АНД 1898/2016 - Мотиви - 09-05-2016

МОТИВИ ПО АНД № 1898/2016 г

МОТИВИ ПО АНД № 1898/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав

 

          Производството е по реда на чл.378 от НПК.

          С Постановление от 21.03.2016 г. Районна прокуратура Пловдив е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Т.Г.И. с налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК за това, че на 01.03.2016 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал  високорисково наркотично вещество – марихуана с нетно тегло 3,917 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол 8,8 тегловни процента на стойност 23,50 лева, като случаят е маловажен -   престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението, като прави искане при освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност да му се определи административно наказание глоба в размер от 400 лева. Прави се искане обвиняемият да бъде осъден да понесе разноските по делото, предлага се съответно разпореждане с веществените доказателства по делото.

Защитникът на обвиняемия И. адв.М. моли също за освобождаване на подзащитния й от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в предложения от прокурора размер. 

Обвиняемият И. сочи, че се признава за виновен, дава кратки обяснения, като сочи, че съжалява за извършеното и моли за минимална глоба.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Т.Г.И. е роден на *** ***, живее в същия град. Той е ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с., с ЕГН **********.

На 01.03.2016 г. по повод на получена оперативна информация за евентуално разпространение на наркотични вещества полицейски служители от Сектор КП при Второ РУП Пловдив, сред които и свидетеля И.Б., се намирали на в гр.Пловдив в района на хотел “Марица”, където извършвали наблюдение. Около 13,00 часа на същата дата на спирката пред хотела се намирал и обвиняемият И., чието поведение се видяло подозрително на служителите на полицията и същите го приближили, легитимирали се и го попитали дали държи в себе си забранени вещества. Обвиняемият видимо се притеснил и съобщил, че има в себе си едно топче марихуана. В тази връзка същият бил отведен във Второ РУП Пловдив, където му бил извършен обиск, при който в дрехите му били намерени един вързоп от найлон, в който имало зелена тревиста маса, едно полиетиленово пликче със самозалепваща се лента със съдържание от зелена тревиста маса, както и черна цилиндрична кутия – гриндер със зелени прахови частици в нея. За установеното в пакетчетата обвиняемият обяснил, че е марихуана, както и посочил, че в гриндера също има остатъци от марихуана.  С надлежна заповед обвиняемият бил задържан в РУП за 24 часа и срещу него било образувано наказателно производство.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства. Съдът кредитира свидетелските показания на разпитания в рамките на досъдебното производство свидетел Б., като логични и съответни на останалите събрани по делото доказателства. Направеното от страна на обвиняемия признание на вината се явява съответно на събрания доказателствен материал от досъдебното производство.

 За направата на своите изводи съдът взема предвид и приетите писмени доказателства и доказателствени средства – протокол за обиск и изземване, заповед за задържане, протокол за претърсване и изземване, приемо - предавателен протокол, справка от АИС БДС.  Досежно характеристичните данни за обвиняемия, съдът взема предвид приложените по делото справка за съдимост, характеристика от ФЕГ –Пловдив, справка за регистрация на лице в ЦПР, справка за лице, установен извършител на престъпление, копие от диплома за завършено средно образование. За постановяване на решението си съдът взе предвид и веществените доказателства, които са събрани в досъдебното производство.

По делото е била изготвена химическа експертиза, съгласно която иззетите от обвиняемия вещества – суха зелена растителна маса, съставляват марихуана, като общото установено тегло на същата е 3,917 гр., а съдържанието на активен компонент тетрахидроканабинол е 8,8 тегловни процента. Експертизата също така е установило, че във вътрешността на гриндера се установяват следи от марихуана.

Съдът кредитира експертизата като компетентно и незаинтересовано изготвена.

 На базата на така посочените доказателства съдът счита, че е установено по безспорен и категоричен начин осъществяването от страна на обвиняемия на вмененото му престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК. Налице са безспорни доказателства относно всички белези на престъплението. Така обвиняемият е осъществил категорично на инкриминираната дата едната от двете форми на изпълнителното деяние  на престъплението, като е държал в себе си наркотични вещества от един и същи вид. Съгласно трайната практика на ВКС, държането следва да се разглежда като вещно - правна категория и в този смисъл същото означава установяване на фактическа власт върху предмета на престъпление от дееца посредством действия, които обективират принадлежността на вещта /в този смисъл е реш. №325/05 г. на ВКС по н.д. №873/2000 г. на ІІІ н.о. и реш.№371/12.09.05 г. на ВКС по н.д. № 783/2004 г., също на ІІІ н.о./ . В конкретния случай от доказателствата по делото, преди всичко от протокола за обиск и изземване, както и косвено от обясненията на обвиняемия, записани там, се установява категорично, че обвиняемият е държал на две места в дрехите си марихуана. Тетрахидроканабинолът, съдържащ се в марихуаната, съставлява вещество, с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него и е забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Ето защо и не съществува разрешителен режим за неговото държане и употреба и следователно обвиняемият не е могъл да има надлежно разрешение за държането на това вещество. Затова е налице и осъществяване белезите на посочената правна квалификация на деянието, предвид установеното държане на високорисково наркотично вещество.

