АНД 1293/2016 - Решение - 30-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

          № 929                                            30.05.2016 г.                                гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,          ДЕСЕТИ наказателен състав

На девети май,                                  две хиляди и шестнадесетата година,

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Методиева

 

секретар ПЕТЯ КОЛЕВА,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 1293/2016 г. по описа на ПРС, Х н.с., намира за установено следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следв. от ЗАНН.

          Съдът е сезиран с жалба от Г.М.И. ***, против Наказателно постановление № 36 - 0000453 от 06.08.2015 г. на Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” - Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”, с което на жалбоподателя са наложени: наказание глоба от 1500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение разпоредбата на чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба 34/1999 г. на МТ; глоба от 200 лева на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр за нарушение по чл.40, изр.1 от Наредба № 34/99 г. на МТ.

          Жалбоподателят с жалбата си излага конкретни доводи по същество, като ангажира доказателства и в съдебно заседание моли за отмяна на наказателното постановление.

Въззиваемата страна, редовно призована, не е изпратила представител в съдебно заседание. Депозирано е писмено становище с искане за потвърждаване на наказателното постановление.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия А-2015 с № 203614 от 31.07.2015 г., с който се констатира, че на датата на издаването му, около 22,30 ч., в гр. Пловдив, на бул.”Цар Борис Трети Обединител” № 101, като водач на таксиметров автомобил ”Деу Нубира” с рег.№ ***, собственост на “Елма” ООД, извършващ таксиметров превоз на пътници, видно от ЕКЛ № 618 с пътна книжка  № 000079 от 25.04.2015 г., жалбоподателят извършва следните нарушения: 1. извършва превоза без валидно разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Община Пловдив. Представя разрешение № 0125 с изтекъл срок на валидност до 15.04.2015 г.; 2. не попълва редовно и точно пътната книжка, не е попълнил в пътен лист № 071 име но водач, дата и час на започване. Установеното е квалифицирано като нарушения съответно по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ,  както и чл.40, изр. 1 от същата Наредба.

 По сходен начин е описано установеното поведение и в наказателното постановление, което се обжалва, като там е отразена същата правна квалификация на нарушенията.

В качеството на свидетел по делото е разпитан свидетелят по акта Д., който е потвърдил констатациите по същия, като е посочил, че е присъствал при самата проверка, при която от негов колега, в присъствие на нарушителя, бил съставен АУАН.

Съдът кредитира показанията на свидетеля като логични и в съответствие с писмените доказателства по делото. 

На базата на събраните по делото гласни и приетите писмени  доказателства по преписката, съдът счита, че описаната по акта и наказателното постановление фактическа обстановка е установена категорично, като на практика същата се оспорва от жалбоподателя само отчасти по отношение на установеното по т.1 от наказателното постановление.

 Налице е действително установяване от страна на контролните органи при проверката, че се касае до управление на лек таксиметров автомобил, с който непосредствено преди проверката на водача е бил извършван превоз на пътници, доколкото от извадената от таксиметровия апарат на автомобила електронна контролна лента е видно, че са отразени общо два курса на датата и преди часа на проверката. В тази насока и изложените от страна на жалбоподателя твърдения, че не е бил започнал извършването на дейността по таксиметров превоз на пътници съдът възприема като неоснователни и несъответстващи на действителността. При условие, че жалбоподателят И. е извършвал таксиметров превоз на пътници, по отношение на него са възникнали и съществували и задължения за съобразяване със специалните разпоредби на Наредба № 34/99 г. за таксиметров превоз на пътници. Видно от приложеното по преписката разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено на “Желон” ЕООД и касаещо именно управлявания от жалбоподателя таксиметров автомобил, същото е било валидно от 16.04.2014 г. до 15.04.2015 г. и следователно действително към момента на проверката жалбоподателят не е носил валидно разрешение за извършване на таксиметров превоз, което е негово задължение по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 1999 г. Независимо от установеното и правилно квалифицираното поведение на водача на таксиметров автомобил обаче, според съда неправилно е била ангажирана отговорността му от наказващия орган, като е посочена като основание за санкционирането му нормата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр. Последната визира изобщо извършване на дейността по превоз на пътници без наличието на редовно издадено разрешение. От приложеното към жалбата писмо от Община Пловдив обаче, адресирано до “Желон” ЕООД, става ясно, че ново валидно разрешително е било издадено на дружеството по отношение на управлявания от жалбоподателя лек таксиметров автомобил и то е със срок на действие от 16.04.2015 г. до 15.04.2018 г. Следователно и за този автомобил е имало валидно разрешително от Община Пловдив към момента на проверката, което не е било носено и съответно представено на проверяващите от жалбоподателя, който е разполагал само с това с изтекъл срок. Ето защо и при наличие на възможност да провери това обстоятелство служебно, още повече, че именно такова възражение е вписал жалбоподателят в АУАН, наказващият орган е следвало да установи факта на наличие на редовно издадено последващо разрешение и при това положение да санкционира водача съобразно с нормата на чл.93, ал.2 от ЗАвПр, която предвижда наказание за водач, извършващ обществен превоз на пътници, който не представи в момента на проверката издаденото му разрешително. При това положение и с оглед на установените действителни фактически положения, според съда наказващият орган е процедирал незаконосъобразно, като е наложил по -голямата по размер глоба на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр, вместо по-малката такава, предвидена в съответната на установените факти норма на чл.93, ал.2 от ЗАвПр. Ето защо и съдът намира, че в тази част наказателното постановление следва да се отмени като издадено в нарушение на закона.

Досежно нарушението и съответно наложеното за него наказание по т.2 от наказателното постановление съдът счита, че следва да потвърди последното, като правилно и законосъобразно издадено. Съгласно чл.40 от Наредба № 34/99 г. за таксиметров превоз на пътници водачът попълва редовно и точно пътната книжка. Видно от приложената по преписката пътна книжка в последния пътен лист с № 071, който е следвало да се попълни от водача, не се съдържа попълване на нито един от предвидените реквизити и по-конкретно указаните в АУАН и наказателното постановление дата и име на водача. В тази насока и правилно поведението на водача е било квалифицирано като нарушение на посочената разпоредба от Наредбата и е приложено съответното наказание по чл.105 от ЗАвПр, който предвижда наказание глоба в твърд размер от 200 лева за нарушение на подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на закона, какъвто с явява посочената Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена на основание чл.12а, ал.4 от ЗАвПр.

Правилно е преценено, че нарушението не е маловажно, доколкото се установява от приложената пътна книжка, че същата системно не е водена съобразно с изискванията на Наредбата и освен това в конкретния пътен лист, който е следвало да се попълни за деня, липсва каквото и да било отразяване от страна на водача. Ето защо и както се каза в тази му част  по т.2 наказателното постановление следва да се потвърди. 

 

          По изложените мотиви Съдът   

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36 - 0000453 от 06.08.2015 г. на Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” - Пловдив към ИА “Автомобилна администрация” в частта му по т.1 от същото, с което на Г.М.И. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба от 1500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение разпоредбата на чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба 34/1999 г. на МТ.

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36 - 0000453 от 06.08.2015 г. на Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” - Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”, в частта му по т.2 от същото, с което на Г.М.И. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба от 200 лева на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.40, изр.1 от Наредба № 34/99 г. на МТ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото изготвяне пред Пловдивски административен съд по реда на АПК.

 

                                                                       Районен съдия: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.