АНД 2588/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  1861

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

18.10.2016 г.                                                                              гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

Секретар: Милена Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 2588 по описа за 2016 година

 

                                               

Р Е Ш И:

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/№ 161331-2356-338 от 31.03.2016г. на Директора на РЗОК - Пловдив, с което на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД с ЕИК 115576405, представлявано от ****К.Б. Д., ЕГН ********** са наложени следните административни наказания:

  По Т.I.1 по КП № 208 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение” – ИЗ № 38149/2015 по чл. 105а, ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

По Т.III.1 по КП № 206 „Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивнни сърдечни операции при лица над 18 години” – ИЗ № 32964/2015 по чл. 105в, ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ 161331-2356-338 от 31.03.2016г. на Директора на РЗОК - Пловдив, с което на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД с ЕИК 115576405, представлявано от ***К. Б. Д., ЕГН ********** са наложени следните административни наказания:

По Т.II.1.1 – по КП 171 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища” - ИЗ 31106/2015г. по чл. 105а, ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

По Т.II.2.1 по КП 176 „Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години” – ИЗ № 39687/2015г. по чл. 105а, ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

По Т.II.3.1 по КП № 209 „Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение" – ИЗ № 36218/2015 по чл.105а, ал.3 от ЗЗО, във връзка с с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

По Т.IV.1 по КП № 122 „Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази” – ИЗ № 27851/2015г. по чл. 105в, ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗЗО /обн. в бр. 48 на ДВ от 27.06.2015г./ - имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лева.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14 –дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                            

 

                                           М    О    Т    И    В    И:

          Обжалвано  е  Наказателно  постановление   /НП/  /№ 161331-2356-338 от 31.03.2016г. на Директора на РЗОК - Пловдив, с което на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД с ЕИК 115576405, представлявано от ***К. Б.Д., ЕГН ********** за нарушения по чл. 105а(в), ал.3 от ЗЗО, във връзка с § 45  от  ПЗР към ЗИД  на  ЗЗО  /обн. в бр. 48  на  ДВ  от 27.06.2015г./ са наложени шест наказания  „имуществена санкция” в размер  на  200.00 /двеста/ лева.          

        Жалбоподателят УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД,  се представлява в съдебно заседание от адв. В., която атакува наказателното постановление поддържайки изложените в жалбата съображения. Моли съда да го отмени.

Въззиваемата страна – РЗОК – гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Д., моли съда да потвърди обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

Със заповеди № РД-1У-13-2356/08.09.2015г. и № РД-09-338/11.09.2015г.на Директора на РЗОК гр. Пловдив от 08.09.2015г. до 15.09.2015г. включително е извършена извънпланова, тематична, медицинска, съвместна проверка на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД гр.Пловдив, представлявано от **** К. Б. Д.**., с ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен Директор на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив по изпълнение на индивидуален договор № 161331/19.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

При извършената проверка са констатирани следните нарушения на договора за изпълнение на болнична медицинска помощ:

T.I. Нарушение на условията и реда за оказване на болнична помощ - неспазени медицински критерии за дехоспитализация записани в Раздел 11. Индикации за хоспитализация и лечение т.4. Дехоспитализация и определяне на следболничен режим на КП № 208,, Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение" от Приложение №16 към НРД 2015г. за Медицински дейности .

В Раздел II т.4. Дехоспитализация и определяне на следболничен режим на КП № 208 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение" е било отразено: Медицински критерии за дехоспитализация: - клинични, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенови и лабораторни данни със задоволителни параметри; - стабилна хемодинамика; - първично зарастване на оперативната рана; - афебрилност.

Т.I.1.ИЗ № 38149/2015г. на пациент хоспитализиран в спешен порядък в клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, с лекуващ лекар ***3. В.** и *** ***3.В. ** в периода от 27.06.2015г. до 14.07.2015г. Случаят е бил отчетен и заплатен от РЗОК - Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) по КП № 208 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение" с окончателна диагноза „ Атеросклеротична болест на сърцето с код по МКБ:1 25.1, Аортна клапна стеноза и инсуфициенция, състояние след АСВ х 3-LAD - LIMA, RCA, RM g-s.v.g., аортно клапно протезиране с биологична miana, SORIN MITROFLOW № 25 по повод ИБС, НАП II В2 Триклонова коронарна болест и придружаващи заболявания: Артериална хипертония III СТ. СН ШФК.

Пациентът е постъпил с оплаквания от задух, тежест зад гърдите и лесна умора при обичайни физически усилия. Високи стойности на АХ достигащи до 200/100. Поради акцелерация на стенокардиите оплаквания, придружени с вегетативна симптоматика е била извършена СКАГ, от която се установило триклонова коронарна болест и тежкостепенна аортна стеноза и инсуфициенция. От ехокардиографията при постъпването перикард и плеври - интактни. Насочен за оперативно лечение.

На   30.06.2015г.   е   осъществена   оперативна   интервенция   в   условията на ЕКК(екстракорпорално кръвообръщение) в обем: АСВ х 3-LAD - LIMA,RCA,RM g-s.v.g. и аортно клапно протезиране с биологична Knana,SORIN MITROFLOW № 25 . На 10-ти следоперативен ден , след Ехо КГ се установява голям перикарден излив и по този повод е извършена ревизия и дренаж на перикарда.

В раздел „Обективно състояние на пациента" на реанимационен лист на 13.07.2015г е отразен следния декурзус: Лесна умора, забавена рехабилитация. Стабилна хемодинамика.

От извършените Ехокардиографии:

На 10.07.2015г.- ФИ- 35%, перикарден излив зад ЗСЛК 180-190мл., пред ДК 80мл„ в левия КДС излив около бООмл, десен КДС излив около 480 мл.

На 13.07.2015г.- ФИ- 36%, перикарден излив зад ЗСЛК 250 мл.., пред ДК 60мл„ в левия КДС излив около 700мл, десен КДС излив около 500 мл.

На 14.07.2015г.(деня на дехоспитализация) - ФИ- 35%, перикарден излив зад ЗСЛК 250 мл., пред ДК 60мл„ в левия КДС излив около 750мл, десен КДС излив около 500 мл. Лабораторни  изследвания  -  НЬ-   134,   116,   117(норма120-180):   Leuco-7.4, 19.4, 20.2(норма3.5-10.5): Bill- 22, 24.5(норма3.4-21): АЛАТ- 83 и АСАТ- 70. Електролити- Na- 135(норма136-151); Са-0.91(норма 1.15- 1.29); КАС- р02 72.0(норма83.0-108): s02 93.4 %(норма95.0 - 99)

При разглеждане на медицинската документация от лекари-контрольори В.П.Я. и В.Д.П. по този случай се установило персистиране на клиничните оплаквания от лесна умора, водеща до забавена рехабилитация. Контролните ехокардиографии показвали тенденция за увеличаване на перикардния излив и излива в кардио - диафрагмалните синуси. Лабораторните изследвания показвали наличие на електролитен дисбаланс - хипонатремия и хипокалцемия, изразена левкоцитоза, анемичен синдром, завишени стойности на общия билирубин , АЛАТ и АСАТ. Контролния КАС е бил с отклонения - намалено парциално налягане и ниска сутурация на кислорода. Не са били обсъдени установените отклонения, които при контролата са били влошени. Не е била потърсена причината за това. Описаното не давало основание за дехоспитализация на пациента.

Не били изпълнени медицински критерии за дехоспитализация: - клинични, ЕхоКГ, и лабораторни данни със задоволителни параметри;

С оглед на гореизложеното проверяващите органи към РЗОК – Пловдив установили, че „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 208 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално  кръвообращение " документирано с ИЗ № 38149/ 2015г. и период на хоспитализация от 27.06.2015г. до 14.07.2015г.в клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, с лекуващ лекар ***3. В.** и *** **3.В.** при изписването на пациента, като не са изпълнили медицински критерии за дехоспитализация по КП №208, лечебното заведение на 14.07.2015г. са нарушили чл. 31, т.1, т.2 и чл.183, и чл.189 т.8 от НРД 2015г. за МД, във връзка с Раздел II. Индикации за хоспитализация и лечение т.4. Дехоспитализация и определяне на следболничен режим на КП № 208 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение " от Приложение № 16 към НРД2015г за МД, във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и т.З от 330.

 

Т.II. Нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ - не спазено изискване за завършена КП - неспазен задължителен минимален болничен престой, посочен в съответната КП :

 

Т.II.1. Неспазен задължителен минимален болничен престой по КП № 171 „ Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" с минимален болничен престой - 4 дни.

 

Т.Н.1.1. И3 № 31106/2015г. (24.05.2015г.-04.06.2015г.) по КП № 171 на В. К. В. с ЕГН:*************. Хоспитализирана по спешност в КАИЛ (клиника по Анестезиология и Интензивно лечение) на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив. Случаят е отчетен и заплатен от РЗОК-Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7). Окончателна диагноза: Запушване на дуктус холедохус с код по МКБ:К83.1. Остър гнойно-некротичен холецистопанкреатит. Перитонитис тоталис. Иктерус механикус. Статус пост лапаротомия, холецистектомия, дренаж бурса оменталис. Придружаващо заболяване: Хроничен туболоинтерстициален нефрит, неуточнен с код по MKE:N 11.9. Лекуващ лекар   д-р Ив. М., *** д-р Ч.С.***

Контролните органи установили, че по процедура № 10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене" с минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа), според медицинско направление за провеждане на процедури (бл.МЗ-НЗОК №8А), първи преглед е бил осъществен на 24.05.2015г. с час на включване в ПР №10, 14:00 часа на 25.05.2015г. и час на изключване от ПР №10, 10:00 часа на 04.06.2015г. с общ брой извършени процедури 9 (девет) (25.05.2015г.-02.06.2015г.).Болната е била приведена от КП№171 с ИЗ на пациента от I Хирургична клиника в ПР №10 с И3 № 31106/2015г.

Хоспитализацията по КП№171 „ Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища'", документирана в направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) и ИЗ №31106/2015г. е  била с период на пролежаване от 24.05.2015г.до 04.06.2015г.

Според бланка МЗ-НЗОК №7 пролежаните леглодни са 11 със статус на изписване 1 (изписан) и състояние при изписването 2 (с подобрение).

От гореописаното проверяващите установили, че пролежаните леглодни по КП№171 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" са били 11 дни, а процедура № 10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №10) включва 9 бр. процедури (25.05.2015г.-02.06.2015г.).

От горното лекарите-контрольори заключили, че за периода на хоспитализация (24.05.2015г.- 04.06.2015г.) от общо единадесет дни, пациентката е пролежала девет дни по процедура № 10. Така престоят от два дни по КП № 171 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" е бил под минималния болничен престой за КП№171.

В конкретния случай по КП№171 не е било спазено задължителното изискване за минимален болничен престой от 4 (четири) дни.

С оглед на гореизложеното „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 171 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" документирано с ИЗ № 31106/2015г. и период на хоспитализация от 24.05.2015г. до 04.06.2015г„ с лекуващ лекар д-р Ив. М. и *** ***Ч.С.**, като не са спазили задължителният минимален болничен престой от четири дни, посочен в КП №171, лечебното заведение на 04.06.2015г. е нарушило чл.189,т.1 от НРД 2015г. за МД , §1, т.2 „а" от Допълнителна разпоредба на НРД 2015г. за МД „Завършена клинична пътека" и във връзка с изискването за минимален болничен престой от КП № 171" Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища", във връзка с чл.55 ал.2 т.2, т.З от 330.

 

Т.П.2.Неспазен задължителен минимален болничен престой по КП №176 „Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години „ с минимален болничен престой - 5 дни:

Т.П.2.1. И3№39687/2015г. (05.07.2015г.-28.07.2015г.) по КП№176 на Г. В. Р. с ЕГН:**********. Хоспитализиран по спешност в КАИЛ (клиника по Анестезиология и Интензивно лечение) на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив. Случаят е бил отчетен и заплатен от РЗОК-Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7). Окончателна диагноза: Травма на далака, без открита рана в корема с код по MKB:S Зб.ОО.Политравма.Травматичен шок. Контузио капитис ет церебри. Фрактура крании.Фрактура на носни кости и предносни етмоидални клетки.Фрактура вертебре С7синистра. Контузия на гръден кош и бял дроб.Хемопневмоторакс синистра.Статус пост торакоцентезис синистра.Контузиоабдоминис.Хемоперитонеум.Руптуралиенис.Статус пост спленектомия. Лезиоинтестини тенуе. Статус пост сутура. Симфизиолиза. Лекуващ лекар д-р Ив. М., *** ***Ч.С.**.

По процедура № 09 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №9)-минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа), лекарите към РЗОК-Пловдив констатирали, че според медицинско направление за провеждане на процедури (бл.МЗ-НЗОК №8А), първи преглед е бил осъществен на 05.07.2015г. с час на включване в ПР №9 4:00 на 06.07.2015г. и час на изключване от ПР №9 4:00 на 17.07.2015г. с общ брой извършени процедури 11 (06.07.2015г.-16.07.2015г.).Болният е бил приведен от КП № 176 с ИЗ на пациента от I Хирургична клиника в ПР № 9 с И3 № 39687/2015г. От ПР №9 пациентът е бил преведен в ПР №10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене"с минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа, документирано с медицинско направление за провеждане на процедури (бл.МЗ-НЗОК №8А), първи преглед е бил осъществен на 05.07.2015г. с час на включване в ПР №10 4:00 на 17.07.2015г. и час на изключване от ПР №10 10:00 на 28.07.2015г. с общ брой извършени процедури 11 (17.07.2015г.-27.07.2015г.).

Контролните органи отново констатирали, че хоспитализацията по КП № 176 „ Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години", документирана в направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) и И3№39687/2015г. е с период на пролежаване от 05.07.2015г до 28.07.2015г.Според бланка МЗ-НЗОК №7 пролежаните леглодни са били 23 със статус на изписване 1 (изписан) и състояние при изписването 2 (с подобрение).

От гореописаното било видно, че пролежаните леглодни по КП№176 „ Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години" са 23 дни, а процедура № 09 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №9) за същия пациент е била с 11 бр. процедури (06.07.2015г.-16.07.2015г.), процедура № 10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №10) е била 11 бр. процедури (17.07.2015г.-27.07.2015г.).3а периода 06.07.2015г.- 27.07.2015г. пролежаните леглодни са за ПР № 9 и ПР № 10.

За лекарите-контрольори станало ясно, че за периода на хоспитализация (05.07.2015г.- 28.07.2015г.) от общо двадесет и три дни, че пациентът е пролежал единадесет дни по процедура № 9 и единадесет дни по процедура № 10. Така  престоят от един ден по КП № 176 „ Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години" е бил под минималния болничен престой за КП№176.

В конкретния случай по КП№176 не е било спазено задължителното изискването за минимален болничен престой от 5 (пет) дни.

С оглед на гореизложеното „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 176 „Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години " документирано с ИЗ № 39687/ 2015г. и период на хоспитализация от 05.07.2015г до 28.07.2015г„ с лекуващ лекар д-р Ив. М. и *** ***Ч.С.**, като не е спазил задължителният минимален болничен престой от пет дни, посочен в КП №176, лечебното заведение на 28.07.2015г. е нарушило чл.189,т.1 от НРД 2015г. за МД , §1, т.2 „а" от Допълнителна разпоредба на НРД 2015г. за МД „Завършена клинична пътека" и във връзка с изискването за минимален болничен престой от КП № 176" Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години", във връзка с чл.55 ал.2 т.2, т.З от 330.

