АНД 1344/2016 - Мотиви - 16-05-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

към Решение по АНД № 1344/2016 г. по описа на ПРС ХVІІ н. с.

 

         Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла за разглеждане в Районен съд гр. Пловдив досъдебно производство – бързо производство № 91/2016 г. по описа на V РУП гр. Пловдив, с предложение за освобождаване на основание чл.78 А от НК от наказателна отговорност с реализирането на административна такава спрямо обвиняемия Д.И.И. за престъпление по чл.354 А ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК за това, че на 19.02.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 1,011 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9.1 тегловни % на стойност 6.06 лв., съгласно Приложение № 2 към ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен по ал.3 на чл.354 А от НК.

Прокурорът поддържа обвинението спрямо обвиняемия и предложението за освобождаване на последния от наказателна отговорност. Моли съда да се произнесе в този смисъл като се иска определяне и налагане на административното наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият Д.И.И. се явява в съдебно заседание, признава се за виновен, дава кратки обяснения само относно обстоятелства от значение за характеристика на личността му. Не изразява желание относно изхода на делото и крайния съдебен акт, заявява съжаление за постъпката си.

         Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:  

Обвиняемият Д.И.И. е роден на *** ***, с адрес по лична карта гр. П. , бул. „Ц. ” № **, ет.*, ап. **, б., български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, реабилитиран, с ЕГН **********. 

С определение по НОХД № 1250/2002 г. по описа на РС Пловдив, влязло в сила на 19.02.2003 г., Д.И. бил признат за виновен за извършено на 25/26.03.2002 г. престъпление по чл.195 ал.1 т.3 пр.1, т.4 пр.1, т.5 вр. чл.194 ал.1 от НК и му било наложено наказание лишаване от свобода в размер на една година, изпълнението на което било отложено с изпитателен срок от три години. По това осъждане обвиняемият е реабилитиран по право съобразно чл.86 ал.1 т.1 от НК и същото не се отразява на правната квалификация на инкриминираното деяние, нито оказва влияние върху правната сфера на предадения на съд.

На 19.02.2016 г. около 18.00 ч. свидетелят И. Д. и колегата му Г. К. – п.  в V РУП гр. Пловдив, извършвали обход по ул. „Недялка Шилева” в района на Промишлена зона в ж. к. Тракия в гр. Пловдив. В паркиран на улицата лек автомобил „Ланча Либра” с рег. № *****  те видели, че вътре има трима мъже, на които решили да извършат проверка. Лицата в автомобила били обвиняемият Д.И. и свидетелите И. С. и Д. Е.. Обвиняемият седял на задна седалка и при разговора с полицаите казал, че преди да дойдат бил употребил хероин. Полицейските служители подали сигнал до дежурния в V РУП за изпращане на служители по линия наркотици. На мястото дошли свидетелят Н. Т.  и С. Й.  – също п.  от V РУП гр. Пловдив, които след беседа узнали от обвиняемия, че в негова раница в багажника на автомобила „Ланча Либра” имало марихуана. При условията на неотложност били извършени претърсване в лекия автомобил и изземване, при които процесуално – следствени действия било намерено в преден джоб на черно – синя раница в багажника на автомобила наркотично вещество – марихуана, поставена в полиетиленов плик. Марихуаната е високо рисково наркотично вещество, а количеството й било с нето тегло 1,011 грама. В съставения протокол – одобрен впоследствие с разпореждане на съдия при РС гр. Пловдив – съобразно изискването на чл.161 ал.2 от НПК, обвиняемият вписал, че намерената марихуана в неговата раница била за лична употреба. За държането на наркотичното вещество марихуана Д.И. нямал необходимото и надлежно разрешение.       

Според заключението на вещото лице по изготвената химическа експертиза /ХЕ/ – л.19 от досъдебното производство, представеният за изследване обект – суха зелена на цвят растителна маса, представлява марихуана с нето тегло 1.011 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9.1 тегловни %. Марихуаната е била изразходвана при изследването. Стойността на държаното от обвиняемия Д.И. наркотично вещество марихуана съгласно Постановление на Министерски съвет № 23/29.01.1998 г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството е в размер на 6.06 лв.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: обясненията на обвиняемия И., дадени в хода на съдебното следствие, от показанията на свидетелите С., Е.,, Т. и Д., дадени в хода на досъдебното производство в разпит пред разследващ орган и ползвани на основание чл.378 ал.2 от НПК, ХЕ, протокол за претърсване и изземване, разпореждане, справка за съдимост, заповед за задържане на лице, характеристична справка, от вещественото доказателство по делото – един брой запечатан с печат бял хартиен плик с празни полиетиленови опаковки, приложено на л.17 от досъдебното производство.

Обясненията на обвиняемия И. се ценят от съда като достоверни, макар и същите да са изключително кратки откъм възпроизведени релевантни обстоятелства – относно това с кого живее, какво работи и какви доходи реализира.

         Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите по делото като обективни, логични и последователни, кореспондиращи си с останалите доказателства по делото.

         Съдът кредитира заключението на вещото лице по изготвената ХЕ като компетентно, изготвено с нужните познания и опит в съответната област, не оспорено от страните.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че с действията си обвиняемият Д.И.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354 А ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК, тъй като на 19.02.2016 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително и в маловажен случай е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 1,011 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9,1 тегловни % на стойност 6,06 лева.

От обективна страна обвиняемият И. *** – в лек автомобил на ул. „Недялка Шилева” в района на Промишлена зона в ж. к. Тракия в гр. Пловдив, е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 1,011 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9,1 тегловни %, за държането на каквото наркотично вещество не е имал надлежно разрешение. Изпълнителното деяние в случая е намерило израз в една от двете му форми – държане. Марихуаната е високорисково наркотично вещество съгласно Приложение № 1 на Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към чл.3 ал.2 на ЗКВНВП. Цената на марихуаната в конкретния случай изчислена съобразно Приложение № 1 към член единствен на Постановление № 23/1998 г. на МС за определяне на цени за нуждите на съдопроизводството е в размер на 6.06 лв.

Особеното от обективна страна е това, че случаят е маловажен, което определя квалификацията на деянието по по – леко наказуемият му състав по см. на чл.354 А ал.5 от НК. Маловажността му се определя според съда от малкото количество на наркотичното вещество, изразеното от обвиняемия признание и съжаление, от поведението на лицето още при пристигане на полицаите до него, пред които веднага е казал какво е държаното от него вещество в раницата му.

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл – със съзнавани, целени и настъпили общественоопасни последици.

С оглед на посочената правна квалификация, настоящата инстанция прие, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78 А ал.1 от НК, тъй като в случая са налице всички комулативно предвидени предпоставки за прилагането на този законов институт. И. е пълнолетно лице, реабилитиран е, не се е ползвал друг път от нормата на чл.78 А ал.1 от НК, за осъщественото от него престъпление, което е извършено при форма на вина пряк умисъл, законът предвижда наказание глоба до хиляда лева. Обвинението спрямо Д.И. не касае причиняването на имуществени щети, нито пък с деянието са причинени съставомерни такива. Поради това и съдът с решението си освободи обвиняемият от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.354 А ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК.

Що се касае до размерът на наказанието съдът като взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства – признание на вина, изразено съжаление, малко количество на предмета на престъплението, трудова ангажираност, и като отегчаващо отговорността обстоятелство само старо осъждане като лоша все пак характеристична данна, прие, че най – справедливият размер за административното наказание глоба в конкретния случай, съответстващ на личността на дееца, неговата обществена опасност и обществената опасност на самото престъпление е в размер на 1000 лева – на минимално предвидения в чл.78 А ал.1 от НК размер. Този така определен размер на административното наказание се явява справедлив и целесъобразен според решаващия съдебен състав.

Вещественото доказателство – един брой запечатан с печат бял хартиен плик с празни полиетиленови опаковки, приложено на л.17 от досъдебното производство, съдът прие, че следва да се унищожи като вещ без стойност.

На основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемият Д.И.И. следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените по делото в неговата досъдебна фаза разноски в размер на 70.00 лева – разноски по изготвяне на химическата експертиза.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п/

 

 

ВЯРНО С  ОРИГИНАЛА! В.Т.