АНД 2410/2016 - Решение - 13-10-2016

Решение по Наказателно дело 2410/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1598

 

гр. Пловдив, 13.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти н.с., в открито съдебно заседание на четиринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

                                                                                         

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

разгледа докладваното от съдията АНД № 2410/2016 г. по описа на съда

 

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0000571/16.11.2015г. на Главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив, с което на „ВИС и АИС“ ООД, с ЕИК:200973334, със седалище и адрес на управление: гр.Асеновград, ул.“Княз Александър Батенберг“ №73, представлявано от управителя И.С.С., ЕГН: **********, е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ за нарушение на чл.91в, т.1 вр. чл.104, ал.7, пр.последно от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/.

Жалбоподателят счита атакуваното НП за незаконосъобразно, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. В съдебно заседание, представляван от  адв. Р., поддържа жалбата ижелае отмяна на НП.

Въззиваемата страна ИА „Автомобилна администрация“, ОО „Автомобилна администрация“ – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител. В постъпилото писмено становище изразява становище за неоснователностна жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази доводите на страните, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване съгласно определение на Администативен съд Пловдив, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът я намира за ОСНОВАТЕЛНА.

Служители на ОО „Автомобилна администрация” гр.Пловдив, сред които актосъставителя Д.Н.Я. и свидетеля Н. Б.Т. извършвали комплексна проверка на дейността на „Вис и Аис” ЕООД гр. Пловдив – лицензиран превозвач, осъществяващ международен превоз на пътници, притежаващ Лиценз №1091, валиден до 09.02.2015г. вследствие настъпило ПТП на територията на Реп.Румъния при извършен международен превоз.  В тази връзка с писмо с изх.№ 14-00-23-2094/4/02.09.2015г. от дружеството жалбоподател били изискани за представяне на посочената в писмото дата /12.09.2015г./ и час документи, сред които и тахографски листове на водачите, управлявали автобус „Неоплан“ с рег.№ *** за периода от 10.00 часа на 25.06.2015г. до 10.30 часа на 30.06.2015г. Изрично било упоменато, че при неявяване и непредставяне на изисканите документи, срещу превозвача ще бъде съставен АУАН на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН. За нуждите на проверката била извършена справка в ГД „Гранична полиция“ относно преминаване на процесния автобус през ГКПП на Република България. В отговор на цитираното писмо, в ОО „АА“ – Пловдив постъпили декларация, входирана с вх.№14-00-23-2094/7/12.09.2015г., в която управителят на дружеството - жалбоподател декларирал, че не може да представи изисканите документи, както и молба от 23.09.2015г. от К.Е.С., подписала се като пълномощник на превозвача, в която помолила да бъде освободена от задължението си да присъства при съставяне на АУАН.  Тъй като на посочената дата изисканите тахографски листове не били предоставени на проверяващите, свид. Я. приел, че от страна на превозвача „Вис и Аис” ЕООД гр. Пловдив към 12.09.2015г. е налице осъществен състав на административно нарушение на чл.91в, т.1 от ЗАвПр, за което на 09.10.2015г. съставил АУАН с бланков №203694/09.10.2015г. в отсъствието на представител на дружеството. С писмо с изх.№ 14-00-2302094/19/09.10.2015г. дружеството било поканено да се яви в 3-дневен срок от получаването му, за да получи екземпляр от съставения акт. Никой не се явил, за да получи АУАН, но същият бил оформен като съставен при наличие на отказ, за което на акта се подписала свид.С.Г.Г. на дата 14.10.2015г.

Въз основа на акта било издадено и атакуваното Наказателно постановление с наложена санкция от 5000лв. за нарушение на чл.91в т.1  вр.чл.104 ал.7 от ЗАвПр.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства – свидетелските показания на Д.Н.Я. /актосъставител/, П.Б.Т. /свидетел на нарушението и съставянето на АУАН/ и С.Г.Г., които съдът кредитира като логични, непротиворечиви и съответстващи на събраната по делото доказателствена съвкупност. От същите се установява начина на констатиране извършеното нарушение, както и процедурата по съставяне на акта. Горната фактическа обстановка се установява и от приложените по преписката и приети и приобщени в хода на съдебното следствие писмените доказателства – АУАН, тахографски лист, писмо на ГД ГП от 14.09.2015г., молба от К.С., Покана от 02.09.2015г., декларация на Ив.С. от 12.09.2015г., Заповед от 15.05.2015г. на Министъра на ТИТС, обратни разписки, ксерокопие и индигиран втори екземпляр  на АУАН.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи от правна страна:

Съдът намира, че са налице безспорни и категорични доказателства, че като не е предоставил тахографските листове на водачите, управлявали автобус „Неоплан“ с рег.№ *** за процесния период за проверка на контролните органи, жалбоподателя „Вис и Аис“ ЕООД е нарушил разпоредбата на чл.91в, т.1 от ЗАвПр, съгласно която „Превозвачите, ръководителите на предприятия и лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да съхраняват най-малко една година след тяхното приключване и да предоставят за проверка от контролните органи: 1. тахографските листове от аналогови тахографи“. Нарушението е извършено от юридическо лице при т.нар обективна безвиновна отговорност съгласно чл.83 от ЗАНН.

Въпреки извършеното нарушение, настоящата инстанция констатира, че при съставяне на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до опорочаване на административно наказателното производство от процесуална страна и ограничават правото на защита на жалбоподателя.

