АНД 1187/2016 - Определение - 18-05-2016

Определение по Наказателно дело 1187/2016г.

П Р О Т О К О Л №901

 

18.05.2016 година                                                 град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ІV наказателен състав

На осемнадесети май                                                      2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

Секретар: Боряна Козова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 1187 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.М. не се явява, редовно призована.

От защитника на същата - адв. К., е постъпила молба, с която уведомява съда, че е служебно ангажирана по друго дело, а именно гр.дело №1068/2015 год. по описа на Окръжен съд – Бургас. Представят се доказателства, като моли за пренасрочване на делото за друга дата.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” при МВР – редовно призована, не изпраща представител.

        Постъпило е писмо от Главен *****  Т. Н. на ГД „Национална полиция” при МВР, с което възразява по даване ход на делото. Прави възражение относно местна компетентност за разглеждане на делото, като иска прекратяване на същото на основание чл.42, ал.2, предл.І от НПК вр. чл.84 от ЗАНН и изпращане на същото на компетентния Районен съд - Перник, доколкото мястото на извършване на нарушението е в съдебния район на този съд.

 

Съдът, след съвещание, намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даван. Следва да се прекрати производството и да се уважи молбата на ГД „Национална полиция” при МВР, същата е основателна. Видно от съставения Електронен фиш, нарушението е извършено на Автомагистрала „Люлин”, КМ 14+785, Тунел „Голямо Бучино”, посока на движение от гр. София към гр. Перник, като съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН и на основание чл.42, ал.2, предл. І от НПК вр. чл. 84 от ЗАНН, производството следва да се прекрати и да се изпрати по компетентност на РС – Перник.

        Ето защо съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1187/2016 год. по описа на ПРС, ІV н.с.

        ИЗПРАЩА делото на РС – Перник по компетентност.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните пред АС – Пловдив.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието се закри в 10.24 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.