АНД 1419/2016 - Решение - 10-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 818

гр. Пловдив 10.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски районен съд – ХVІІ н. с., в публично заседание на осемнадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря Виолета Терзиева  като разгледа докладваното от съдията АНД № 1419/2016 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалван е електронен фиш Серия К № 1092971 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на К.Й.Т. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл.21 ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.5 от ЗДВП.

         Жалбоподателят К.Й.Т. не се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител. Чрез жалбата си моли съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство.  

Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Пловдив не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.

         Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА, разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         На 30.11.2015 г. в 22:20 ч. на път от Републиканската пътна мрежа клас ІІ № 86 на пътен участък км. 19 + 240 /гр. Пловдив – гр. Асеновград/ с автоматизирано техническо средство – стационарна видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „Multa Radar SD 580”, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване към Български институт по метрология под № 4888, било заснето движение в посока гр. Пловдив на лек автомобил „Фиат Добло” с рег. № ***  със скорост от 107 км./ч. В същия пътен участък действало ограничение за движещите се моторни превозни средства, наложено с пътен знак – № „В 26” – за движение с максимална скорост до 60 км./ч. – различаващо се от общата забрана по чл.21 ал.1 от ЗДВП за движение извън населени места със скорост не повече от 90 км./ч. Автомобилът „Фиат Добло” с рег. № **** бил собственост на жалбоподателя К.Й.Т. и се управлявал от него.

         За нарушаване на забраната за движение извън населено място със скорост над максимално допустимата – в случая с въведено с пътен знак ограничение от 60 км./ч., бил издаден обжалвания електронен фиш, с който на Т. била наложена глоба в размер на 200 лв. на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.5 от ЗДВП. Във фиша установената скорост на движение на автомобилът „Фиат Добло” с рег. № ****  била вписана, че е 104 км./ч., а не заснетата скорост на движение от 107 км./ч., тъй като на водача били премахнати 3 км./ч. от заснетата скорост като възможна грешка от ±3 км./ч., като толеранс за водача.

         Електронният фиш бил връчен на жалбоподателя на 04.02.2016 г. 

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: приложен снимков материал от заснемане с техническо средство – видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, разписка, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протокол от проверка на Български институт по метрология.  

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че е налице осъществен на 30.11.2015 г. състав на административно нарушение по см. на чл.21 ал.2 от ЗДВП от страна на жалбоподателя К.Й.Т. като водач на лек автомобил „Фиат Добло” с рег. № ****, тъй като същият се е движел извън населено място – на път от Републиканската пътна мрежа клас ІІ № 86 на пътен участък км.19 + 240 /гр. Пловдив – гр. Асеновград/ в посока гр. Пловдив, в 22:20 ч. със скорост над максимално разрешената за движение в този пътен участък 60 км./ч. – ограничена скорост с пътен знак „В 26”, а именно със 104 км./ч.

Нарушението според съда се явява безспорно доказано както откъм лице нарушител, така и откъм останалите елементи от обективната страна на нарушението – време, място, моторно превозно средство, скорост на движение, а и извършването му не се и оспорва от жалбоподателя.

Лекият автомобил „Фиат Добло” с рег. № **** е собственост на жалбоподателя К.Й.Т. и правилно в съответствие с повелята на чл.189 ал.5 вр. чл.188 ал.1 от ЗДВП с електронния фиш е наложено административното наказание на собственика Т., който собственик в срока по чл.189 ал.5 от ЗДВП не се е ползвал от правото си да подаде писмена декларация, в която да посочи данни за лицето, извършило нарушението, в случай че това не е бил той.

Съдържащите се по делото доказателства, вкл. фото изображението на заснемането движението на лекия автомобил  „Фиат Добло” с рег. № **** на 30.11.2015 г. в 22:20 ч. на път от Републиканската пътна мрежа клас ІІ № 86 на пътен участък км.19 + 240 /гр. Пловдив – гр. Асеновград/ в посока гр. Пловдив – изготвени с техническото средство стационарна видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „Multa Radar SD 580”, съпроводителното писмо по чл.189 ал.8 от ЗДВП на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив и изразеното становище в същото, сочат категорично и несъмнено единственият възможен извод, че административното нарушение, състоящо се в движение над максимално допустимата скорост за движение извън населено място в конкретния пътен участък, в който действа допълнително ограничение на скоростта от пътен знак „В 26”, е извършено от водача на заснетия лек автомобил в посоченото в обжалвания електронен фиш време и място.

Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДВП. В същия изчерпателно са посочени териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението – ОД на МВР гр. Пловдив, мястото – Републикански път II – 86, км. 19+240 /Пловдив – Асеновград/ в посока гр. Пловдив, датата – 30.11.2015 г., точният час на извършване на нарушението – 22:20 часа, регистрационният номер на моторното превозно средство – ****, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство – К.Й.Т., описание на нарушението – превишена скорост при ограничение 60 км./ч., въведено с пътен знак „В 26”, нарушената разпоредба – чл.21 ал.2 от ЗДВП, размерът на глобата – 200 лв., срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане.

От приложеното по делото удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888 се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е била измерена скоростта на управлявания от жалбоподателя лек автомобил.

В приложения към преписката снимков материал е отразено, че е била измерена скорост на движение на лекия автомобил „Фиат Добло” с рег. № **** от 107 км./ч. Във фиша установената скорост на движение на автомобила била вписана, че е 104 км./ч., а не заснетата скорост на движение от 107 км./ч., тъй като на водача били премахнати 3 км./ч. от заснетата скорост като възможна грешка от ±3 км./ч. Изписаната във фиша установена скорост от 104 км./ч. не налага промяна при определянето на наказанието в различен от наложения с фиша размер – за наказание глоба при движение със скорост над максимално разрешената за движение извън населени места в диапазон от 41 до 50 км./ч.

Нарушението е било установено и заснето с техническо средство, което съставлява стационарно такова – стационарна видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „Multa Radar SD 580”, заради което и в съответствие с чл.189 ал.4 от ЗДВП законосъобразно при отсъствието на контролен орган, на нарушителя е бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Мястото на контрол на действие и обсег на стационарната видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения е било обозначено с оглед на съдържащата се в становище от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив с пътен знак „Е 24” в съответствие с чл.165 ал.2 т.7 от ЗДВП. 

Относно квалифицирането на нарушението като такова по см. на чл.21 ал.2 от ЗДВП следва да се посочи изрично от съдебния състав, че такава правна квалификация на такова нарушение – движение със скорост над максимално допустимата за движение извън населено място съобразно въведените скорости в чл.21 ал.1 от ЗДВП и изричното вписване във фиша, че скоростта на движение в контролирания с техническото средство пътен участък е различна и това различие е сигнализирано с пътен знак „В 26” до максимална скорост в случая от 60 км./ч., се приема за правилна от страна на Административен съд Пловдив, действащ като касационна инстанция по отношение на съдебните актове на Районен съд Пловдив, разглеждащ производствата по обжалване на електронните фишове. Макар и председателстващият съдебния състав да не е съгласен с такава позиция относно цифровата квалификация на административното нарушение, то водейки се от наложилата се практика на касационната инстанция – напр. Решение № 498/16.03.2015 г. по КНАХД № 3327/2014 г., Решение № 959/18.05.2015 г. по КНАНД № 1001/2015, Решение № 2357/23.11.2015 г., се приема, че е приложен правилно Закона при подвеждане на административното нарушение като такова по см. на чл.21 ал.2 от ЗДвП.

По отношение на размера на наложеното наказание – същото е в конкретно определен размер съобразно приложимата санкционна разпоредба на чл.182 ал.2 т.5 от ЗДВП – 200 лв., какъвто и размер е определен и с обжалвания фиш.

Във връзка с възраженията на жалбоподателя за липса на посочен тип, марка и модел на автоматизираното техническо средство, с което е установено извършеното нарушение, включително техническа изправност на техниката, съдът прие за неоснователни. Тези факти са видни от самия издаден електронен фиш – стационарна радарна система „Multa Radar SD 580” – конкретизирани тип, марка и модел на автоматизираното техническо средство, а годността на последното се установява от приложеното към съвкупния доказателствен материал по делото – удостоверение за одобрен тип средство за измерване, същото с дата на валидност до 08.12.2020 г.

Съдът следва да обърне внимание и на наведеното от жалбоподателя възражение, че електронният фиш няма дата на издаване, възражение, явяващо се също неоснователно. Както вече бе посочено по – горе в нормата на  чл.189 ал.4 от ЗДВП законодателят е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронният фиш, сред тях дата на издаването му отсъства. Дата като реквизит, присъстващ в електронния фиш по смисъла на чл.189 ал.4 от ЗДВП, е предвидена, но само и единствено относно времето, в което е извършено административното нарушение, в настоящия случай – вписаната 30.11.2015г.

По изложените съображения съдът прие да потвърди електронен фиш Серия К № 1092971.

Мотивиран от горното ПРС ХVІІ н. с.

 

                           Р Е Ш И:

      

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1092971 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на К.Й.Т. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДВП на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.5 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.