АНД 2233/2016 - Решение - 14-05-2016

Решение по Наказателно дело 2233/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 852

гр. Пловдив, 14.05.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на десети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №2233/2016 год. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №154682-F152887 от 06.07.2015г. на Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на „ИМПЕРАТОРИ” ООД, ЕИК 115650478, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Шести септември”, бл.45, ет.5, ап.9, на осн. чл.179, ал.1, предложение 3-то от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС.

Жалбоподателят атакува наказателното  постановление като незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено. Излага аргументи, че в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Релевира и доводи за наличие на хипотезата на чл.28 от ЗАНН, което не е взето предвид от наказващия орган. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител – адв. П.А., която поддържа жалбата и прави същото искане.

В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от юрисконсулт К. Б., която счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно и моли съда да го потвърди.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното юридическо лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 17.11.2014г. в ТД на НАП – Пловдив била извършена служебна проверка от С.С.К. – ***в ТД на НАП - Пловдив, при която било установено, че „ИМПЕРАТОРИ” ООД, като регистрирано по ЗДДС лице, не е спазило законоустановения срок за подаване на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС в ТД на НАП – Пловдив за данъчен период 01.10.2014г. – 31.10.2014г. – до 14.11.2014г. включително. Към датата на съставяне на АУАН отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за посочения данъчен период все още не са били подадени.

На 04.02.2015г. в ТД на НАП – Пловдив на„ИМПЕРАТОРИ” ООД бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № F152887. АУАН бил съставен в отсъствие на нарушителя, тъй като след изпратена покана управителят на дружеството или упълномощено от него лице не се е явило на определената от  ТД на НАП – Пловдив дата за връчване на акта. АУАН бил връчен на представляващ дружеството – А.К. на 12.06.2015г. Актосъставителят, С.К. – *** при ТД на НАП – Пловдив, квалифицирала нарушението по чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „ИМПЕРАТОРИ” ООД, ЕИК 115650478, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Шести септември”, бл.45, ет.5, ап.9, на осн. чл.179, ал.1, предложение 3-то от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства и от гласните доказателства - показанията на свидетелката С.К. - актосъставител, които съдът намира за логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и съответни на останалите събрани по делото писмени доказателства. Свидетелката К. установява фактическа обстановка, идентична с очертаната в АУАН и НП.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното Наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подборно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение. Не е налице и нарушение по съставянето му. Същият е съставен в отсъствие на нарушителя, в съответствие с разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН.  

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност /съгласно приложените по делото заповеди/, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразен с целта на закона.  

Съдът намира, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от жалбоподателя „ИМПЕРАТОРИ” ООД нарушение по чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.125, ал.3 от ЗДДС заедно със справката – декларация по ал.1 на същия член, регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период. По силата на ал.5 от същия член отчетните регистри се подават до 14 – то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. По делото безспорно се установява, а и не спори от жалбоподателя, че „ИМПЕРАТОРИ” ООД, в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице, не е подало в ТД на НАП – Пловдив отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за данъчен период 01.10.2014г. – 31.10.2014г. в срок до 14.11.2014г. включително. Доколкото се касае за нарушение на дружество, за което се прилагат правилата и административните наказания за юридическите лица, не следва да се издирва въпросът за вината и при наличие на обективния факт на нарушението, правилно е бил съставен АУАН. Касае се за безвиновна отговорност, която представлява проява на превенция срещу определени деяния, нарушаващи установения ред на държавно управление и за да бъде ангажирана административната им отговорност е необходимо и достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на задължение към държавата /каквото в случая е налице/. Ето защо съдът счита, че фактът на неподаването на отчетните регистри до 14.11.2014г. вкл. представлява нарушение на императивните законови разпоредби на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС.

Правилен е изводът на наказващият орган, че в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното нарушение. Касае се за административно нарушение, което от обективна страна се изразява в бездействие, при наличие на нормативно задължение за действие, а като допълнителен признак е указан строго определен срок за извършване на дължимото действие. Безспорно е установено, че дори до датата на съставяне на АУАН, което е станало на 04.02.2015г. отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за данъчен период 01.10.2014г. – 31.10.2014г. не са били подадени.

С оглед извършеното нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС законосъобразно е наложено административно  наказание на осн. чл.179,  ал.1, предложение 3-то от ЗДДС. Наложеното административно наказание е в законоустановения минимум, поради което и не подлежи на корекция от съда.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административно наказателното производство съществени нарушения на процесуалните  правила, които да налагат отмяна на  наказателното постановление. 

По изложените  съображения,  предвид  липсата  на  основания  за  отменяване  или  изменяване  на  наказателното  постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №154682-F152887 от 06.07.2015г. на Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на „ИМПЕРАТОРИ” ООД, ЕИК 115650478, със седалище и адрес на управление – гр.. Пловдив, бул. „Шести септември”, бл.45, ет.5, ап.9, на осн. чл.179, ал.1, предложение 3-то от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.3 от ЗДДС.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