АНД 1622/2016 - Решение - 04-05-2016

Решение по Наказателно дело 1622/2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 788

гр. Пловдив, 04.05.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

            Пловдивският районен съд, двадесет и шести наказателен състав, в открито съдебно заседание на тринадесети април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1622 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 15-1030-001953/16.06.2016г. издадено от Началник сектор към ОДМВР – Пловдив, с-р Пътна Полиция, с което на С.К.Х. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание глоба в размер от 20 лева за извършено от него нарушение по чл. 6, ал. 1 ЗДвП.

            Жалбоподателят иска отмяната на обжалваното наказателно постановление, доколкото намира същото за неправилно и незаконосъобразно.

            В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се яви и не изпрати процесуален представител.

            В съдебно заседание въззиваемата страна редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

        По допустимостта на жалбата  съдът намира , че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на 16.12.2014 г. около 11:20 часа в гр. Пловдив на ул. ,,Банкова’’ до № 1, служебен паркинг на ,,ОКТ’’ Пловдив като водач на лек автомобил - ,,АЛФА РОМЕО’’ 147 1.6 Т СПАРК с рег. **** паркира лекия автомобил в зоната на действие на пътен знак В-27. АУАН е съставен във връзка с фиш № 0002073421 от **** Станимир К. Г. от с-р ,,Общинска полиция’’ който е наложил глоба в размер от 20 лева. По този начин жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 6, т. 1 ЗДвП, доколкото не съобразява поведението си с пътен знак В27 или В28.

При така установената фактическа обстановка правилно е преценено, че е реализирано нарушение на правилата за паркиране на превозните средства по чл. 6, ал. 1 ЗДвП.

Административно-наказателната отговорност обаче е лична, поради което може да се накаже съответното лице, ако то е извършило административното нарушение. В настоящия случай е посочено, че жалбоподателят паркира личния си автомобил на процесното място, като на това действие  няма свидетели.

Разпоредбата на чл.188 ал.1 от ЗДП, гласи, че "собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство".

Издадените АУАН и НП страдат от порок, който води до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

В АУАН е посочено, че нарушението е извършено от жалбоподателя в на 16.12.2014 г. около 11:00 часа, а в наказателното постановление е посочено, че нарушението е извършено около 11:20 часа. По този начин не може да се установи, в колко часа е извършено нарушението, доколкото в посочения в НП час, жалбоподателят може въобще да не се намирал на местопроизшествието.

От друга страна в АУАН е посочено, че жалбоподателят паркира МПС в зоната на действие на пътен знак В27, а в НП е посочено, че нарушителят не съобразява поведението си с пътен знак В27 или В28.

Ето защо, жалбоподателят не може да разбере защо е бил наказан, доколкото пътен знак В27 забранява престоя и паркирането, а пътен знак В28 забранява паркирането.

Тези пороци на проведения административен процес, касаещи нарушение от страна на наказващия орган на разпоредбите на чл.57 ал.1 от ЗАНН е довело до неприемливо ограничаване на правото на защита на жалбоподателя.

Предвид всичко гореизложено, депозираната жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени.

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1030-001953/16.06.2016г. издадено от Началник сектор към ОДМВР – Пловдив, с-р Пътна Полиция, с което на С.К.Х. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание глоба в размер от 20 лева за извършено от него нарушение по чл. 6, ал. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

  

                                                            вярно с оригинала!

                                                            секретар: Д.Д.