АНД 1390/2016 - Мотиви - 03-05-2016

Мотиви по Наказателно дело 1390/2016г.

 

МОТИВИ към Решение от 19.04.2016г. по АНД №1390/16г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с.

 

Производството е по реда на чл.378 от НПК.

Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в съда за разглеждане постановление, с което прави предложение обвиняемата П.Д.Н., ЕГН:********** да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК, за това, че на 10.02.2016г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества – марихуана с общо него тегло - 0,594 гр. със съдържание на активен компонент 6,5 % тегловни тетрахидроканабинол на обща стойност 3,56 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, съгласно приложение №2 от Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК.

Прокурорът поддържа предложението, като счита, че обвиняемата следва да бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение, като бъде освободена от наказателна отговорност и й бъде наложено административно наказание – глоба, в справедлив размер. Не взема отношение досежно приложените веществени доказателства – полиетиленови опаковки, както и по отношение на направените по делото разноски.

Обвиняемата Н. се признава за виновна, не дава обяснения по обвинението. В хода на съдебните прения поддържа изцяло казаното от служебния й защитник, а при дадената й последна дума моли да бъде оправдана.

Служебният й защитник – адв. Ж.П., пледира за приложението на чл.9, ал.2 от НК. Алтернативно прави искане за налагане на административно наказание – глоба, в размер от сто лева.

Нито обвиняемата, нито защитникът й вземат становище относно приложените по делото веществени доказателства и направените разноски.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата П.Д.Н. е родена на ******, б.., бълг. гр., неомъжена, неосъждана, с основно образование, учаща, ЕГН:**********.

На 10.02.2016г. свидетелите Д.Д. и С.Х. - служители на *** при *** гр. Пловдив, били на работа за времето от 08.30 часа до 17.30 часа. Около 16.40 часа те извършвали рутинен обход в района на кръстовището на ул. „Никола Войводов” и ул. „Свищов” в гр. Пловдив. Там двамата свидетели забелязали две лица от женски пол, които при вида им се смутили. Полицейските служители предприели проверка, при която установили самоличността на двете момичета. Едното било обвиняемата П.Д.Н., а другото - свидетелката Л. Д. Г.. В проведения разговор с тях свидетелите Д. и Х. разбрали, че обвиняемата Н. притежава в чантата си две - три топчета с марихуана. Свидетелката Г. и обвиняемата Н. били отведени в сградата на ІV РУ на МВР гр. Пловдив. Там обвиняемата Н. предала доброволно намиращите се у нея три броя полиетиленови прозрачни опаковки тип „топче”, съдържащи суха кафяво - зелена тревна маса с диаметър 2 см. За посоченото действие бил съставен протокол за доброволно предаване от 10.02.2016г. В протокола обвиняемата заявила, че сухата кафяво - зелена тревна маса е марихуана. Същият ден обвиняемата Н. била задържана за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице.

Била извършена експертна справка, от която се установило, че сухата зелена растителна маса в три броя прозрачни полиетиленови опаковки е марихуана с общо нето тегло 0,594 гр.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена химическа експертиза протокол №163 по описа на Сектор „БНТЛ” ОД МВР Пловдив, от заключението на която се установява, че сухата зелена растителна маса в три броя прозрачни полиетиленови опаковки, тип „топче” е марихуана с общо нето тегло 0,594 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол ТХК – 6,5 тегловни процента.  Марихуаната е била изразходвана при изследването. Марихуаната е включена в Приложение №1 към чл.3, т.1 Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве.

Съгласно Постановление №23/98г на МС за цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството стойността на инкриминираното количество високорисково наркотично вещество е 3,56 лева.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – от показанията на свидетелите Д.Д., С.Х. и Л. Г., дадени на досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл.378, ал.2 от НПК, както и от показанията на разпитаната в съдебното производство свидетелка С. С.. Свидетелските показания са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и обективни относно релевантните факти от предмета на доказване и съответстващи на останалия, събран по делото доказателствен материал. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства не се наблюдава. Свидетелите по идентичен и безпротиворечив начин описват застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото.

При постановяване на решението си съдът взема предвид и заключението на назначената в хода на досъдебното производство химическа експертиза, надлежно приобщена към доказателствената съвкупност, която според преценката на съда е извършена компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит, съответстваща на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

Изложената фактическа обстановка се установява и от събраните по делото писмени доказателства, надлежно инкорпорирани в съвкупния доказателствен материал на осн. чл.283 от НПК – заповед за задържане на лице /л.4 от дос.пр./, характеристична справка /л.13 от дос.пр./, експертна справка №157 /л.19 от дос.пр./, протокол за доброволно предаване /л.28 от дос.пр./, справка за съдимост /л.39 от дос.пр./, справка от МКБППМН при Община Пловдив, ведно с приложени към нея документи за възпитателни дела /л.46 – 58 от дос.пр./.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка, съдът намира, че обвиняемата П.Д.Н., ЕГН:********** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, тъй като на 10.02.2016г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества – марихуана с общо него тегло - 0,594 гр. със съдържание на активен компонент 6,5 % тегловни тетрахидроканабинол  на обща стойност 3,56 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, съгласно приложение №2 от Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен.

От обективна страна престъплението е осъществено при една от двете му форми на изпълнително деяние, а именно държане, което по несъмнен начин се установява от доказателствата по делото. Безспорно е това, че на 10.02.2016г. в гр. Пловдив обвиняемата е държала инкриминираното количество високорисково наркотично вещество със съзнанието, че същото се намира именно в нейна фактическа власт. От доказателствения материал по делото не се установява обв. Н. да е имала разрешение за държането на високорисковото наркотично вещество, поради което съдът приема, че е налице предвиденият от обективна страна в състава на престъплението отрицателен факт, а именно липса /без/ на надлежно разрешително за държането на предмета на престъплението.

От заключението на назначената химическа експертиза, което съдът възприема, безспорно е установен предметът на престъплението – марихуана, с нето тегло 0,594 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол ТХК – 6,5 тегловни процента.

Марихуаната има наркотично действие, няма легална употреба, пазар и производство и е поставена под контрол, като е включена в Приложение №1 към чл.3, т.1 Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве. Съгласно Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на инкриминираното количество високорисково наркотично вещество е 3,56 лева.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемата Н. е знаела, че държането на високорисково наркотично вещество е забранено от закона при липса на надлежно разрешение за тази цел, с каквото лично тя не е разполагала, но въпреки това е упражнявала фактическа власт върху инкриминираното количество. Съзнавала е общественоопасния характер на извършеното, предвиждала е общественоопасните му последици и е желаела тяхното настъпване.  

Деянието осъществява признаците на състава по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 НК, тъй като е с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид. До този извод съдът стигна като прецени, чистото съдебно минало на обвиняемата, малкото количество и ниската стойност на инкриминираното наркотично вещество, което е държано от нея.  Ето защо като съобрази разпоредбата на чл.93, т.9 от НК съдът прие, че се касае до маловажен случай, т.е. законосъобразната квалификация на извършеното от обв. Н. е именно възведената с постановлението на РП Пловдив по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на обвиняемата,  слабите й волеви задръжки и незачитане на установения в страната правен ред.

Неоснователно е искането на защитата за приложение разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, тъй като съдът не намира основания за това. За това, дали деянието, което, макар и да осъществява формално признаците на предвидено в закона престъпление, не е престъпно, следва да се изхожда от неговата малозначителност. Тя е в зависимост от обществената му опасност, която може да не е налице или да е явно незначителна. Следователно степента на обществената опасност на деянието и обществената опасност на дееца за всеки конкретен случай определя неговата малозначителност. В настоящия случай извършеното от обвиняемата не може да се приеме за малозначително, тъй като е общественоопасно и неговата обществена опасност не е явно незначителна. Касае се за увреждане на важни обществени отношения, свързани със здравето на гражданите, за деяние със сериозна социална нетърпимост, извършено от лице спрямо което е имало в миналото образувани възпитателни дела от МКБППМН. Посоченото определя обществената опасност на извършеното деяние, която очевидно е налице и не е явно незначителна.

За престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК законодателят е предвидил наказание глоба до хиляда лева. Обвиняемата е пълнолетна, не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност, като спрямо нея не са прилагани разпоредбите на чл.78а от НК. От вмененото й във вина престъпление не са причинени имуществени вреди. При наличието на тези материално правни предпоставки за приложението на чл.78а, ал.1 от НК, с оглед императивността на тази разпоредба и като съобрази разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК съдът е на становище, че обвиняемата следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като й бъде наложено административно наказание - глоба в размер на 1000лв. Предвид разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, съгласно която когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или друго по – леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, то  размерът на административното наказание – глоба, което трябва да се наложи на обвиняемата следва да бъде в предвидения минимум на чл.78а, ал.1 от НК, а именно 1000 лева. Независимо от забраната на чл.78, ал.5 от НК, ограничаваща съда да наложи административно наказание в минимума на чл.78а, ал.1 от НК, следва за пълнота да се посочи, че в случая липсват отегчаващи отговорността обстоятелства, а са налице единствено смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемата - чисто съдебно минало, признаване на вината изразеното критично отношение към стореното и сравнително младата й възраст.

Веществените доказателства - полиетиленови опаковки, поставени в бял хартиен плик, находящ се на лист 32 от досъдебното производство, следва да се унищожат като вещи без стойност, след влизане на решението в законна сила.

Предвид признаване на обвиняемата за виновна, следва на основание чл.189, ал.3 от НПК същата да бъде осъдена да заплати по сметка на ОД МВР – Пловдив направените по делото разноски /за експертиза/, които възлизат в размер на 55,99 лв.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