АНД 2410/2016 - Определение - 21-04-2016

Определение по Наказателно дело 2410/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 739                                                 21.04.2016 година                     Град ПЛОВДИВ

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд  -    5 наказателен състав

На двадесет и първи  април  през две хиляди и шестнадесета година

В  закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията, НАХД   № 2410 по описа за     2016 година намира за установено следното:

 

Постъпила е жалба, подадена на 12/04/2016г. чрез наказващия орган до Районен съд Асеновград от управителя И.С.С. на дружеството жалбоподател ВИС И АИС ЕООД ЕИК 200973334 против  Наказателно постановление № 36-0000571 / 16.11.2015г. на Гл.инспектор в ОО „АА”– гр.Пловдив. Образуваното пред РС Асеновград производство е било прекратено и изпратено по подсъдност на РС Пловдив.

Съдът намира, че настоящото съдебно производство пред РС Пловдив, образувано вследствие подадената жалба и  разпореждането на съдията-доклачик при РС Асеновград, следва да се прекрати, тъй като обжалваното наказателно постановление е влезнало в законна сила. Видно от материалите по приложената административнонаказателна преписка, наказващият орган е изпратил съобщение до жалбоподателя за издаденото НП, като последният отказал приемането на пратката. Това обстоятелство е удостоверено от пощальонът Т.,     както и началника на пощенската станция, за което е съставена и разписка относно връчването на книжата на 17/11/2015г., а на следващия ден – 18/11/2015г. е върнато известието за доставяне при наказващия орган. Той поставил печат за удостоверяване влизане в сила на процесното НП 7 дни след това – на 25/11/2015г.  Съгласно чл.180 ал.4 от НПК ако получателят на книжата откаже да подпише получаването им, това се отбелязва в присъствието на поне едно лице, което се подписва. В случая това изискване на закона е спазено, съобразно разпоредбата на чл.84 от  ЗАНН. Отказът на получателя на книжата да приеме същите, се счита за редовно връчването им.  Това законово положение е транспонирано и в АПК и ГПК / съответно чл.137, чл.44 ал.1 /. Т.е. на 25/11/2015год . е изтекъл 7-дневният срок за обжалване на настоящото НП /при направения отказ за получаване на пратката на 17/11/2015год./.  Вероятно едва след предприемане на действия по изпълнение на наложената санкция, жалбоподателят е пристъпил към  обжалване на НП.

         Предвид изложеното съдът намира, че не са налице процесуалните предпоставки за  разглеждане на жалбата против НП № 36-0000571 / 16.11.2015г. на Гл.инспектор в ОО „АА”– гр.Пловдив. Следва жалбата да бъде върната на нейния подател, като процесуално недопустима, тъй като към датата на депозирането й, атакуваното наказателно постановление е влезнало в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

    ВРЪЩА жалбата на И.С.С. в качеството му на управител на ВИС И АИС ЕООД ЕИК 200973334 против  Наказателно постановление № 36-0000571 / 16.11.2015г. на Гл.инспектор в ОО „АА”– гр.Пловдив.

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 2410 от 2016г. по описа на ПРС, V нак.състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІІ от АПК в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя за изготвянето му.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС