АНД 2681/2016 - Мотиви - 03-05-2016

Мотиви по Наказателно дело 2681/2016г.

М О Т И В И

по АНД № 2681/2016г. ПРС, XXV н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 30.04.2016г. срещу лицето П.Г.Т., ЕГН ********** за това че на 30.04.2016г. около 00.30ч. в гр. Пловдивна ул. «Академик п. динеков» пред заведението «Св. Николай Чудотворец», на обществено място извършва непристойни деъствие изразяващи се в отправяне на множесво ругатни и обиди / «тъпи полицаи, вие ли ще ми казвате какво да правя», «тъпата полиция е тук», «ебете си майката»/ с което нарушава обществения ред и изразява явно неуважение към обществото, с което предизвиква силно възмущение у служителите на полицията и гражданите.

В съдебно заседание нарушителят, П.Г.Т., се явява лично, заявява, че не оспорва фактическите констатации, отразени в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство, като изразява съжаление за извършеното. В последната си дума моли съда за минимално наказание.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят П.Г.Т. е роден на ***г***, ..., български гражданин, неосъждан, неженен, работещ, живущ ***, ЕГН **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и от обясненията на свидетели очевидци, приложени по делото се установява, че: На 30.04.2016г. в гр. Пловдив, около 00.30ч. патрул АП - 411 на 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив в състав п. А. Г., както и патрул АП – 418 в състав п. Р. с. и п. Е. М. били изпратени в ресторан «Св. Николай Чудотворец» относно възникнал скандал между клиенти на заведението. При пристигане на място полицаите разговаряли с екип на «Алфа» СОТ в състав Я. Г. А. М. К. П. М. К., които били на място преди пристигането на полицаите. Същите разказали че между клиенти на заведението е възникнал скандал но тяхната намеса е предотвратила саморазправа. Полицаите установили имената на участниците във възникналото спречкване като А. Н. Л., ЕГН **********, П.Г.т., ЕГН ********** и С. В. Т., ЕГН ********** и тримата адресно регистрирарни в гр. Пловдив. И трите лица били в явно нетрезво състояние и след като служителите на полицията предупредили лицата да не нарушават общектвения ред, двамата си тръгнали, като на място останал само П.Г.Т.. Тогава Т. започнал да отправя обидни думи и ругатни по адрес на п. от 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив като използвал думите „тъпи полицаи вие ли ще ми кажете какво да правя“, „ебете си майката и тъпата полиция е тук“, с което си действие предизвикал възмущение както у полицаите така и у служителите на „Алфа“ СОТ. П.Г.Т. бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР. Във връзка с това било инициирано настоящето производство, в хода на което срещу П.Г.Т. бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от приложените по делото Докладна записка от п. Е. М. и п. Р. С., обяснения на А. М. К. и П. М. К., справката от и. П. И. които описват описаната по горе фактическа обстановка и заявяват че са възмутени от поведението на Т.. Настоящият съдебен състав кредитира тези обяснения, доколкото същите си кореспондират и се явяват логични, последователни и безпротиворечиви. Тези обяснения се подкрепят и от заявеното от нарушителя Т., който признава констатациите в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство и изразява съжалание за стореното от него.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си П.Г.Т. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: извършил е непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни и други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, органите на властта и обществеността, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществна опасност, не следва да се квалифицира като престъпление по чл. 325 НК.

Последното обстоятелство, употребата на алкохол извлича и умишления характер на деянието, тъй като макар в случая нарушителят да не е целял пряко да наруши обществения ред и спокойствие, е допускал настъпването на общественоопасните последици и се е отнасял безразлично към тях. Същият е съзнавал, че се намира на оживено място (пред ресторант «Св. Николай Чудотворец» в гр. Пловдив, че при него са служители на полицията, че покрай него има хора и има възможност да преминат и други такива, тъй като мястото било свободно за преминаване) и по време (в тъмната част на денонощието), но по време на работа на посоченото заведение, когато е имало хора и действията му се възприемат от тях, но без да се съобразява с тези обстоятелства и с правнозащитените права и интереси на присъстващите, които олицетворяват обществото.  В съзнанието на нарушителя Т. е имало представи, че действията му са непристойни и че с тях нарушава обществения ред, но е продължил с тези си действия и макар и да не е целял пряко този резултат, той се е съгласил с него, като е дал израз на своето пренебрежително отношение и с това е изразил своето неуважение към обществото. Ето защо съдът прие, че нарушението е съставомерно и от субективна страна.

При определяне на вида на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, че се касае за проява на дребно хулиганство, която се характеризира със сравнително нисък интензитет, поради което и предвид липсата на данни за предходни налагани наказания по този ред, както и предвид чистото съдебно минало на нарушителя, което го характеризира като личност с ниска степен на обществена опасност, съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ алтернативи, а именно наказанието «Глоба», тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение.

При определяне на размера на наказанието, Съдът отчете, че по делото са налице доказателства, обосноваващи положителни характеристични данни за нарушителя Т., а именно: същия е трудово ангажиан, признанава  вината си и проявява критично отношение към извършеното.

Като взе предвид всичко гореизложено, съдът прецени, че наказание глоба в размер на 100.00 лева в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

 

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.