АНД 1283/2016 - Решение - 11-05-2016

Решение по Наказателно дело 1283/2016г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 825                                         11.05.2016г.                          Гр.ПЛОВДИВ

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 ІІ наказателен състав

На единадесети май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Евгений Милев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 1283 по описа за 2016 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.А.М. - роден на *** ***, адресно регистриран в гр.П., бул.”С.П.” №30, б., български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл.354А, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК за това, че на 16.02.2016 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 0,985 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 2,9 тегловни % на стойност 5,91 лева /пет лева и деветдесет и една стотинки/, по цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, съгласно приложение № 2 от Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – празни опаковки, находящи се на л.20 от досъдебното производство, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ без стойност.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.М. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените на досъдебното производство разноски в размер на 56 /петдесет и шест/ лева.  

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.