АНД 1906/2016 - Решение - 30-05-2016

Решение по Наказателно дело 1906/2016г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

. 932

 

гр. Пловдив, 30.05.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД – XXIV наказателен състав в публично заседание на дванадесети май , две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при секретаря: МИЛА ТОШЕВА,

като разгледа АНД № 1906/2016 г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

Обжалванo  е Наказателно постановление №41/27.04.2015 г. на доц.С.Ш. – ****** на РИОСВ Пловдив, с което на ЕТ „Н. – Д.Ч.”, ЕИК ******** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.135, ал.1, т.1, пр. първо вр. чл.8, ал.2, т.6 от ЗУО вр. чл.7, т.1, чл.8, ал.6 и чл.8, ал.7 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

              С жалбата се  прави искане за отмяна на наказателното постановление, като се твърди че не е извършено нарушение, следвало е да бъдат дадени предписания и срок за изпълнение, а не да бъде налагана санкция.

 Жалбоподателят ЕТ „Н. – Д.Ч.”, ЕИК ****** редовно призован се представлява  в съдебно заседание от представляващия Д.Ч., който сочи че иска отмяна на наказателното постановление.

               Въззиваемата страна – РИОСВ Пловдив се представлява от юрк.Д.К., която иска потвърждаване на наказателното постановление и излага мотиви за това.

  Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

На 12.11.2014 година свидетелят Щ.Д., заемащ длъжността ******** "Контрол инсталации и съоръжения за третиране на строителни и битови отпадъци" при РИОСВ- Пловдив, съвместно със служителите С.Ш. и И.П., извършвали проверка на обект "площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, събиране на НУБА, събиране и третиране на отпадъци от ЦУМПС, ИУЕЕО и метални опаковки", намираща се на адрес в гр.Стамболийски, бул. „Марица” – стопански двор, УПИ VI, кв.12 по плана на гр.Стамболийски, стопанисвана от жалбоподателя. На място установили, че на обекта се водят отчетни книги единствено съгласно отменената към момента на проверката Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, като книгите са по приложения № 2 и № 6. Бил проведен физически оглед на така установените и представени на проверяващите отчетни книги, при който свидетелят Д. възприел, че жалбоподателят не води отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, а именно липсвали записи за периода м. август и м. септември 2014 година. Изискани били и останалите отчетни книги, като на площадката липсвали и не можело да бъдат представени като водени отчетни книги по приложение № 4 и приложение № 1, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. Констатациите от проверката била отразена в Констативен протокол № 0003293/12.11.2014 година, като в него не било дадено задължително предписание по смисъла на чл. 119, ал. 6 от ЗУО за представяне в 7-невен срок на липсващите и непредставени отчетни книги. Екземпляр от съставеният констативен протокол бил връчен на управителя на ЕТ. С изх.№ 2960/09.12.2014 година била изпратена покана за явяване на представител на ЕТ за съставяне на АУАН с оглед установените при проверката обстоятелства. След като на посочената дата се явил представител на нарушителя, свидетелят Д. съставил АУАН № 3/14.01.2015 година за извършено административно нарушение на  чл. 135, ал.1, т.1, предл. първо във вр. с чл. 8, ал.2, т.6 от ЗУО, във вр. чл. 7, т.1, чл. 8, ал.6 и чл. 8, ал.7 от Наредба № 1 от 04.06.2014 година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри /ДВ бр.51 от 20.06.2014 г./. В последствие на управителят на ЕТ бил предявен препис от съставения АУАН на 14.01.2014 година. С вх.№ 96/16.01.2014 година постъпило писмено възражение по реда на чл. 44, ал.1 от ЗАНН, в което посочили, че жалбоподателят е преустановил изкупуването на отпадъци от черни и цветни метали през периода от месец август 2014 г. до 12.11.2014 г., когато не е регистрирана или констатирана сделка по изкупуване на отпадъци. На база на съставения АУАН е издадено и атакуваното НП № 41/27.04.2015 година, връчено на 29.04.2015 година.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложените по делото доказателства: Акт за установено административно нарушение и наказателно постановление с разписка за връчването им, свидетелски показания на актосъставителя Щ.Д., който поддържа констатациите и които съдът счита за обективни, подкрепени от събраните писмени доказателства: АУАН И НП в оригинал с копие от разписка за връчване на последното, констативен протокол № 0003293/12.11.2014г на РИОСВ-Пловдив, покана и писма, писмено възражение, копие от заповед №РД-622/08.08.2012 г. на Министър на ОСВ и № РД-202/15.08.2013 г. на Директор РИОСВ-Пловдив.

Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

             Разгледана по същество, жалбата се преценя като НЕОСНОВАТЕЛНА.         

  При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

На първо място следва да се посочи, че АУАН и НП са издадени от компетентни лица, което се доказва от представените оправомощителни заповеди. В хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. От установените по делото доказателства безспорно се установява, че към момента на извършване на проверката в базата на дружеството не са водени дължимите отчетни книги съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, която е била в сила към тази дата. Със същата наредба е бил променен редът за водене на отчетност от лицата, които изкупуват отпадъци, като в съответствие с изискванията на този подзаконов нормативен акт е следвало да започнат водене на отчетност по новите образци. С неизпълнението на това си задължение ЕТ „Н. – Д.Ч.” е осъществил административно нарушение, което правилно е квалифицирано като такова по чл.135, ал.1, т.1, пр. първо вр. чл.8, ал.2, т.6 от ЗУО вр. чл.7, т.1, чл.8, ал.6 и чл.8, ал.7 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. В цитираните разпоредби на чл.8, ал.2, т.6 от ЗУО и чл.7, т.1, чл.8, ал.6 и чл.8, ал.7 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри са посочени конкретните отчетни книги, които следва да бъдат водени, като според съда правилно е ангажирана административно – наказателна отговорност за едно нарушение, независимо че е констатирано неводенето на няколко отчетни книги, тъй като разпоредбата на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО сочи, че се налага санкция за неводене на отчетност на отпадъците, т.е. включва неводенето на една или повече от изискуемите отчетни книги. Следва да се отбележи, че соченото административно нарушение е формално и се осъществява чрез бездействие, като за довършеността на нарушението е без значение дали има настъпили реални вреди от неводенето на отчетност, т.е. не се изисква да има реално предадени отпадъци, за които да е следвало да бъде направено отразяване в отчетните книги. Ето защо и съдът счита, че аргументът на жалбоподателя, че към периода на проверката липсват предадени отпадъци не води до извод за липса на административно нарушение. Това обстоятелство може да се обсъжда с оглед на преценката дали случаят се явява маловажен по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗАНН, но според настоящия съдебен състав не може да се направи извод за маловажност на случая, тъй като в случая има вредни последици, които се изразяват в поставянето в опасност на обществените отношения свързани с чистотата на околната среда, като при липса на адекватен контрол не би могло или поне силно би се затруднило установяването на конкретен причинител на евентуално резултатно нарушение. Що се касае до възражението, че не са били дадени предписания от проверяващите и срок за изпълнението им, то съдът счита че следва да отбележи липсата на подобно задължение вменено на проверяващите от ЗУО, поради което и законосъобразно е бил съставен АУАН, след като е било констатирано допуснатото административно нарушение. По отношение на наложената санкция, същата е в минимален размер и АНО е съобразил при определянето и всички обстоятелства по преписката, като същата санкция се явява справедлива.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление №41/27.04.2015 г. на доц.С.Ш. – ******* на РИОСВ Пловдив, с което на ЕТ „Н. – Д.Ч.”, ЕИК ********* е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.135, ал.1, т.1, пр. първо вр. чл.8, ал.2, т.6 от ЗУО вр. чл.7, т.1, чл.8, ал.6 и чл.8, ал.7 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

Решението  не е окончателно и подлежи на обжалва пред Административен съд Пловдив от страните  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.