АНД 1626/2016 - Решение - 04-05-2016

                                   Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е  № 785

        

                                      гр. Пловдив, 04.05.2016г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на шести април две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа АНД № 1626/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление  № 15-1030-005874 от 09.11.2015г., издадено Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив сектор Пътна полиция – Пловдив упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015 год., с което на С.К.Х., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение на разпоредбите на чл. 6, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП.

         Жалбоподателят  – редовно призован, се явява  лично в съдебно заседание, като моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Сектор „ПП” ОДМВР Пловдив – редовно призован, не изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е неоснователна.

С акт за установяване на административно нарушение от 07.07.2015 год. при извършена проверка на 05.05.2015 год. около 11:20 часа  в гр. Пловдив на ул. Банкова № 1 е констатирано, че жалбоподателя  паркира личният си лек автомобил „ Алфа Ромео”  с Рег. №  **** в зоната на пътен знак № В 27.

 Записано е било от проверяващите , че по този начин са били нарушени разпоредбите на чл. 6, т. 1 от ЗДвП.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани пред наказващият орган.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, като е постановил глобата  на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП.

Още с депозирането на жалбата си срещу НП, Х. не е ангажирал доказателства , които да оборват констатациите, залегнали в АУАН, а също така не е навел на каквито и да били отменителни основания. Устни или писмени доказателства не са ангажирани и в хода на съдебното производство, поради което и Съдът приема , че фактическата обстановка по констатиране на нарушението е такава , каквато е описана от актосъставителя  и съответно отразена в АУАН и прповторена в атакуваното НП .

       Настоящата инстанция намира , че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, не са били допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло в този му вид.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1030-005874 от 09.11.2015г., издадено Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив сектор Пътна полиция – Пловдив упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015 год., с което на С.К.Х., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 20 лева за нарушение на разпоредбите на чл. 6, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП.

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Т.М.