Правилно е определена стойността на иззетото количество на базата на специалните разпоредби на Постановление № 23 на МС от 1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

  Отделно от това, в случая деянието осъществява и допълнителният признак по ал.5 на чл.354а от НК, а именно извършеното съставлява маловажен случай. Касае се до наркотично вещество в немалко общо количество от 3,917 грама, но на  сравнително невисока обща стойност. Освен това, при тази преценка е съобразена и личността на дееца, а именно касае се до млад човек, без данни за криминалистически регистрации, без предходни осъждания, с добросъвестно процесуално поведение, изразено съжаление за извършеното, с добри характеристични данни. Затова и деянието правилно е било преценено като такова с по-ниска обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от съответния вид.

 Ето защо и съдебният състав счете, че следва да  признае за виновен обвиняемият именно в извършване на вмененото му престъпление по чл. чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК.

Що се касае до субективната страна на престъплението то е осъществено от обвиняемият умишлено, като същият е съзнавал общественоопасния му характер, разбирал е и е целял настъпването на общественоопасните му последици. За горното се съди от самите обяснения на обвиняемия, които е записал в протокола за обиск, както и от описаното от свидетеля Б. негово поведение.

За така извършеното деяние по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК законът предвижда наказание глоба до 1000 лева. Обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, а  имуществени щети от деянието не са настъпили и са несъставомерни. Ето защо и съдът счете, че следва да освободи обвиняемия И. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.

 Що се касае до неговия размер, то съдът не споделя становището на представителя на прокуратурата, основано очевидно  на разпоредбата на чл.47 от НК, който предвижда общия минимален размер на глобата от 100 лева, доколкото тази разпоредба касае наказанията, предвидени по чл.37 от НК, които се налагат на осъдените лица по общия ред. В случая в процедурата по чл.378 от НПК съдът освобождава обвиняемия от наказателна отговорност и следва да му определи административно наказание глоба, съобразно с нормата на чл.78а, ал.1 от НК, като към датата на престъплението тази разпоредба предвижда административна глоба от 1000 до 5000 лева. Съдът, при приложението на този специален институт, тогава, когато в общата част на наказателния кодекс е предвидено наказание глоба, следва да се съобрази с разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, която поставя забрана административното наказание да надвишава размера на предвиденото за съответното престъпление наказание глоба. Ето защо и при определяне на административното наказание според съда, същото не би могло да надхвърли размера на глобата, предвиден в разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК, а именно 1000 лева. Минималният размер на административното наказание обаче, е визиран в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК и поради това съдът следва да се съобрази именно с него в тези случаи, а не с минималния размер, предвиден за наказанието глоба по чл.47 от НК. В този смисъл е и практиката на ВС /ВКС/, като пример решение № 69/210 г. на ВКС по н.д. №684/2009 г., ІІ н.о., в което се коментира, че административното наказание по чл.78а, ал.5, вр. с ал.1 от НК не може да бъде по-малко от предвидения в ал.1 минимум. Ето защо и съдът определи и наложи административно наказание глоба на обвиняемия в размер от 1000 лева, който едновременно се явява минималният предвиден в закона и затова е съобразен с данните относно личността му и факта, че е с., а от друга страна, не е в противоречие със забраната, предвидена в ал.5 на чл.78а от НК.

Що се касае до веществените доказателства то празните опаковки от изразходваното при експертизата наркотично вещество следва да се унищожат като вещи без стойност след влизане на решението в законна сила. Досежно металната кутия тип гриндер, иззета от обвиняемия, то същата не е предмет или средство на престъпление и следва да му бъде върната, след влизане на решението в законна сила.

По делото са направени разноски за експертиза, поради което и с оглед признаването на обвиняемия за виновен в извършване на вмененото му престъпление, същият бе осъден да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив /за БНТЛ/, където са направени разноските, сумата от 65,32 лева.  

По изложените мотиви съдът постанови своето решение.

 

                                                     Районен съдия: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.