АНД 2612/2016 - Мотиви - 02-06-2016

Мотиви по Наказателно дело 2612/2016г.

Мотиви към Решение № 886 от 20.05.2016 г., постановено по АНД № 2612 по описа за 2016 г., ПРС, I н.с.

                Районна прокуратура – гр. Пловдив е внесла Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Ц.В.А. за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и налагане на административно наказание ,,глоба‘‘.

            В проведеното съдебно заседание Представителят на държавното обвинение поддържа депозираното постановление, като намира обвинението за доказано от обективна и субективна страна. Счита, че са налице положителните предпоставки, установени в чл. 78а, ал. 1 НК, поради което предлага Съдът да освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му наложи глоба  в размер на 2000 лв.

            Защитникът на обвиняемия – адв. С.Б. счита, че обвинението е доказано от обективна и субективна страна и моли съда да наложи  на подзащитния му глоба в минимален размер.

Обвиняемият А. се призна за виновен, като изрази съжаление за извършеното и в последната си дума заяви, че иска наложената му глоба да бъде в минимален размер.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателствени материали поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, прие за установено следното:

            Обвиняемият Ц.В.А. е родена на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Същият е неправоспособен водач на МПС и не притежава свидетелство за управление. Същият е притежавал свидетелство за правоуправление на МПС, но поради отнемане на всички контролни точки на основание  чл. 171 ал.1 т.4 от ЗДП е загубил правоспособността си. На 28.02.2015 г. на обв. А. бил съставен АУАН с бл. № 807609 и на 21.05.2015 г.  му било издадено Наказателно постановление № 15-1030-002123/15 г. от Началник сектор „ПП” към ОДМВР Пловдив. Наказателното постановление било връчено лично на обвиняемия на 22.03.2016 г. и влязло в законна сила на 30.03.2016 г. Със същото наказателно постановление, обв. А. бил наказана по административен ред за извършено нарушение по чл. 150 ал.1 от ЗДвП- управление на МПС без да е правоспособен водач- не притежава  съответното свидетелство за управление.

На 08.04.2016 г. Св. К. П.- **. ****** към с-р „ПП” гр. Пловдив бил на смяна за времето от 08.30 ч. до 17.30 ч. Около 15.40 ч. на 08.04.2016 г. на кръстовището  на ул. „Димитър Кодуглу” и ул. „Цар Борис 1” в гр. Пловдив, св. П. подал сигнал със стоп палка на водача на л.а. „Фолксваген Голф” с ДКН *********. Водачът на посочения л.а. бил обв. А.. Последният не спрял автомобила на подадения му сигнал, а продължил движението си по ул. „Борис 1” в посока гр. Съединение. Св. П. го последвал със служебния автомобил, като видял, че на кръстовището с ул. „Борис 1” и ул. Съединение, обв. А. ***, където предизвикал ПТП и спрял.  Св. П. установил самоличността на водача и след извършена справка установил, че обвиняемия е неправоспособен.

            Така възприетата от съда фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство гласни и писмени доказателства, а именно: показанията на свидетеля К. Д. П., дадени на досъдебното производство, справка за съдимост, Характеристична справка, АУАН  438638/08.04.2016, протокол за ПТП 1621283/08.04.2016 г., НП № 15-1030-002123/21.05.2015 от Началника на   с-р. „Пътна Полиция“ при ОДМВР Пловдив, справка за нарушител/водач на лицето Ц.А..

От показанията на свидетеля П. се установява, че на 08.04.2016 г. е изпълнявал служебните си задължения за времето от 08.30 ч. до 17.30 ч,  когато е подал сигнал със стоп палка на л.а. „Фолксваген Голф” с ДКН ***** МВ. Водачът не спрял, поради което свидетеля го последвал със служебния си автомобил. до бл. № 1 на ул. Съединение, водачът рязко ударил спирачки и причинил ПТП. Св. П. установил самоличността на водача, който се оказал обв. А. и след извършена справка установил, че обвиняемия е неправоспособен.

Съдът напълно кредитира показанията на св. К. П., доколкото същите са непротиворечиви, последователни и незаинтересовани, а  се подкрепят и от събраните по делото гласни и  писмени доказателства.

            От приложеното по делото писмено доказателство- НП № 15-1030-002123/21.05.2015 от Началника на   с-р. „Пътна Полиция“ при ОДМВР Пловдив се установява, че Ц.А. е бил наказан за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, а именно за това, че на 28.02.2015 г. в гр. Пловдив, като неправоспособен водач  е управлявал МПС Видно от намиращата се  в същото разписка, наказателното постановление е връчено лично на 22.03.2016 и е влязло в законна сила на 30.03.2016 г.

            От приложената по досъдебното производство справка за нарушител на водач на лицето Ц.А., се установява, че със ЗПАМ 21924/2009 г. СУМПС на А. е отнето на основание чл. 171 т.4 от ЗДвП, т.е. за това, че са му били отнети всички контролни точки. ЗПАМ е влязла в сила на 23.12.2009 г. и оттогава А. е неправоспособен водач на МПС.

От представената по делото Справка за съдимост се установява, че обвиняемият Ц.А. е неосъждан

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, Съдът счете, че с деянието си обвиняемият е осъществил, както от  обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК за това, че на 08.04.2016г. в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-002123/2015г., издадено от Началник Сектор ”Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Пловдив, връчено му лично на 22.03.2016г. и влязло в сила на 30.03.2016г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с ДК № ***** , без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. От доказателствените материали по един несъмнен начин се установява извършването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на реализиране, както и авторството. Налице е съставомерно деяние по посочения наказателен закон.

            Престъплението е съставомерно от обективна страна, доколкото в случая е налице влязло в сила НП № 15-1030-002123/21.05.2015 от Началника на   с-р. „Пътна Полиция“ при ОДМВР Пловдив, с което обвиняемият е бил наказан за това, че е управлявал като неправоспособен водач лек автомобил, като в едногодишния срок от наказването му с това наказателно постановление, Ц.А. *** отново е управлявал МПС без СУМПС.

            От субективна страна, обвиняемият А.  е действал с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2, предл. 1 НК, като форма на вина, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Същият е осъзнавал, че СУМПС му е било отнето за това, че е загубил всички контролни точки, т.е., че е неправоспособен водач и е управлявал МПС след като е бил е наказан за това по административен ред с НП и въпреки това, отново е управлявал МПС на 08.04.2016 г. в гр. Пловдив.

Видно от приложената по делото справка за съдимост обвиняемият не е и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а  НК. С оглед на изложените фактически и правни изводи са налице материално – правните предпоставки обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него  престъпление по чл. 343в, ал. 2, от НК, като му бъде наложено административно наказание “глоба” по реда на чл. 78а НК. Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, престъплението е извършено умишлено. За това престъпление, НК  предвижда  наказание лишаване от свобода до три години, не са налице отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал. 7 НК по отношение на А., изключващи освобождаването му от наказателна отговорност.

 Разпоредбата на чл. 78а, ал.1 НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. При индивидуализирането на административното наказание “глоба” съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства самопризнанието  на обвиняемия, както в досъдебно производство, така и в съдебна фаза, съдействието му за разкриване на обективната истина, тежкото му материално състояние. Отегчаващо вината обстоятелство не се отчете от съдебния състав.

Изложените по- горе съображения мотивираха съда да определи наказанието на обвиняемия при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Беше преценено, че административно  наказание “глоба” в размер на  хиляда лева, което е и минималния размер, предвиден в закона, се явява справедлива и в най-голяма степен ще допринесе за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.