АНД 2426/2016 - Решение - 17-05-2016

Решение по Наказателно дело 2426/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 865

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

17.05.2016 г.                                                                                         Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На седемнадесети май                                    две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОНИКА ТАРЕВА

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: НИКОЛА КЪРПАРОВ

като разгледа докладваното от Председателя

НОХД № 2426 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.О.Л., роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2015 г. в гр. Пловдив, е предал по телефон 112 невярно повикване за тревога - за оставена бомба във фоайето на Централна ж.п. гара в гр. Пловдив – престъпление по чл. 326, ал. 1 НК,

като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК, вр. чл. 78а, ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - компакт диск CD-R рег. № 435р-20107/07.12.2015 г. Второ РУМВР, находящ се на л. 30 от делото ДА ОСТАНЕ по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК обвиняемия А.О.Л., с ЕГН: **********  да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР сумата от 188,58 лв. /сто осемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ НПК.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК