АНД 1627/2016 - Решение - 14-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е Ш Е Н И Е № 854

14.05.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НК, IV – ти наказателен състав в открито съдебно заседание на пети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря Боряна Козова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1627 по описа за 2016г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление15-1030-004408/08.10.2015г., издадено от Началника на сектор към ОДМВР Пловдив, с-р Пътна полиция, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015 г., с което по отношение на лицето С.К.Х. с ЕГН **********  за осъществено административно нарушение на чл. 6, т.1 ЗДвП тъй като на 24.04.2015г. около 16:05 часа паркира собствения си лек автомобил Алфа Ромео 147Т Спарк с рег № *** в зоната на знак В-27 / служебен абонамент – паркомясто/ на ул. „Б.“ до № ** в гр. П. му е наложено наказание – глоба в размер от 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.1 ЗДвП.

Жалбоподателят моли наказателното постановление за налагане на глобите да бъде отменено като незаконосъобразно. Не се явява в съдебно заседание, редовно призован, не се представлява. Не ангажира доказателства.

Въззиваемата страна ОД на МВР Пловдив, сектор „Пътна полиция”  не изразява становище, не се представлява в съдебно заседание. Не ангажира доказателства.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

На 24.04.2015г. около 16:05 часа жалбоподателят паркира собствения си лек автомобил Алфа Ромео 147 1.6Т Спарк с рег № *** в зоната на знак В-27 / служебен абонамент – паркомясто/ на ул. „Б.“ до № ** в гр. П. му е наложено наказание – глоба в размер от 20 лева

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства: оригинал на АУАН 104650 от 23.06.2015г., Заповед 8121з-748/24.06.2015 г., справка за нарушител, писмо рег. 103000-5272/11.03.2016 г. – сектор „Пътна полиция” на ОД на МВР Пловдив, показанията на разпитания св. А.Е.Г., разпореждане от 22.05.2015г. по АНД № 2705/2015г. по описа на ПРС – XXII нак.с-в, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Х., прекратено е делото, а жалбата е изпратена по компетентност на Кмета на Община Пловдив след което е съставен процесния АУАН.

На база така установените фактически обстоятелства, след преценка на събраните доказателства, обсъдени поотделно и в съвкупност, съдът намира следното от правна страна:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в кръга на службата му. В резултат на проведената служебна проверка и контрол настоящата съдебна инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставеният административно наказателен акт е дадено точно описание на извършеното административно нарушение – неправилно паркиране в зоната на служебно парко място, с което е нарушен знак В – 27 служебен абонамент. Даденото фактическо описание на административните нарушения, на обстоятелствата, при които същите са осъществени от жалбоподателя, мястото на извършването му и на основата на какви доказателства е законосъобразно. Наказващият орган е дал пълно и точно описание на обстоятелствата, при които са осъществени административните нарушения от страна на жалбоподателя, което отговаря на установените фактически обстоятелства по съставения по административно наказателната преписка АУАН, подкрепен и от доказателствата по делото. В атакуваното НП са посочени всички необходими факти, които квалифицират административните нарушения. По несъмнен начин са конкретизирани осъществените неправомерни действия на жалбоподателя като водач на МПС. От свидетелските показания на разпитания Петров несъмнено се установява, че същият е присъствал лично при съставянето на АУАН. Няма факти и обстоятелства които да опровергават извършеното административно нарушение.

 Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 1, т.1-10 от ЗАНН. Няма съществено опорочаване на административно наказателния процес, което да е довело до неприемливо ограничаване на правото на защита на жалбоподателя. Били са налице безспорни предпоставки за налагане на административно наказание. Законосъобразно наказващият орган е наложил наказание в размер от 20 лева – съгласно чл. 183, ал.2, т.1  ЗДвП.

Предвид изложеното атакуваното НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Случаят не е маловажен и няма основание за приложението на чл. 28 ЗАНН. Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление15-1030-004408/08.10.2015г., издадено от Началника на сектор към ОДМВР Пловдив, с-р Пътна полиция, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015 г., с което по отношение на лицето С.К.Х. с ЕГН **********  за осъществено административно нарушение на чл. 6, т.1 ЗДвП тъй като на 24.04.2015г. около 16:05 часа паркира собствения си лек автомобил Алфа Ромео 147Т Спарк с рег № *** в зоната на знак В-27 / служебен абонамент – паркомясто/ на ул. „Б.“ до № ** в гр. П. му е наложено наказание – глоба в размер от 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд -Пловдив по реда на АПК.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.