На първо място, съдът счита за недопустим предприетия от актосъставителя подход в процедурата по съставяне на АУАН при датиране на акта, довел до нарушение на императивните изисквания на разпоредбата на чл.42, т.2 от ЗАНН. От приложените по делото писмени и гласни доказателства се установява следния механизъм на съставяне на процесния АУАН: Актът бил изготвен лично от актосъставителя, първоначално без вписана дата на съставяне на АУАН. Съставен по този начин, без вписана дата, актът бил изпратен на жалбоподателя с писмо с изх.№ 14-00-23-2094/19/09.10.2015г., в което бил даден срок за явяване в сградата на ОО „Автомобилна администрация“ Пловдив за получаване на екземпляр от него. След като в посочения срок не се явил представител на нарушителя, актосъставителят дописал в оригинала на вече съставения АУАН дата на съставяне на акта, а именно - 09.10.2015г. Въз  основа този АУАН било издадено обжалваното НП. Подобен начин на процедиране при издаване на АУАН е недопустим и не санира порока в процесния акт. Датата на съставяне на АУАН е задължителен реквизит, съгласно чл.42, т.2 от ЗАНН и има за цел да установи наличието на материална и териториална компетентност на актосъставителя към момента на съставяне на акта, както и спазени ли са давностните срокове по чл. 34 ЗАНН. Липсата на дата на съставяне на акта е съществено процесуално нарушение, което нарушава в пълна степен правото на защита на жалбоподателя, поради което и представлява съществено процесуално нарушение.

Наред с това съдът констатира и съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН, изразяващо се в недопустимо смесване на институтите на съставяне на акта в отсъствие на нарушителя по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН, и този на съставяне на АУАН в негово присъствие, но при отказ да го подпише по чл.43, ал.2 от ЗАНН. Разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН допуска актът да бъде съставен в отсъствие на нарушителя, когато последният е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта. В този случай, съгласно чл.43, ал.4 от ЗАНН, актът се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на общинската администрация по местоживеене на нарушителя за предявяване и подписване, като актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно.  В случаите, когато нарушителят е присъствал при съставяне на акта, но е отказал да го подпише, отказът се удостоверява по реда на чл.43, ал.2 от ЗАНН чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес, които се отбелязват в акта.

В настоящият казус АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, доказателство, за което са налице непротиворечивите показанията и на тримата свидетели. Вместо обаче съставеният акт да бъде изпратен на нарушителя за предявяване и подписване, съгласно чл.43, ал.4 от ЗАНН, контролните органи са изпратили писмо изх.№ 14-00-23-2094/19/09.10.2015г., в което нарушителят е поканен да се яви ОО „Автомобилна администрация“ - Пловдив и да получи екземпляр от същия. Впоследствие след като не се е явил представител на санкционираното дружество, АУАН е оформен като съставен при условията на отказ, какъвто по същество няма. Неявяването на нарушителя за съставяне на акта не води до извода за направен отказ на същия да подпише акта, до какъвто обаче е достигнал неправилно актосъставителят. Посоченият в акта отказ на нарушителя да го подпише, удостоверен с подписа на един свидетел предполага, че АУАН е издаден в присъствието на санкционираното лице. От доказателствата по делото се установява, че нарушителят не е присъствал при съставянето на АУАН и не му е бил предявен да се запознае със съдържанието, както изисква чл.40, ал.1 и чл.43, ал.1 от ЗАНН и да направи още при съставянето му възражения. След като не е присъствал на съставянето на АУАН, няма как да се удостовери в него, че е отказал да го подпише и получи препис от него. Затова чл.43, ал.2 от ЗАНН в случая не е приложим.

Компетентните органи са били длъжни след надлежното съставяне на АУАН да предприемат необходимите действия по предявяването и връчването му, в т.ч. и по реда на чл.43, ал. 4 от ЗАНН и едва тогава, при наличие на изричен отказ на дееца да подпише акта това обстоятелство да бъде удостоверено чрез подписа на друго лице-свидетел, в какъвто смисъл е правилото на чл.43, ал.2 от ЗАНН.

Процесуалните правила по съставяне на АУАН са формални, като тяхното неспазване води до незаконосъобразност на издаденото въз основа на акта Наказателно постановление. Те представляват важна процесуална гаранция, която осигурява в пълен обем правото на защита на нарушителя още от началото на образуваното срещу него административно наказателно производство. Същите са предвидени да осигурят възможността на нарушителя да оспори фактическата обстановка, изложена в АУАН, да представи доказателства във връзка с това оспорване и да се защити още преди произнасяне на наказващия орган. В случая, санкционираното дружество е било лишено от тази процесуална възможност, в резултат на което се е стигнало до ограничаване на негово право на защита.

С оглед изложеното, съдът намира, че при съставяне на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на нарушителя и са основание за отмяна на обжалваното НП, като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 36-0000571/16.11.2015г. на Главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив, с което на „ВИС и АИС“ ООД, с ЕИК:200973334, със седалище и адрес на управление: гр.Асеновград, ул.“Княз Александър Батенберг“ №73, представлявано от управителя И.С.С., ЕГН: **********, е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ за нарушение на чл.91в, т.1 вр. чл.104, ал.7, пр.последно от Закона за автомобилните превози.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК.

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС