АНД 2063/2016 - Мотиви - 15-06-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

към Решение по АНД 2063/16 по описа на ПРС 1 н.с.

Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла в съда за разглеждане постановление, с което прави предложение обвиняемия С.И.К. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК   за това, че на 21.03.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдивска, без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество –20 бр. таблетки Ривотрил със съдържание на активен компонент 0,04 гр. клоназепам на стойност 5 лв., като деянието съставлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал.3 т.2 от НК.

Прокурорът поддържа предложението, като счита, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, като бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер. Не взема отношение досежно приложеното остатъчно количество високорисково наркотично вещество, както и относно разноските

Обвиняемият К. се признава за виновен, и дава обяснения за случилото се. В хода на съдебните прения поддържа изцяло казаното от неговия защитник. При дадената му  възможност за последна дума, моли за по-леко наказание, тъй като се притеснява как ще плати поисканата от прокурора глоба.

Защитникът му, адв. Н. пледира за приложение на чл. 9 ал.2 от НК, а алтернативно за  налагане на административно наказание в минимален размер.

Нито обвиняемия нито неговия защитник вземат становище относно остатъчното количество високорисково наркотично вещество и направените разноски.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият С.И.К. е роден на *** ***, живее в същия град, б.  български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан /реабилитиран/, неженен, ЕГН **********

На 21.03.2016 г. св. И. П. и св. Н. М. - ****** ******* при 06 РУП при ОДМВР Пловдив изпълнявали служебните си задължения. В следобедните часове от 13.00 ч. се провеждала специализирана полицейска операция по линия наркотици, в която участвали и св. П. и М. При обход на поверената им територия, служителите на реда спрели за проверка лице от мъжки пол. При проверката установили самоличността му, а именно обв. С.К.. Последният бил попитан от служителите на реда дали притежава в себе си забранени от закона вещества, К. отговорил утвърдително, а именно, че държи 20 бр. хапчета  ривотрил, за които няма издадена рецепта.

Обвиняемият бил отведен в сградата на 06 РУП на ОДМВР Пловдив, където при условията на неотложност му бил извършен обиск и изземване, при което от зелена на цвят портмоне били намерени и иззети 1 бр. полиетиленово пликче, завързано на възел, съдържащо 20 таблетки с надпис „ROCHE 2“. Същото процесуално следствено действие било одобрено от ПРС по ЧНД 1761/16 г. по описа на съда.

По делото била изготвена химическа експертиза, съгласно чието заключение, двадесетте бели хапчета с надпис „ROCHE 2“ са с тегло 3,401 гр. и съдържат общо 0,04 гр. клоназепам. Клоназепамът принадлежи към групата на бензодиазепините. Таблетките представляват лекарствен продукт с търговско наименование Rivitril. Клоназепамът е включен в Приложение № 3 към чл.3 т.3 Списък III- Рискови наркотични вещества от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Съгласно регистър за пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по  лекарско предписание, стойността на опаковка от 30 бр. таблетки ривотрил със съдържание на активен компонент клоназепам е на стойност 7,52 лв. за опаковка при 0,25 лв. за 1 бр. таблетка. Стойността на 20 бр. таблетки възлиза на 5 лв.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства –от показанията на свидетелите И. П. и Н. М., дадени на досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл. 378, ал.2 от НПК, които съдът намира за последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, обективни относно релевантните факти от предмета на доказване и съответстващи на останалия, събран по делото доказателствен материал. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства не се наблюдава. Свидетелите по идентичен и непротиворечив начин описват застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото.

Също така, съдът кредитира и обясненията на обвиняемия в съдебно заседание, които по същество не отричат извършеното деяние и допълват показанията на полицейските служители.

При постановяване на решението си съдът взема предвид и заключението на назначената в хода на досъдебното производство химична експертиза, надлежно приобщена към доказателствената съвкупност, която според преценката на съда е извършена компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит, съответстваща на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

Изложената фактическа обстановка се установява и от събраните по делото писмени доказателства, надлежно инкорпорирани в съвкупния доказателствен материал на осн. чл. 283 от НПК – справка за съдимост, характеристична справка, протокол за обиск и изземване, експертна справка, Заповед за полицейско задържане на лице,  Протокол за полицейски обиск на лице.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка, съдът намира, че обвиняемият  С.И.К. е осъществил състава на  престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал.3 т.2 от НК,  за това, че на 21.03.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдивска, без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество –20 бр. таблетки Ривотрил със съдържание на активен компонент 0,04 гр. клоназепам на стойност 5 лв., като деянието съставлява маловажен случай.

От обективна страна престъплението е осъществено при една от двете му форми на изпълнително деяние, а именно държане, което по несъмнен начин се установява от доказателствата по делото. Безспорно е това, че 21.03.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдивска, обвиняемият  е държал инкриминираното количество рисково наркотично вещество със съзнанието, че същото се намира именно в негова  фактическа власт. От доказателствения материал по делото не се установява обв. К. да е имал разрешение за държането на рисковото наркотично вещество, поради което съдът приема, че е налице предвидения от обективна страна в състава на престъплението отрицателен факт, а именно липса на надлежно разрешително за държането на предмета на престъплението.

От заключението по назначената химическа експертиза, което съдът възприема, безспорно е установен предметът на престъплението- двадесет бели хапчета с надпис „ROCHE 2“ са с тегло 3,401 гр. и съдържат общо 0,04 гр. клоназепам

Клоназепамът е включен в Приложение № 3 към чл.3 т.3 Списък III- Рискови наркотични вещества от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Съгласно регистър за пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по  лекарско предписание, стойността на опаковка от 30 бр. таблетки ривотрил със съдържание на активен компонент клоназепам е на стойност 7,52 лв. за опаковка при 0,25 лв. за 1 бр. таблетка. Стойността на 20 бр. таблетки възлиза на 5 лв.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е знаел, че държането на високорисково наркотично вещество е забранено от закона при липса на надлежно разрешение за тази цел, с каквото лично той не е разполагал, но въпреки това е упражнявал фактическа власт върху инкриминираното количество. Съзнавал е общественоопасния характер на извършеното, предвиждал е общественоопасните му последици и е желаел тяхното настъпване.

Деянието осъществява признаците на състава по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.2 НК, тъй като е с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид. До този извод съдът стигна като прецени, чистото съдебно минало на обвиняемия, малкото количество и ниската стойност на инкриминираното наркотично вещество, което е държано от него. Ето защо като съобрази разпоредбата на чл. 93, т.9 от НК съдът прие, че се касае до маловажен случай, т.е. законосъобразната квалификация на извършеното от обв. К. е именно възведената с постановлението на РП Пловдив по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.2 от НК. Същевременно, съдебният състав не споделя възгледите на защитата на К., че в процесния казус може да намери приложение разпоредбата на чл. 9 ал.2 от НК, при която хипотеза на практика ще се стигне до декриминализиране на извършеното от последния деяние. Вярно е, че К. е неосъждан, но същия има лоши характеристични данни- той е осъждан за престъпление по чл. 354 а л.1 от НК по НОХД 39/2004 г.по описа на ПОС. Вярно е че за наложеното му наказание от четири месеца лишаване от свобода е настъпила реабилитация по право по см. на чл. 86 от НК, но съгласно трайната съдебна практика реабилитацията заличава единствено факта на осъждането, но не и обстоятелството, че обвиняемия се е проявил негативно в социален аспект на даден етап от неговото житейско развитие. Освен това, обвиняемият не е трудово ангажиран, не реализира трудови доходи и макар и да е в трудоспособна възраст, се издържа основно благодарение на негови близки.  Това от своя страна също се отчита като отрицателна част от личностната характеристика на обв. К..  

Ето защо съдът намери, че чл. 9 ал.2 от НК не следва да намери приложение в настоящия случай. А чистото съдебно минало и малкото количество на намереното у К. наркотично вещество следва да се преценят като смекчаващи вината обстоятелства, поради което да се направи преценка, че извършеното от К. разкрива по-ниска степен на обществена опасност, рефлектиращо върху правната квалификация на деянието като „маловажен случай”.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на обвиняемия, слабите му волеви задръжки и незачитане на установения в страната правен ред.

За престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК законодателят е предвидил наказание глоба до хиляда лева. Обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност, като спрямо него не са прилагани разпоредбите на чл. 78а от НК. От вмененото му във вина престъпление не са причинени имуществени вреди. При наличието на тези материално правни предпоставки за приложението на чл. 78а, ал.1 от НК, с оглед императивността на тази разпоредба и като съобрази разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК съдът е на становище, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв. Предвид разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК, съгласно която когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или друго по – леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, то размерът на административното наказание – глоба, което трябва да се наложи на обвиняемия следва да бъде в предвидения минимум на чл. 78а, ал.1 от НК, а именно 1000 лева.

На основание чл. 354а ал. 6 от НК следва да се отнеме в полза на Държавата остатъчното количество наркотично вещаство таблетки с общо тегло 3,393 грама, съдържащи клоназепам / след изготвена химична експертиза/, на съхранение в ЦМУ гр. София.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия  следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 65, 32 /шейсет и пет лева и тридесет и две стотинки / по сметка на ОД на МВР Пловдив.

По изложените съображения, съдът постанови решението си.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.