АНД 8493/2015 - Решение - 27-05-2016

Решение по Наказателно дело 8493/2015г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 926,

 27.05.2016 г., гр. Пловдив

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІ наказателен състав

на двадесет и първи април

две хиляди и шестнадесета год.

в публично съдебно заседание в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

секретаря Иванка Пиронкова,

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АНД № 8493 по описа за 2015 год.

 

намира за установено следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 563/2015 от 01.12.2015 г. на П.Е.Г. – Началник на Митница Пловдив, с което на “Арена –И.Т.” ЕООД, ЕИК 115824651, гр. Пловдив, с **** И.Г.Т., ЕГН **********, на основание чл.123а, ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 21 422,38 лева /двадесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева и тридесет и осем ст./.

Жалбоподателят “Арена –И.Т.” ЕООД, представлявано в съдебно заседание от адв. Е.С., преупълномощена от адв. Д., последният с пълномощно от управителя на дружеството, оспорва издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно. Поддържа изложените пространни доводи в жалбата против наказателното постановление, като моли съда да отмени издаденото наказателно постановление.

Въззиваемата страна – Митница Пловдив, представлявана в съдебно заседание от юрисконсулт Б. и ** Д. В., оспорва жалбата, като излагат доводи за правилност и законосъобразност на наказателното постановление, поради което молят съда да го потвърди.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок при наличие на правен интерес, поради което същата е допустима.

Наказателното постановление е издадено против дружеството-жалбоподател за това, че на 14.04.2015г. било установено, че „Арена-И.Т.“ ЕООД, ЕИК 115824651 е подало Декларация по чл. 87, ал.1 от ЗАДС за данъчен склад с ИНДС *******, с вх.№ BG003000/01-01177/14.04.2015г. – коригираща на АД вх.№ 003000/01-155/09.04.2015г. за данъчен период 01.03.2015г.-31.03.2015г. и платило в компетентното МУ –ТМУ Пловдив акциз по отношение на 18002 литра дизелово гориво с код по КН 27101943, с намалена ставка в размер на 900,10 лева, на основание чл. 33, ал.1, т.1 от ЗАДС, вместо пълния размер на дължимия акциз в размер на 11 611,29 лева, на основание чл. 32, ал.1, т.3 от ЗАДС, с което е избегнало частично плащането на дължимия акциз с  10 711,19 лв. 

Административно-наказателното производство е стартирало с АУАН № 301/01.07.2015г., приложен към преписката, съставен в присъствието на управителя на дружеството и двама свидетели. В АУАН са посочени възражения от управителя, че има такива, които ще представи в законово установения срок. Депозирани са писмени възражения в срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН, в които се излагат доводи за недоказаност на нарушението, поддържани и в жалбата против последвалото НП.

От събраните в хода на производството доказателства, наказващият орган е възприел следната фактическа обстановка:

На 02.04.2015 г. в хотелски комплекс „Д.", село И., общ. С., била извършена проверка за доставка на енергиен продукт - газьол маркиран /червен/ за отопление, 18002 литра с намалена акцизна ставка 50 лв. за 1000 л., по електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) с УКН *************/№******* от 24.03.2015 г. - доставен на 24.03.2015 г. по справка в БАЦИС. Акцизният данъчен документ е регистриран и приключен в БАЦИС от доставчика „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651, данъчно задължено лице по ЗАДС с ИНЛС *******. Получател на горивото било дружеството „ДЕКАДА 3" ООД, ЕИК 119613071. Проверката била извършена на мястото за доставка, посочено в Приложение 14а към чл. 80а от ППЗАДС, във връзка рискова информация идентифицирана в БАЦИС/ ИРС № 20 с УН от № 1250551 до № 1250565/24.03.2015 г. и отчетени нулеви показания на уреда за измерване на автоцистерна peг. № ***** при разтоварване на 18002 литра маркирано гориво на 24.03.2015 г. в село И., между 18:57 часа и 19:33 часа, съгласно справка от Системата за контрол и управление на превозни средства, извършващи превоз на маркирани горива GPS. Констатирано било, че в обекта няма маркирано гориво, както и че получателят не разполага с нужните за целта съдове за съхранение на маркирани енергийни продукти, както и отоплителни инсталации ползващи течни горива. Отоплението в комплекса се осъществявало с дърва. Съставен бил протокол за извършена проверка /ПИП/ № 1462 от 02.04.2015 г. по описа на Митница Бургас, както и били снети писмени обяснения от лицата, свързани с доставката.

В НП са коментирани писмените обяснения на лицата. Според В.З.З. *** - служител в комплекса и П.Д. *** - представляващ „ДЕКАДА 3" ООД, ЕИК 119613071 посоченото в е-АДД количество 18002 литра маркирано дизелово гориво фактически не е било получено в комплекс „Д.". Въпреки това твърдение, лицата не оспорвали факта, че В.З.З. на 24.03.2015 г. комплекс „Д.", село И., общ. С. е направила заверка с подпис и печат върху документите, представени от водача на цистерната (А.П.Т. ***), съотносими към въпросното гориво, по указания, дадени по телефона от *** П.Д.. Подписаните и подпечатани документи от В.З.З., не са били представени пред митническите органи, като същите са предоставени на разследващите органи, във връзка с образувано досъдебно производство ДП № 68"ИП"/2015 по описа на ОД на МВР Сливен и пр. №73/2015 по описа на Окръжна прокуратура Сливен. По отношение на фактура № 9100002121/24.03.2015, издадена от „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651 за продажба на 18002 л. газьол за отопление, същата не е била осчетоводена от „ДЕКАДА 3" ООД, ЕИК 119613071, както и нямало извършено плащане по нея.

От своя страна, управителят на доставчика „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651 твърдял в писмени обяснения, че 18002 литра /маркиран газьол/ са доставени на мястото на доставка, посочено в приложение 14а към е-АДД с УКН *************/№******* от 24.03.2015 г. - комплекс „Д.", село И., общ. С.. Фактура № 9100002121/24.03.2015г. е била осчетоводена и регистрирана в Дневник продажби за клиент „Декада 3“ ООД. Водачът на автоцистерната А.Т. твърдял, че разтоварването на горивото е осъществено на 24.03.2015 г. в комплекс ,Д.", село И., общ. С. в 18 броя контейнера х 1000 литра, свързани помежду си и стационарно - към горивна инсталация. В НП е коментирано, че по-късно тези му твърдения са променени.

Допълнително по служебен ред бил изискан доказателствения материал по ДП № 68"ИП"/2015 и пр. №73/2015 на Окръжна прокуратура Сливен. Пред разследващите органи водачът на автоцистерната бил дал противоречиви показания по отношение на мястото, където е разтоварил горивото и лицата, които са извършили действия по приемането и заверяването на документите. Първоначално, лицето твърди че е разтоварило горивото вътре в комплекса, по-късно е променило версията си като е заявило, че е разтоварило извън комплекса. По данни от представената пред митническите органи и разследващите органи по ДП разпечатка от измервателното устройство на автоцистерната и представената в хода на ДП снимков материал, заснет от камери, монтирани на соларен парк „Чобанка" на пътя Сливен – Ямбол било видно, че в 20:22ч. автоцистерната се намира в обхвата на камерите, движейки се в посока Ямбол. Този факт противоречи на данните от разпечатката от измервателното устройство за времето, през което е осъществено разтоварването на маркираното гориво - от 19:32 ч. до 20:20 ч.