 

T.II.3. Неспазен задължителен минимален болничен престой по КП №209 „ Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение" с минимален болничен престой - 10 дни, за:

T.IL3.1. И3№36218/2015г.(16.06.2015г.-04.07.2015г.) по КП№209 на Д. Г. Д. с ЕГН **********. Хоспитализиран по спешност в клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив. Случаят е бил отчетен и заплатен от РЗОК-Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7). Окончателна диагноза:Атеросклеротична болест на сърцето с код по МКБ:1 25.1, Аортна клапна инсуфициенция.състояние след ре-стернотомия, аортно клапно протезиране с механична клапа и митрално клапно протезиране с механична клапа по повод ИБС,САП III Ф.К.Триклонова коронарна болест. Състояние след АСВ х 4-LAD -lima,RCA,RM I, RD I, и пластика на митралната клапа с ринг. Проходими LAD-lima и Венозни графтове към RM I, RD I и оклузия на венозен графт към ЯСАЛежкостепенна митрална регургитация.Тежкостепенна аортна регургитация и лекостепенна аортна стеноза.СН П-Ш ФК. Понесен МИ (1993и 2004г.)Състояние след имплантиране на постоянен ЕКС DDDR по повод на преходен пълен AV блок (05.2015г.)Състояние след имплантиране на каротиден стенд на LICA (15.06.2015г.)

Придружаващи заболявания:митрална клапна инсуфициенция с код по МКБ:1 34.0,сърдечна недостатъчност с код по МКБ:1 50.9 LICA. Лекуващ лекар д-р Д., д-р Я. , *** ***3. В.**.

По процедура № 09 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №9)-минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа) , според медицинско направление за провеждане на процедури (бл.МЗ-НЗОК №8А), първи преглед е бил осъществен на 16.06.2015г. с час на включване в ПР №9 14:10 часа на 18.06.2015г. и час на изключване от ПР №9 14:30 часа на 29.06.2015г. с общ брой извършени процедури 11 (18.06.2015г.-28.06.2015г.). От ПР №9 пациентът е преведен в ПР №10„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене"-минимален престой - 1 ден (не по-малко от 24 часа), документирано с медицинско направление за провеждане на процедури (бл.МЗ-НЗОК №8А), първи преглед е осъществен на 16.06.2015г. с час на включване в ПР №10 14:30 часа на 29.06.2015г. и час на изключване от ПР №10 15:00 часа на 30.06.2015г. с общ брой извършени процедури 1(една) (29.06.2015г.- 29.06.2015г.).

Хоспитализацията по КП№209 „Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение", документирана в направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) и И3№36218/2015г. е с период на пролежаване от 16.06.2015г. до 04.07.2015г. Според бланка МЗ-НЗОК №7 пролежаните леглодни са 18 със статус на изписване 1 (изписан) и състояние при изписването 2 (с подобрение).

От гореописаното станало видно , че пролежаните леглодни по КП№209 „Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение", са 18 дни, а процедура № 09 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №9) за същия пациент е с 11 бр. процедури (18.06.2015г.-28.06.2015г.), процедура № 10 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене" (ПР №10) е с 1 бр. процедури (29.06.2015г.-29.06.2015г.). За периода 18.06.2015г.-29.06.2015г. пролежаните леглодни са за ПР № 9 (11дни) и ПР№ 10 (1ден).

За периода на хоспитализация (16.06.2015г.-04.07.2015г.) от общо осемнадесет дни, пациентът е пролежал единадесет дни по процедура № 9 и един ден по процедура № 10. Така престоят от шест дни по КП №209 „Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение" е под минималния болничен престой за КП№209.

В конкретния случай по КП№209 не е било спазено задължителното изискване за минимален болничен престой от 10 (десет) дни.

С оглед на гореизложеното „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 209 „Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение" документирано с ИЗ № 36218/ 2015г. и период на хоспитализация от 16.06.2015г до 04.07.2015г., с лекуващ лекар д-р Д., д-р Я. и *** ***3. В.***, като не е спазило задължителният минимален болничен престой от десет дни, посочен в КП №209, лечебното заведение на 04.07.2015г. е нарушило чл.189, т.1 от НРД 2015г. за МД , §1, т.2 „а" от Допълнителна разпоредба на НРД 2015г. за МД „Завършена клинична пътека" и във връзка с изискването за минимален болничен престой от КП № 209" Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение", във връзка с чл.55 ал.2 т.2, т.З от 330.

 

Т.Ш.Нарушение на документирането в хода на хоспитализацията-не са документирани медицинските критерии за дехоспитализация отразяващи изхода от заболяването по КП№206 „ Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години":

T.III.1. И3№32964/2015г. (01.06.2015г.-15.06.2015г.) по КП№206 на Ц. С. Е. с ЕГН:**********. Хоспитализирана по спешност в клиника по кардиохирургия на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив. Случаят е бил отчетен и заплатен от РЗОК-Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7).Окончателна диагноза: Атеросклеротична болест на сърцето с код по МКБ:1 25.1.Състояние след АСВ х 3 LAD ,RMg-composite,RCA по повод ИБС, стволова стеноза на ЛКА.многоклонова коронарна болест.НАП C3III ST (+) пол. Тежка

ЛК дисфункция.Състояние след МИ. Умерена към тежкостепенна митрална недостатъчност. Умерена към тежкостепенна трикуспидална недостатъчност. СН III-IV ФКл.Умерена пулмонална хипертония.АХ III ст.дислипидемия.Двустранни плеврални изливи.Придружаващи заболявания: Артериална хипертония с код по МКБ:1 10.Състояние след МИ. Лекуващи лекари д-р К., д-р Т., *** **З.В.***.

При разглеждане на представената медицинска документация на ИЗ № 32964/2015г. проверяващите към РЗОК - Пловдив установили, че на 15.06.2015г., деня на дехоспитализация на пациентката, липсвал отразен декурзус - не е бил отразено обективното състояние на болната и не са били документирани медицинските критерии за дехоспитализация .

С оглед на гореизложеното „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 206 „Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години " документирано с ИЗ № 32964/ 2015г. и период на хоспитализация от 01.06.2015г до 15.06.2015г„ с лекуващ лекар д-р К., д-р Т. и ******3. В., като не са документирани медицинските критерии за дехоспитализация в ИЗ № 32964/2015г. по КП № 206 „Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години", лечебното заведение на 15.06.2015г. е нарушило чл.191, т.17 от НРД 2015г. за МД, във връзка с чл.55 ал.2 т.5 от 330.

 

T.IV. Нарушение на документирането в хода на хоспитализацията - не е документиран диагностично-лечебния алгоритъм за 26.06.2015i. по КП№122 „Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази" :

 

T.IV.1. И3№27851/2015г. (08.05.2015г.-26.06.2015г.) по КП№122, на Л. Д. Ж. с ЕГН:************. Хоспитализиран по спешност в УНГ клиника на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив (на 08.05.2015г. в 01:05 часа) и приведен по спешност в КАИЛ (клиника по Анестезиология и Интензивно лечение) на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив (на 08.05.2015г. в 03:00 часа). Случаят е бил отчетен и заплатен от РЗОК-Пловдив с направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7). Окончателна диагноза:Оток на ларинкса с код по МКБ: J 38.4. Анафилактичен шок. Едема лингве. Асфиксия.

Състояние след КПР( кардио-пулмонална ресусцитация). Постхипотоксична енцефалопатия. Кома. Придружаващи заболявания :Болест на езика, неуточнена с код по МКБ:К 14.9.Артериална хипертония. Лекуващ лекар д-р Ч., *** (КАИЛ) **д-р Ч.С..

В И3№27851/2015г. , в раздел „Наблюдение на болния" на 25.06.2015г. е било записано „Стабилни витални функции.Субфебрилен.Храни се.". На 26.06.2015г. е записано за наблюдение на болния „ Стабилни витални функции.Субфебрилен.Храни се." За същия ден 26.06.2015г. има нов декурзус без отразен час със следния текст:„обилно повърнати секрети-аспирация".Отново за същия ден 26.06.2015г. е отразен друг декурзус без час „спонтанно дишане през трахеостомна канюла. На инфузия с Кордарон, тенденция към олигоанурия." Отново за същия ден 26.06.2015г. в 13:30-18:00 часа е отразен друг декурзус „хемодинамично нестабилен с тенденция към брадикардия и хипотензия. В 17.00 часа спряна инфузията с кордарон.Към терапията атропин, адреналин. В 17:45 часа е отразено: Асистолия. КПР без ефект. 18:00 часа екзитус леталис."

При разглеждане на представената медицинска документация на ИЗ № 27851/2015г. се установило+, че на 26.05.2015г. пациента преминава от механична вентилация на спонтанно дишане чрез трахеостомна канюла с тройник. Това продължава до 26.06.2015г. в 13.30часа, когато аспирира обилно количество повърнати секрети, настъпва рязък спад на сърдечната честота от 90/мин., 60/мин. и в 17.00часа-40/мин., а RR100/60. От реанимационен лист и декурзус морби се получава непълна информация за настъпилия инцидент. Не е документирано дали е приложена механична вентилация след инцидента. Не са документирани и действията за отразената в реанимационен лист от 26.06.2015г.- „Кардио- пулмонална ресусцитация в пълен обем." С оглед на гореизложеното „УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, при изпълнение на КП № 122 „Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази " документирано с ИЗ № 27851/ 2015г. и период на хоспитализация от 08.05.2015г до 26.06.2015г., с лекуващ лекар д-р Ч. и *** д-р Ч.С.**., като не са документирани в пълен обем действията по осъществената Кардио- пулмонална ресусцитация в ИЗ № 27851/2015г. по КП № 122,, Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази ", лечебното заведение на 26.06.2015г. е нарушило чл.191,т.4 от НРД 2015г. за МД , във връзка с чл.55, ал.2, т.5 от 330.

За установеното от проверката бил съставен Констативен протокол от 15.09.2015г. Изготвени  били Докладна записка към Констативния протокол и Протокол за неоснователно получени суми при извършване на контрол по изпълнение на договорите с изпълнители на медицинска помощ. С оглед резултатите от проверката, на 17.04.2015г. свидетелят Р. Т. К. съставила АУАН №161331-2356-338/04.12.2015г. против УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД - Пловдив за извършени от лечебното заведение общо шест нарушения. Въз основа на АУАН било издадено и обжалваното НП.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля В.П.Я. - актосъставител. В подкрепа на описаната по – горе фактическа обстановка са и приложените към административнонаказателната преписка  писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото. 

В хода на съдебното производство беше назначена съдебно - медицинска експертиза, изготвена от вещото лице д-р К.Х. – специалист по „Вътрешни болести и кардиология” при МБАЛ „Пълмед“ АД – Пловдив. При решението си съдът взема предвид заключението на тази експертиза. Същото е надлежно приобщено към доказателствената съвкупност и според преценката на съда е извършено компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответства на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

По поставения въпрос №1 от експертизата, заключението на вещото лице категорично сочи, че са спазени медицинските критерии за дехоспитализация на пациента с ИЗ № 38149/2015г.от Клиника по кардиохирургия по КП 208 от НРД 2015г., защото според специалиста перикардния излив сам по себе си не е показание за хоспитализация.  В случая според д-р Х. описаният излив е бил малък по обем, не е създавал хемодинамичен нестабилитет /не е компресирал сърдечните кухини, не е повлиял на артериалното налягане и сърдечния ритъм. Експертът сочи в заключението си и че не е било повишено централното венозно налягане и последното се е повлияло от медикаментозното лечение. Според докторът такъв излив поделжи на амбулаторно наблюдение /ехокардиографски контрол и консервативно лечение/.

Във връзка с поставения втори въпрос в експертизата по отношение на отразяването на обективното състояние на болната с ИЗ № 32964/2015г. и документирането на медицинските критерии за дехоспитализация й вещото лице се е произнесло, че и състоянието на болната и критериите за дехоспитализацията и са били правилно документирани както в История на заболяването, така и в останалите документи, включително и епикризата.

В съдебно заседание вещото лице потвърждава, констатациите от заключението си.

Предвид заключението на приетата експертиза, съдът намира, че вменените във вина на дружеството нарушения по разгледаните от вещото лице ИЗ, не са били осъществени от същото, поради което и атакуваното наказателно постановление в тази му част следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Относно нарушенията по ИЗ 31106/2015г., ИЗ 39687/2015г. и ИЗ 27851/2015г. и ИЗ № 36218/2015г. настоящата съдебна инстанция достига до заключението, че нарушенията, за които жалбоподателят е санкциониран с обжалваното наказателно постановление, са установени в хода на извършената проверка. От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Следва да се посочи, че беше предоставена възможност на жалбоподателят да оспори констатациите на проверяващите органи от РЗОК – Пловдив, чрез експертиза, която по негова молба бе назначена от ПРС – Пловдив. В заключението си вещото лице не е дало отговор опровергаващ констатациите на лекарите-контрольори от РЗОК – Пловдив относно горепосочените ИЗ, като не бяха представени и други допълнителни доказателства оборващи установените от проверяващите органи нарушения. Вследствие на това съдебния състав счита, че обстоятелствата по проверката правилно и законосъобразно са установили извършените административни нарушения по ИЗ 31106/2015г., ИЗ 39687/2015г., ИЗ 27851/2015г, и ИЗ № 36218/2015г. техния автор в лицето на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, който следва да носи обективна отговорност.

Относно възражението на процесуалният представител на жалбоподателя за непълно цифрово изписване на нарушенията по ИЗ 31106/2015г., ИЗ 39687/2015г. и ИЗ 27851/2015г. и ИЗ № 36218/2015г.   настоящия съдебен състав приема последното за основателно, но несъществено, което не може да обоснове целения от жалбоподателя отменителен резултат. Посочената непълнота не се отразяват на съставомерността на деянието, на факта на неговото извършване и най-вече на правото на санкционираното лице да разбере какво нарушение се твърди да е извършило, през призмата на което следва да се преценява и това дали нарушението е съществено, като съдът намира, че същото не е годно да обоснове извод за наличие на съществен порок в проведеното производство.

Тук следва да се има предвид и обстоятелството, че в настоящето производство защитата не е срещу цифрите, а срещу фактите и тъй като в случая същите са правилно отразени и интерпретирани, с недвусмислено и конкретно словно описание на нарушението, се обосновава изводът, че жалбоподателят е разбрал какво нарушение се твърди да е извършил - който извод може да се изведе и от наведените в жалбата доводи по същество.

Предвид изложеното атакуваното наказателно постановление в тази му част следва да бъде потвърдено.

С оглед извършените четири нарушения правилно е ангажирана административнонаказателната  отговорност  на  жалбоподателя на основание чл.105а(в), ал.3 от ЗЗО, за всяко едно от тях и е определен минимално предвидения в санкционната норма размер на наказанието – 200 лева.

Към настоящия момент с Държавен вестник бр.48 от 27.06.2015г. е отменена санкционната разпоредба на чл.105 а от ЗЗО.  Визираните в същия член  административни санкции за нарушения обаче не са автоматично отпаднали от обхвата на закона, а са кумулирани в нормата на чл.106, ал.3 от ЗЗО, регламентираща общо нарушения на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Така съгласно новата уредба санкцията за административни нарушения по  чл. 106, ал.3 ЗЗО е систематично поставена в ал.4 и е определена в размер от 500 лева до 1 000 лева за първо нарушение, а за повторно от 1000 лева до 2 000 лева за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а, ал.3 ЗЗО /от 200 лева до 500 лева/ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя по аргумент от чл.3, ал.2 ЗАНН.  С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Следва да се държи сметка и за постановеното с §45 ПЗР на ЗИД на ЗЗО с ДВ бр. 48/2015 г., което сочи, че „До приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина - контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред.", а според алинея 2- "Проверките по ал.1, налагането на санкции и тяхното обжалване, които са започнали до приемане на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1,  се приключват по досегашния ред". При тази уредба безспорно се налага изводът, че настоящият случай попада в хипотезата на ал.2 на §45 от ПЗР към ЗИДЗЗО, тъй като е извършена съвместна проверка от лекари - контрольори, приключила с констатирани нарушения, за които е бил съставен и връчен на нарушителя АУАН, а с издаденото въз основа на този АУАН процесно НП са наложени предвидените санкции, като същото е обжалвано и е налице неприключило съдебно производство, което следва да се приключи по досегашния ред, а това означава, че съдът, пред който производството е висящо, по силата на разпоредбата на §45, ал.2 от ЗИДЗЗО, следва да се съобрази и да приложи този досегашен ред, включително и досежно наложените санкции.  

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VII наказателен състав, постанови решението си.

                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!

МГ