АНД 1482/2016 - Решение - 10-09-2016

Решение по Наказателно дело 1482/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 1410

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

10.09.2016 г.                                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                IV наказателен състав

На десети септември                                      две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИН А.

 

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: ГИНКА ЛАЗАРОВА

като разгледа докладваното от Председателя

АНД № 1482 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Л.А.П. – роден на *** ***, ..., български гражданин, живеещ в гр. С., ЖК „...” бл. , вх. , ет. , ап. , с висше образование, женен, ... на „...” ЕООД, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2014 г. в гр. Пловдив е причинил на другиму – на Р.Н.К., ЕГН ********** *** по непредпазливост средна телесна повреда, изразяваща се в:

счупване на лявата лъчева кост, довело до трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник;

счупвания на десните малка и голяма пищялни кости в долните им части по съвкупност и поотделно довели до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник;

счупвания на лявата петна кост, довело до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник;

счупвания на кости на таза, представящи счупвания на срамната кост и счупване на левия ацетабулум /дъното на лявата тазобедрена става/ сами по себе си и по съвкупност довели до трайно затрудняване на движенията на двата долни крайника;

- престъпление по чл. 133, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК, като на осн. чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК, вр. чл. 78а, ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕСТВА: 1 бр. маска за заваряване, черна на цвят, 1 бр. обезопасителен колан, синьо – черен на цвят, с метална катарама, с две метални карабини от двата края, находящи се на съхранение при Домакина на 05 РПУ Пловдив,  ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК обвиняемия Л.А.П., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив, направените на досъдебното производство разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, както и сумата от 20,00 /двадесет/ лв., направени разноски по съдебното производство по сметка на ПРС в полза на ВСС.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ НПК.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК