АНД 1234/2016 - Решение - 10-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е Ш Е Н И Е  № 824

10.05.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НК, IV – ти наказателен състав в открито съдебно заседание на тридесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря БОРЯНА КОЗОВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 1234 по описа за 2016г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.59 вр. с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 4/26.01.2016г. на директора на РИОСВ – гр. Пловдив с което е наложена глоба на жалбоподателя П.Й.Г. в качеството й на кмет на Община Хисаря за нарушение на чл.151, ал.2, т.6, предл. трето във връзка с чл.19, ал.3, т.15, предл. трето от Закона за управление на отпадъци / ДВ бр.53/2012г./ като не е организирал почистването на замърсяването, поради което й е наложена глоба в размер от 3000 / три хиляди/ лева.

Срещу наказателното постановление е подадена жалба в която се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. На първо място се твърди, че при издаването на акта е нарушен чл.24, ал.1 ЗАНН – към момента на издаването на акта 26.10.2015г. жалбоподателят не е бил кмет и към този момент кметските задължения са се изпълнявали от друго лице. Второ, били нарушени чл. 42, т.5 и т.6 ЗАНН. Трето, не бил осъществен съставът на вмененото нарушение, тъй като били приложени по преписката разпоредителни писма, когато Г. била кмет, не само към кметство Паничери, но и към всички кметове на села да си изчистват перманентно отпадъците. Ангажират се доказателства.

 Въззиваемата страна, редовно призована чрез юрк. К. оспорва подадената жалба. Иска потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима.

От фактическа страна се установи следното:

На 07.07.2015г. е извършена проверка на място и направен обход на прилежащите зони и територии за нерегламентирани замърсявания /сметище/ в село Паничери, община Хисаря. Проверката е била извършена на основание чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците, при което е било установено следното. Нерегламентирано замърсяване /сметище/ на територията на бившето сметище на село Паничери, общ. Хисаря в местността „Щрабански гьол“. Установено било наличието на смесени битови отпадъци, строителни отпадъци, растителни отпадъци, пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки, излезли от употреба гуми. Отпадъците били по протежение на около 400 метра и височина 2-3 метра. Установено било, че Н.К.Т. – кмет на с. Паничери не била оправомощена от жалбоподателя да контролира дейностите, свързани с образуване, събиране,включително разделно съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци. С констативен протокол от същата дата 07.07.2015г. на жалбоподателя било дадено задължително предписание за преустановяване изхвърлянето на отпадъци на бившето сметище на с. Паничери, общ. Хисар в местността „Щрабански гьол“ и за предприемане на действия за недопускане на нови замърсявания. На 10.08.2015г. е била извършена извънредна проверка във връзка с контрола по изпълнението на така даденото предписание. В деня на проверката отново било установено, че на територията на старото селско сметище в местността „Щрабански гьол“ в западната часст на с. Паничери, на изхода на селото в посока Запад на около 200-300м. от последните къщи в селото по протежение на около 400 м. има наличие на различни по вид състав и свойства отпадъци – строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, пластмасови опаковки, както и хартиени опаковки, картони и други, излезли от употреба автомобилни гуми, растителни отпадъци в големи количества

Горната фактическа обстановка се установи от приобщените гласни доказателства - показания на свидетеля Д.А., приетите по делото писмени доказателства – заповед от 01.11.2013г. на кмета на Община Хисаря, заповед от 23.02.2015г. на кмета на Община Хисаря, заповед от 17.09.2015г. на кмета на община Хисаря, както и от всички доказателствени средства по административно-наказателната преписка.

При така установената фактическа обстановка, на база събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът направи следните правни изводи:

В случая правилно административно наказващият орган е приел, че е налице неизпълнение на законово вмененото задължение на кмета на Община Хисаря по чл.19, ал.3, т.15, предл. трето от Закона за управление на отпадъци – да организира почистването на констатираното сметище, поради което е и наложена глоба в размер на 3000 лева. Не се споделя възражението, че жалбоподателят не имало качеството кмет. Както към момента на първата проверка, така и към момента на втората от 10.08.2015г. Г. е била адресата на задължението по чл.19, ал.3, т.15, предл. трето от ЗУО. Ирелевантно е че към момента на съставяне на АУАН и издаването на наказателното постановление същата е делегирала изпълнението на всички нейни правомощия -  в това число и задължения произтичащи от длъжността на друго лице – Асен Сурчев. Констатираното неизпълнение на задължението е от 07.07.2015г. към който момент Г. е била кмет, съответно при последващата проверка на 10.08.2015г. същата също е упражнявала функциите на кмет. Следователно, възражението би било основателно ако в периода 07.07.2015 – 10.08.2015г. жалбоподателката не е била кмет – какъвто не е настоящия случай. АУАН има констативна функция като отразява нарушение осъществено към минал момент. Аналогично и за наказателното постановление. С изгубване качеството на кмет не се санират законовите нарушения свързани с действия и бездействия и до изтичане на съответните преклузивни срокове, бившият кмет носи наказателна, административна и гражданска отговорност на общо основание.

Неоснователно е и второто възражение на жалбоподателя, че са нарушени чл. 42, т.5 и т.6 ЗАНН. АУАН както и наказателното постановление точно фиксират правната квалификация на извършеното нарушение, което се свежда до виновно бездействие от страна на жалбоподателя и се изразява в непредприемане на съответните действия по организиране почистването на сметището, което е констатирано от контролните органи и за което е било дадено предписание. Представените в съдебно заседание заповеди не опровергават този извод, до колкото кметът на Общината разполага с всички законови правомощия по организиране изпълнението на своите заповед, включително чрез контролиране на съответните кметове на кметства затова как, кога и в какви срокове се изпълняват дадените писмени указания в съответните заповеди. Още повече, че по делото са налице данни, че кметът на с. Паничери е предложил назначаването на комисия от компетентни лица, която да предложи как да се почисти установеното сметище. Следователно, жалбоподателят не е провел в необходимата степен и при нужната дължима грижа осъществяване на правомощията си, едно от които е задължението му да организира и предприеме необходимите мерки за почистване на сметището. В тази връзка административно-наказателната отговорност на кмета на Община не може да се носи от кмета на кметство, първо защото нормативно законът предвижда отговорност за кмета на Общината, и второ, защото кметът на кметство е в йерархическа субординация спрямо кметът на Общината и заповедите на последния са задължителни за него. Не се констатира неяснота във фактическото описание на нарушението, нито в правната квалификация на същото. В АУАН не е необходимо да се посочва давността на сметището. Не е налице разминаване в описанието на деянието и посочената разпоредба на чл.19, ал.3, т.15 и деянието по чл.151, ал.2, т.6 ЗУО. Последната разпоредба има санкционен характер и посочва видът и размерът на наказанието, което се налага за неизпълнение на законовото задължение установено в чл. 19, ал.3, т15, предл. трето ЗУО. Представените заповед от 23.02.2015г. и 24.02.2015г. не касае периодът 07.07.2015г. – 10.08.2015г. в който период е следвало жалбоподателката да организира почистването на сметището или най-малкото да удостовери пред контролните органи какви действия е предприела в тази насока. В случая сметището нито е отстранено, нито пък са предприети някакви действия в тази насока въпреки усилията на кмета на с. Паничери.

Предвид изложеното атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Направените възражения не се споделят от съдебния състав. Няма съществени нарушения на административно наказателния процес, които да ограничават правото на защита на нарушителя. Наложената глоба е в минимален размер, няма данни за приложението на чл.28 ЗАНН, тъй като се касае до случай при който жалбоподателят е бил предупреден, че е в неизпълнение на публично законово задължение и въпреки това не е отстранил нарушението. Освен това се касае до обществени отношения, които обезпечават функционирането на мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, което нарушение разкрива висока степен на обществена опасност.

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4/26.01.2016г. на директора на РИОСВ – гр. Пловдив с което е наложена глоба на жалбоподателя П.Й.Г. в качеството й на кмет на Община Хисаря за нарушение на чл.151, ал.2, т.6, предл. трето във връзка с чл.19, ал.3, т.15, предл. трето от Закона за управление на отпадъци / ДВ бр.53/2012г./ като не е организирал почистването на замърсяването, поради което й е наложена глоба в размер от 3000 / три хиляди/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд -Пловдив по реда на АПК.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС