АНД 2506/2016 - Мотиви - 25-05-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

по  АНД № 2506/16г.  по описа на ПРС- ХІV  наказателен състав

 

 С постановление от  19.04.2016г. РП -Пловдив е направила предложение на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност С.Б.М. ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, адрес за призоваване в гр. Р., обл. Пловдив, кв.С., ул.„Е.“, № *, б., български гражданин, начално образование, безработен, неженен, реабилитиран, ЕГН **********,за това че на 12.04.2016 г. в гр. Р., обл. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-0329-000752/15.12.2015 г., на Началник Група „ОП“ в РУ гр. Р., връчено на 17.02.2016г. и влязло в сила на 25.02.2016г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ***** – собственост на Л.С.Т.-ЕГН ********** от гр.Пловдив, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

 

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага  обвиняемия М.   да бъде признат за виновен  и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание  глоба при минимума определен в закона.Да се съобрази размера на глобата с факта,че признава вината си ,трудово ангажиран е ,започнал е да учи  и се грижи за децата си.

   Защитникът на обв.М. – адв.М. изразява становище,че обв. М. е осъществил признаците на престъплението ,за което му е повдигнато обвинение ,като акцентира на това при определяне на наказанието да бъдат съобразени всички смекчаващи вината обстоятелства ,като бъде определена глобата   в минимален размер.

   Обвиняемият М. признава ,че  е управлявал лекия автомобил,посочен от обвинението , като моли съда да му определи минимална глоба.

          Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства, обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Б.М.  ЕГН **********,роден на ***г***, б., с българско гражданство, с начално  образование, неженен неосъждан /реабилитиран/,  работи във фирма Ш. ** ЕООД.

           Обвиняемият С.Б.М. е неправоспособен водач на МПС. На същия не е било издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство.

През месец ноември 2015г. в гр. Р. обвиняемият С.Б.М. управлявал лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ***** – собственост на Л.С.Т.. При извършена проверка от младши автоконтрольор при РУМВР гр. Р., полицейският служител констатирал, че обвиняемият М. управлявал моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. За установеното нарушение на обвиняемия М. бил съставен АУАН с бл. № 466783. Във връзка със съставения акт било издадено Наказателно постановление № 15-0329-000752/15.12.2015 г., на Началник Група „ОП“ в РУ гр. Р.. Наказателното постановление било  връчено лично на обвиняемия на 17.02.2016г. и влязло в законна сила на 25.02.2016г. Обв. М. бил наказан по административен ред за извършено нарушение по чл. 150, ал. 1 от ЗДвП – управление на моторно превозно средство, без да е правоспособен водач – не притежава съответното свидетелство за управление.

На 12.04.2016г. свидетелите Й.В. Г. и Й.П. И. – **служители при РУМВР гр. Р., били на смяна за времето от 19.00 часа на 12.04.2016г. до 07.00 на 13.04.2016г. Около 19.40 часа на 12.04.2016г. на ул.“Река Стряма“ в гр.Р.  свидетелите спрели за проверка  лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № *****. ** служители установили самоличността на водача на лекия автомобил, а именно обв.С.Б.М. ЕГН ********** ***. При поискване на свидетелство за управление на МПС, обв.М. заявил, че не притежава такова. Това мотивирало свидетелите Г.и И. да извършат справка в дежурната част на РУМВР гр. Р., от която се установило, че срещу обв.М. има съставен акт и издадено Наказателно постановление № 15-0329-000752/15.12.2015 г., на Началник Група „ОП“ в РУ гр. Р., връчено на 17.02.2016г. и влязло в сила на 25.02.2016г., за управление на моторно превозно средство, без да притежава свидетелство за управление.  Установило се още, че лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ***** е спрян от движение на 08.12.2015г. и няма валидна застраховка „Гражданска отговорност“. За извършените нарушения св.Г. съставил три броя АУАН, като за извършеното нарушение по чл. 150, ал. 1 от ЗДвП  съставил АУАН  с бл. №324415 от 12.04.2016г. Обвиняемият М. се запознал със съдържанието на акта и го подписал без възражения.

Според преценката на съда наличните по делото доказателствени материали установяват по несъмнен начин осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството на деянието.

Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия М., от показанията на разпитания в хода на проведеното досъдебно производство свидетелите-Г. и И. , преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, а също така и от събраните по делото писмени доказателства: копие  наказателно постановление №15-0329-000752  от  15.12.2015г,АУАН 752 от 16.11.2015г, свидетелство за съдимост на  обвиняемия,  справка за нарушител от региона. 

Съдът възприема изцяло  показанията на свидетелите, тъй като същите са ясни ,обективни ,правдоподобни и непредубедени досежно дееца и деянието му.

 Възприема и обясненията на обв. М. ,досежно  твърдяното от него ,че признава да е управлявал лекия автомобил ,както и че връченото му наказателно постановление №15-0329-000752  от  15.12.2015г. не е обжалвано и е влязло в сила. Възприема твърдяното от него  досежно факта,че се грижи  за  децата  си,работи и е направил постъпки да започне обучение и да завърши основно образование.

 

         ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

         При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че   обвиняемия М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК

 

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА  :

 

Обвиняемият  С.Б.М. за това ,че на 12.04.2016 г. в гр. Р., обл. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-0329-000752/15.12.2015 г., на Началник Група „ОП“ в РУ гр. Р., връчено на 17.02.2016г. и влязло в сила на 25.02.2016г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ***** – собственост на Л.С.Т.-ЕГН ********** от гр.Пловдив, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

 

 

Престъплението по чл. 343в ал.2 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред .В конкретния случай е доказано ,че на посочената дата  обв.М. управлява посоченото МПС.Доказано е също така, че същия  е неправоспособен  и за това е наказван по административен ред с  НП № 15-0329-000752/15.12.2015 г., на Началник Група „ОП“ в РУ гр. Р., връчено на 17.02.2016г. и влязло в сила на 25.02.2016г. Като в този смисъл е налице и другия обективен елемент от деянието, а именно – обв.М.  управлява моторното превозно средство в едногодишен  срок от наказването му  по административен ред.Тоест от влизане в сила на наказателно постановление № НП № 15-0329-000752/15.12.2015 г.,като същото е влязло в законна сила ,тъй като не е обжалвано , като М. отново управлява МПС- в едногодишен срок, което прави вече съставомерно поведението му по НК.

 

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА :

 

От субективна страна деянието при това обвинение  е извършено от обв.М.,след като е знаел, че е неправоспособен водач, и че няма право да управлява  моторно превозно средство, наказан е за това по административен ред и въпреки това ,осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

Съдът намира, че  обвиняемия М. към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясен и точен спомен за стореното, както и ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

          Формалната същност на престъплението по чл. 343в, ал.2 НК в никакъв случай не може да доведе до извода, че обществената опасност на деянието е явно незначителна. За съставомерността на това престъпление е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки, деецът осъществява признаците на престъплението.

Съдът намира, че законосъобразно РП – Пловдив е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия С.М.   от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно  - за посоченото по- горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода  от една до три  години  и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева , спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди ,а и М.  е реабилитиран ,тоест са заличени последиците на осъждането му .Или правният извод, който се налага е ,че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание –глоба.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.378 ал.4 т.1от НПК обвиняемия М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл.78а от НК глоба ,определена  на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000лева.Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства –признаването от обвиняемия  на извършеното деяние, младата  му възраст,факта ,че същият работи ,грижи се за семейството си  и е направил постъпки да  продължи образованието си,както и се явява съобразено като размер с материалното и  имотното  му състояние .

Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

Именно по тези си съображения съдът-14 н.с  постанови своето решение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!ЙТ