АНД 2422/2016 - Решение - 26-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

Номер  954                        26.05 Година  2016           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    ХХІІІ наказателен  състав

На      осемнадесети  май                                       2016    Година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Надя Точева

като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер    2422      по описа за            2016     година

 

Р Е Ш И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-039385/07.03.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Комисия за защита на потребителите, с което на „ЛЪЧИ-Е” ЕООД, ЕИК 203107059, седалище гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 81А е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.

 

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

       Вярно, секретар Н.Т.

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

   Обжалвано е Наказателно постановление № К-039385/07.03.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Комисия за защита на потребителите, с което на „ЛЪЧИ-Е” ЕООД, ЕИК 203107059, седалище гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 81А е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.

   Жалбоподателят „ЛЪЧИ-Е” ЕООД, чрез представителя си по делото Л. К твърди, че обжалваният административен акт е необоснован и незаконосъобразно и моли същият да бъде отменен.

   Въззиваемата страна- КЗП - гр. Пловдив чрез пълномощника си по делото юрисконсулт Стоянов изразява становище за неоснователност на жалбата.  

   Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

   Атакуваното Наказателно постановление е издадено против посоченото дружество за това, че при извършена проверка на 12.01.2016г. в обект магазин за мебели, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 81А е установено, че рекламацията на С П Д не е вписана в регистъра на предоставените рекламации на потребителите на 16.11.2015г. и не е издаден документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката, подпис на лицето, приело рекламацията.

    Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № К-039385/26.01.2016г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото нарушение.

    От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото са налице безсъмнени доказателства за извършено от страна „ЛЪЧИ-Е” ЕООД административно нарушение на чл.127 ал.3 Закона за защита на потребителите. В тази насока да се направи положителен извод спомогнаха преди всичко писмените доказателства по делото, а именно АУАН, Констативен протокол, копие на регистъра на предоставените рекламации на потребителите. От всички тях категорично се потвърждава, че предявената от С Д рекламация на закупен електрически прибор липсва в Регистъра на предявените рекламации.

   Не на последно място самият жалбоподател, въпреки предоставената му за това възможност не ангажира каквито и да било доказателства за опровергаване направените в АУАН констатации, а чисто декларативно заявява, че не е съгласен с описаните негови действия. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят не е спазил правилата за защита на потребителите, като е нарушил императивните изисквания на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.

   В тази връзка се явяват напълно неоснователни наведените в жалбата възражения относно незаконосъобразността на обжалваното НП и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В конкретния случай напълно ясно и точно е било описано вмененото във вина на жалбоподателя нарушение както в АУАН, така и в НП, като между тях, а и в самите им текстове, взети поотделно липсва каквото и да било противоречие, неяснота или непълно описание на деянието. Напротив – същото е подробно и конкретно описано, в съответствие с изискванията на ЗАНН и в този смисъл не са били нарушени правата на жалбоподателя да научи в извършването на какви нарушения е ангажирана отговорността му. В този смисъл ясно е отразено, че нарушението е извършено в обект магазин за мебели, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 81А на 16.11.2015г.

    По същество, изложените в жалбата доводи също са неоснователни. Вмененото в чл.127 от ЗЗП задължение за вписване на предявена и то под каквато и да било форма рекламация, е императивно. Тоест търговецът е длъжен да отрази същата чрез вписването й в регистъра на предоставените рекламации на потребителите, да издаде документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката, подпис на лицето, приело рекламацията. Останалите въпроси – дали рекламацията е предявена в срока, предвиден в чл.126 от ЗЗП и дали е основателна, касаят спора по същество. Тоест едва след надлежното вписване на предявената рекламация, неприлагането на изискуемите от чл. 125, ал.4 документи, респ. предявяването на същата след установените срокове, би се явило основание за отказ същата да бъде удовлетворена. Обстоятелството дали рекламацията е предявена в срок, придружена ли е с необходимите документи, основателна ли е, следва да се решава в хода на рекламационното производство и е въпрос по същество.

 

   Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № К-039385/07.03.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Комисия за защита на потребителите, с което на „ЛЪЧИ-Е” ЕООД, ЕИК 203107059, седалище гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 81А е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

  

   Що се отнася до размера на наложеното наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ”, то видно от правилно посочената санкционна норма на чл.222 от ЗЗП, това е минимално установения размер на санкцията, предвидена в закона за извършеното нарушение и следователно то е наложено при правилна преценка на обстоятелствата по случая. Поради това и правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно тези размери.

  

   По делото не се твърди, а и при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на НП, освен обсъдените по-горе.

 

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Вярно, секретар Н.Т.