АНД 2706/2016 - Мотиви - 07-06-2016

Мотиви по Наказателно дело 2706/2016г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 913/26.06.2016г., постановено по АНД № 2706/2016г. по описа на ПРС, XI н. с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу С.С.Д. - роден на ***г***, ***, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 07.08.2015г. на главен път І-8, в района на 253 км /в землището на с. Поповица/, обл. Пловдив, е управлявал МПС – л. а. марка „Опел Калибра” с рег. № ******** без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление – Наказателно постановление № 14-0375-00010/26.05.2014г. на Началника на РУП гр. Чирпан, връчено на 05.10.2014г., влязло в сила на 13.10.2014г., за управление на МПС без свидетелство за управление  - престъпление по чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.2 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа повдигнатото срещу обв. Д. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимален размер.

Обв. Д. се признава за виновен и моли съда да му наложи минимално наказание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Обв. С.С.Д. е роден на ***г***, ***, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Обв. Д. е неправоспособен водач. С НП № 14-0375-00010/26.05.2014г на Началника на РУП гр. Чирпан е бил наказан по административен ред за това, че е управлявал МПС без да е правоспособен водач. Постановлението му било връчено лично на 05.10.2014г. и е влязло в сила на 13.10.2014г. Въпреки че не бил изтекъл законоустановеният едногодишен срок след наказването му по административен ред, на 07.08.2015г., около 22ч. вечерта, обв. Д. отново управлявал МПС - л. а. „Опел Калибра” с ДК № ********, като се движел по главен път І-8, в района на 253км – КПП - Поповица, обл. Пловдив. Докато управлявал лично автомобила, обв. Д. бил спрян за проверка от свидетелите С.Д. и К.К. /*** при Сектор ПП гр.Пловдив, които в този момент изпълнявали служебните си задължения по охрана на обществения ред и безопасност на движението/ . Свидетелите извършили проверка на документите на водача и автомобила и установили, че превозното средство се управлява от обв. Д.. Обвиняемият не представил свидетелство за управление на МПС. При извършена справка полицейските служители установили, че същият не е правоспособен водач. От св. К. бил съставен АУАН № 986232/07.08.2015г. на водача - обв. Д., който последният подписал без възражения.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от обясненията на обв. Д. и от показанията на свидетелите С.П.Д., К.А.К. и Х.Н.Х., които съдът кредитира като обективни, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите доказателства по делото.

От обективна страна фактите по делото се подкрепят и от събраните по същото писмени доказателства: АУАН № 986232/07.08.2015г. /л.5/, НП № 14-0375-00010/26.05.2014г на Началника на РУП гр. Чирпан /л.9/, справка за нарушител/водач /л.10/, справка за съдимост /л.29/, характеристична справка /л.30/.

При така описаната фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че обв. Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.2 ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 07.08.2015г. на главен път І-8, в района на 253 км /в землището на с. Поповица/, обл. Пловдив, е управлявал МПС – л. а. марка „Опел Калибра” с рег. № ******** без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление – Наказателно постановление № 14-0375-00010/26.05.2014г. на Началника на РУП гр. Чирпан, връчено на 05.10.2014г., влязло в сила на 13.10.2014г., за управление на МПС без свидетелство за управление.

От обективна страна, с действията си обв. Д. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото по - горе престъпление, тъй като е управлявал МПС без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Обв. Д. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление в редакцията му към датата на извършване, която именно следва да бъде взета предвид на основание чл.2 ал.2 вр. ал.1 от НК за приложение на най – благоприятния закон, е лишаване от свобода до две години. От приложената към делото справка за съдимост се установява, че обв. Д. е осъждан, но е реабилитиран. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност. Наред с горното от деянието няма настъпили съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК, съдът счита, че обв. Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. При индивидуализация размера на така посоченото наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото – признанието на вината, съжалението за стореното, оказаното съдействие за изясняване на обективната истина, това, че макар да е осъждан, обвиняемият е реабилитиран, и намира, че на същия следва да бъде наложена глоба в минимално предвидения от закона размер от 1 000 лв. Така определеният размер на глоба се явява съобразен и с имотното състояние на обв. Д., който е безработен.  

          Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                        

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