглед би трябвало да се подозира заболяване, вродено такова, на новороденото, болест на Хиршпрунг, с оглед на установената към момента клинична картина. С оглед потвърждаване или отхвърляне на тази диагноза би трябвало да се извърши обзорна рентгенография на корем, резултатите от която биха показали има ли наличие на изпълнени чревни бримки и евентуално наличие на хидроаерични нива. Другото изследване, което би потвърдило или отхвърлило това генетично заболяване е иригографията. На 07.02.2015 г. детето било изписано от клиниката по Неонатология, като било отбелязано в епикиризата, че детето е клинично здраво. На 09.02.2015 г. Г.М. бил е приет в Интензивно отделение, клиника по педиатрия и генетични болести при УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив в тежко състояние с белези на интоксикация. При направените изследвания, включително и обзорна графия на корем е установено наличието на въпросните изпълнени чревни бримки, които са описани и при приемането на детето. Проф. Ш. - *** на реанимационно отделение в Клиниката по педиатрия в писменото си становище описва, че след направената рентгенография е поставил диагнозата „съмнение за болест на Хиршпрунг”. На 10.02.2015 г. сутринта детето е приведено в тежко общо състояние в клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Св. Георги”, където поради тежко състояние и висок реанимационен риск не е било възможно да бъде оперирано и няколко часа по-късно почива. В съобщението за смърт, издадено на новороденото Г.М. като основна причина за смъртта е посочен „Илеуз”, който е довел до интоксикация и сепсис. В последствие въз основа на Заповед № РД 27-52/20.02.2015 на изп.директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” била извършена проверка по случая, била проверена и приобщена по административната преписка цялата медицинска документация касаеща случая, като проверяващите констатирали допуснато от д-р П.Т. административно нарушение по чл. чл.81, ал.2, т.1  от Закона за здравето, в частта за недостатъчност на медицинските грижи. На 21.05.2015 г. спрямо д-р П.Т. бил съставен АУАН за констатираното административно нарушение. Въз основа на съставения АУАН било издадено и обжалваното наказателно постановление.

             Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от приобщените по делото писмени доказателства – НП, АУАН,  оправомощителна заповед, история на заболяването, становище на проф.Т.Ш., декурзос попълнен от д-р П.Т., искане за микробиологични изследвания, свидетелските показания на св.Д. и св.Т.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на Наказателното постановление, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. АУАН е съставен от оправомощено за това лице, което обстоятелство е доказано с представяне на Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.  АУАН е съставен в присъствие на нарушителя, при спазване на изискванията на ЗАНН за охраняване правото на защита на същия, връчен е препис от съставения АУАН.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, че в периода от раждането си до прегледа от д-р П.Т. детето Г.М. е нямало редовни спонтанни изхождания, продължавало е да изхожда мекониум след извършването на клизми. От медицинските показатели на детето е могло да се предположи към датата на консултацията извършена от д-р Т., че детето е вероятно да страда от генетично заболяване – болест на Хиршпрунг, доколкото в конкретния случай е констатирано забавено или спонтанно изхождане на мекониум в първите дни след раждането, като спонтанните изхождания са били редки и през продължителен период от време, а единствено след извършването на клизми е отделяно голямо количество мекониум. Именно тази клинична картина би следвало да създаде съмнение у д-р Т. за евентуалното наличие на това заболяване, тъй като е било налично и балониране на коремчето на детето, както и описаните по-горе нерегулярни изхождания. Наложително е било да се предприемат медицински изследвания за установяване или отхвърляне наличието на болест на Хиршпрунг, но такива не са били извършени при консултацията на детето. Следва да се отбележи, че в последствие при приемането на детето в Интензивно отделение, клиника по педиатрия и генетични болести при УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив едно от обсъжданите заболявания, чието наличие е било предполагано е болест на Хиршпрунг, с оглед на идентична клинична картина като тази при извършването на консултацията с д-р Т.. Именно неизвършването на   изследвания от д-р Т. осъществява състава на административното нарушение по чл. чл.81, ал.2, т.1  от Закона за здравето, в частта за недостатъчност на медицинските грижи, като за преценката относно наличието или липсата на такова нарушение нямат значение факторите как е отглеждано детето след изписването, дали д-р Т. е бил лекуващ лекар или каква е причината за настъпилата смърт. Що се отнася до размера на наложеното наказание "ГЛОБА" от 300 лв., то видно от правилно посочената санкционна норма на чл. 229,ал.1, от Закона за здравето, е границите определени от закона, като според съдебния състав правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно този размер с оглед на обстоятеслтвото, че нарушението е извършено за първи път, но обществената опасност на деянието е по-висока с оглед на това, че в конкретния случай е следвало да се установи по безспорен начин дали детето е страдало от генетично заболяване (болест на Хиршпрунг), което от своя страна в случай на доказване на такова заболяване евентуално би спомогнало за избягване на смъртта на новороденото. Ето защо съдът счита, че размерът на наложената имуществена санкция е справедлив. Съдът счита, че случаят не е маловажен тъй като медицинските специалисти следва да положат максимални усилия за изясняване на здравословния статус на всеки пациент, а в конкретния случай клиничната картина е предполагала извършването на допълнителни изследвания за установяване на генетично заболяване (болест на Хиршпрунг), макар и други заболявания да са в състояние да предоставят такава клинична картина.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП 27-52-3/21.10.2015, издадено от проф. д-р З.П., дмнИзп.директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, с което на д-р П.В.Т. е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл.229, ал.1 от Закона за здравето за нарушение на чл.81, ал.2, т.1  от Закона за здравето.

Решението  не е окончателно и подлежи на обжалва пред Административен съд Пловдив от страните  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението по реда на Глава ХІІ от АПК.

                       

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.