АНД 2507/2016 - Решение - 12-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

827                                             12.05.2016г.                гр. Пловдив       

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХІІ наказателен състав

На дванадесети май                                      две хиляди и шестнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: АТАНАС ИЛИЕВ

 

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело № 2507 по описа за 2016 година         

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Я.С.А., роден на ***г. в гр. ****, живущ ***, Б., българско гражданство, със средно образование, неработещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2016г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични веществамарихуана с нето тегло – 0,804 грама на стойност 4,83 /четири лева и осемдесет и три стотинки/ лв. по цени за нуждите на съдопроизводството, съгласно приложение № 2 от Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството /обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998г., в сила от 06.02.1998г., изм. бр. 14 от 18.02.2000г., в сила от 18.02.2000г./ със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТКХ/ - 8,6 тегловни процента, като случаят е маловажен  - престъпление по чл. 354А, ал. 5 вр. с ал. 3, т. 1 от НК.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 , вр. чл. 375 от НПК, вр. чл. 78А, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Я.С.А. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА обвиняемия Я.С.А. на основание чл. 189, ал. 3 от НПК да заплати направените по делото разноски в размер на 65,32 лева в полза на ОД МВР Пловдив.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд по реда на глава ХХІ НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК