АНД 2258/2016 - Решение - 26-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

26.05.2016 г.

№ 912                                                                                          гр. Пловдив              

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски районен съд,       ДЕСЕТИ наказателен състав,

          На шестнадесети май,               две хиляди и шестнадесетата година

          В публично съдебно заседание  в следния състав:

                                                         

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Методиева

 

Секретар ПЕТЯ КОЛЕВА,

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 2258 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвана е глоба от 50 лева, наложена с фиш № 0002117380 от 25.03.2016 г., издаден от ст.полицай Т.Л. при Сектор „Общинска полиция” към ОД МВР - Пловдив, на А.Р.Р. с ЕГН ********** в качеството му на собственик на автомобил „Пежо“ с рег.№ ***.

          Жалбоподателят с жалбата и в съдебно заседание лично моли за отмяна на наказателното постановление, като излага конкретни доводи по същество.

          Въззиваемата страна – Сектор „Общинска полиция“ при ОД на МВР - Пловдив, редовно призована, не е изпратила представител в заседание и не е взела становище по жалбата.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима, което произтича и от разрешението, дадено от Конституционния съд с Решение №1/2012 г. по к.д.№ 10/2011 г.

          Обжалваният фиш е издаден за това, че на датата на издаването му 25.03.2016 г. в 15,20 часа е извършено нарушение на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП, като е отразено, че описаният във фиша автомобил е паркиран неправилно в зоната на кръстовище на ул. ”Отец Паисий” и ул. ”Ст.Доспевски” в гр. Пловдив. Наложената глоба е посочено да е определена на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП.

          В качеството на свидетел е разпитан съставителят на фиша Л., който е потвърдил констатациите по фиша, като е пояснил, че е съставил обжалвания фиш в отсъствие на водача, като е установил, че автомобилът е бил разположен в зоната на Т-образното кръстовище. Л. е посочил също така и че освен на този автомобил, който е бил с т.нар. инвалиден стикер, фишове са били съставени и за неправилно паркиране на още два автомобила, единият от които също е бил с инвалиден стикер. Освен това, свидетелят е заявил и че му е служебно известно по ул.“Отец Паисий“ да има определени само три места за паркиране на хора с трайни увреждания. 

          Съдът кредитира показанията на свидетеля Л., като дадени добросъвестно и логични.

          На базата на събраните по делото доказателства от правна страна съдът намира, че правилно е било установено и квалифицирано описаното поведение, състоящо се в паркиране в кръстовище, като нарушение именно на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП, който забранява, както престой, така и паркиране на кръстовище и се касае до императивна законова разпоредба. 

  

 

 

 

Правилно е било отразено името на жалбоподателя в качеството му на установен собственик на автомобила, което и не се оспорва от него,  а и се установява от приложената справка за регистрация на МПС, като съгласно разпоредбата на чл.188, ал.1 от ЗДвП, се наказва именно собственикът на МПС, ако той не посочи на кого е предоставил превозното средство. В случая подобно възражение от собственика не е постъпило, а напротив, същият сочи и в жалбата си, че лично е паркирал автомобила си на указаното във фиша място.

От субективна страна, жалбоподателят е извършил нарушението виновно, при форма на вината - пряк умисъл, защото е съзнавал, че автомобилът е паркиран на кръстовище, което е забранено от ЗДвП, а този закон би следвало да му е добре известен предвид факта, че е правоспособен водач на МПС.

Същевременно обаче, съдът намира, че случаят категорично може да се определи като маловажен, доколкото с оглед на конкретните обстоятелства около извършване на нарушението, разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от посочения вид. От събраните по делото доказателства, а именно приложените копия от експертно решение на ТЕЛК и карта за паркиране на хора с трайни увреждания, а също и извършената в съдебно заседание констатация по представена нова такава карта, издадена на името на жалбоподателя, става ясно, че същият има установена 92 процента изгубена работоспособност, като именно в тази връзка му е била издадена и картата за ползване на място за преференциално паркиране. От показанията на свидетеля Л. се установява, че по улицата в близост до мястото на нарушението са установени само три места за такова преференциално паркиране на хора с трайни увреждания, както и че и друг автомобил, на който е бил съставен и залепен фиш също е бил паркирал неправилно в зоната на кръстовището, където е установен и автомобилът на жалбоподателя. В тази насока и съдът възприема като достоверни и житейски логични доводите на жалбоподателя относно конкретната причина за установеното непозволено паркиране, а именно, че същият е бил принуден от  факта, че всички места за преференциално паркиране са били заети. В тази насока и при условие, че жалбоподателят е разполагал с надлежно издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания, то е нелогично същият да извърши посоченото нарушение, ако реално е имал възможността да паркира на място за преференциално паркиране. От доказателствата по делото, освен това, не се установява от така констатираното нарушение да са произтекли някакви по-сериозни последици, като няма данни с поведението си жалбоподателят да е застрашил или затруднил движението на автомобили.

 Предвид установеното нарушение в отсъствие на водача, съставителят на фиша е процедирал принципно правилно, тъй както не и имал възможност да предупреди водача и да не го санкционира, както предвижда чл.28 от ЗАНН. Горното не съставлява пречка обаче, при констатиране на факта, че се касае до маловажен случай на нарушение, съдът да приложи закона, като отмени издадения фиш, поради което и Съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Глоба от 50 лева, наложена с фиш № 0002117380 от 25.03.2016 г., издаден от ст.полицай Т.Л. при Сектор „Общинска полиция” към ОД МВР - Пловдив, на А.Р.Р. с ЕГН ********** в качеството му на собственик на автомобил „Пежо“ с рег.№ ***.

 

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

                                                              

    Районен съдия: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.