АНД 1698/2016 - Решение - 04-05-2016

 

                                    Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е     № 787

         

                                      гр. Пловдив, 04.05.2016г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на шести април две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа АНД № 1698/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление КТ 13/19.01.2016 г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3156/24.11.2015 год. на кмета на Община Пловдив, с което на „ Б.” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 201536711, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Вратцата № 10, бл. 10, вх. Б, ет. 5, ап. 9, представлявано от М.Л.Б., ЕГН ********** е  наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив и на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от  Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Жалбоподателят „Б.” ЕООД- редовно призовано, не се явява в съдебно заседание и не се представлява, като в жалбата си активирала настоящото производство моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че атакуваното постановление е необосновано, незаконосъобразно  и неправилно, а също така и че не е осъществило нарушението, за което е санкционирано.

Въззиваемата страна – Община Пловдив – редовно призована, не изпраща представител.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е неоснователна.

С акт за установяване на административно нарушение от 26.11.2015 год. при извършена проверка на 03.11.2015 год., в обект № 4 – количка за храни и напитки, находящ се в гр. Пловдив, СК „ Отдих и култура” – зона № 4 до Пешеходен мост – гр. канал, с начален час 21:15 са установени с КП № 104883/03.11.2015 год. следните нарушения:

На територията на СК „ Отдих и култура” – зона № 4, южната страна на Гребен канал, в близост до Пешеходния мост е разположена количка за храни и напитки – обект № 4 с размери 2,3 м. х 1,6 м.,или общо заета площ от 3,68 кв.м. измерено с ролетка. Обектът бе повдигнат над настилката с 4 броя крикове от четирите страни. В момента на проверката обекта не е бил в работен режим, без персонал, т.е. затворен. Впоследствие от фирмата собственик на обекта е било предоставено разрешение за ползване на имот общинска собственост № ОБ-001216/19.08.2015 год. за площ от 4 кв. м., но за поставяне на мобилен преместваем обект, от което следва, че същият трябва да се поставя не по-рано от 07:00 часа и да се прибира не по-късно от 21:00 часа.

Записано било от проверяващите, че по този начин били нарушени разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива са били депозирани от страна на дружеството-жалбоподател пред наказващия орган.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, като е постановил имуществената санкция на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от  Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Актосъставителят Г.С.М. – редовно призован, не се явява, като Съдът е заличил същият от списъка за призоваване на лицата, тъй като от страна на дружеството-жалбоподател в жалбата активирала настоящото производство не се оспорва фактическата обстановка такава каквато е залегнала в АУАН.

Изложената по - горе фактическа обстановка Съдът приема за установена въз основа на приетите като доказателства по делото писмени доказателствени материали.

Вмененото във вина на дружеството нарушение е установено по един безспорен и категоричен начин. Несъмнено дружеството е имало право да постави мобилен преместваем обект с площ до 4 кв.м. и самият обект в действителност е бил в рамките на разрешеното като квадратура. От друга страна обаче времевия отрязък от денонощието , в който е разрешено разполагането и съответно ползването на преместваемия обект касае времето от 07:00  21:00 часа, като след това същият следва да бъде преместен. Видно от АУАН , проверката е била осъществена в 21,15ч. /т.е. след изтичане на разрешения часови период/ и е било установено , че количката за храни и напитки така и не е била преместена.

От страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства, които да оборват констатациите на проверяващите.

Предвид изложеното по- горе, настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, тъй като при издаването му не са били допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло.

 

          Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :     

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление КТ13/19.01.2016 г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3156/24.11.2015 год. на кмета на Община Пловдив, с което на „ Б.” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 201536711, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Вратцата № 10, бл. 10, вх. Б, ет. 5, ап. 9, представлявано от М.Л.Б., ЕГН ********** е  наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив и на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от  Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

 

 

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Т.М.