От така изложената фактическа обстановка се доказвало според АНО, че 18002 литра енергиен продукт -газьол маркиран /червен/ за отопление /с намалена акцизна ставка 50 лв. за 1000л./, изведен от данъчен склад, находящ се в гр. Пловдив, с ИНДС *******, управляван от „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651 с ИНСЛ *******, освободен за потребление с електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) с УКН *************/№******* от 24.03.2015 г. , като същият не е доставен на мястото, посочено в акцизния данъчен документ, по смисъла на ЗАДС. Този факт се подкрепял според наказващия орган от събрания по случая доказателствен материал - ПИП № 1462 от 02.04.2015 г. по описа на Митница Бургас, от противоречивите свидетелски показания на водача на автоцистерната, несъответствията във времето и мястото на разтоварване. Пряка връзка с този факт имало дружеството „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651 в качеството му на доставчик и превозвач. В хода на разследването, не са били събрани доказателства, свързани с доставката и потреблението по предназначение на 18002 литра маркирано дизелово гориво (червено) за отопление. Регистрираният е-АДД с УКН *************/№******* от 24.03.2015 г. е приключен от данъчно задължено лице /ДЗЛ/ в БАЦИС с начисления размер на акциза с намалена ставка на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗАДС - 50 лв. за 1000 литра, въпреки че не са налице доказателства за употребата му по предназначение. В срока  за подаване на АД за данъчния период за който се отнася 01.03.2015-31.03.2015 - до 14.04.2015г., в БАЦИС нямало регистрирано електронно акцизно дебитно известие, с което да се отрази увеличението на начисления с е-АДД с УКН *************/№******* от 24.03.2015 г. акциз от 50 лв. за 1000 литра, на 645 лв. за 1000 литра.

Предвид гореизложеното според АНО било установено, че на 14.04.2015г. „АРЕНА-И.Т." ЕООД, ЕИК 115824651 с ИНСЛ ******* е подало Декларацията по чл. 87, ал. 1 от ЗАДС за данъчен склад с ИНДС *******, с вх. № BG003000/01-01177/14.04.2015 г - коригираща на АД вх. № 003000/01 -155/09.04.2015г, за данъчен период 01.03.2015-31.03.2015 и платило в компетентното МУ - ТМУ - Пловдив, акциз по отношение на 18002 литра дизелово гориво с код по КН 27101943, с намалена ставка в размер на 900,10 лв./деветстотин лева и 10 ст./, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, вместо пълния размер на дължимия акциз в размер на 11 611,29 лв. /единадесет хиляди шестстотин и единадесет лева и 29 ст./, на основание чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС, с което е избегнало частично плащането на дължимия акциз с 10711,19 лв./десет хиляди седемстотин единадесет лв. и 19 ст./.

Въз основа на така възприетата в НП фактическа обстановка АНО е заключил, че с деянието си “Арена-И.Т.” ЕООД е осъществил състав на чл. 123а, ал.1 от ЗАДС, поради което и на същото основание на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 21422,38 лв., представляваща двойния размер на избегнатия акциз.

Отразените в предхождащия го АУАН фактически констатации са идентични с възприетите и от наказващия орган в обжалвания административен акт.

С оглед на обстоятелството, че въззивната инстанция е такава по същество и задължението на съда е служебно да следи както за материалната, така и за процесуалната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, настоящият съд намира, че при издаването на  Наказателното постановление, както и на АУАН не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила на ЗАНН, което да го опорочава. АУАН и НП са издадени от компетентни лица, по смисъла на чл. 128, ал. 2 от ЗАДС. Представя се по делото заверено копие от Заповед № ЗАМ-822/21.08.2014г. /л. 32/. Първоначално извършената проверка е била с оглед данни за административно нарушение по чл. 94а от ЗАДС от страна на получателя на горивото /виж писмо рег.№ 32-61801/07.04.2015г. на Началника на Митница Пловдив, на л. 32 от преписка № 443/2015г./. Именно поради това и актът за административно нарушение е съставен от органи на ТМУ Бургас.

АУАН е съставен в присъствието на двама свидетели /посочено на основание чл. 40, ал.1 от ЗАНН/, като действително не е уточнено дали същите са очевидци на нарушението или свидетели при неговото установяване, макар с оглед изложените в самия АУАН обстоятелства да не оставя съмнение, че същите са само свидетели на неговото установяване. Непосочване изрично на това обстоятелство обаче не е съществен порок. Критерият за същественост или не на процесуалното нарушение е обстоятелството дали нарушението е от категорията на тези, допускането на които е ограничило правата на някоя от страните в процеса. В случая непосочване качеството на свидетелите не води до тази хипотеза. Аргумент в тази насока е и фактът, че самият закон прави отстъпление досежно свидетелите на нарушението, тъй като съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗАНН, при отсъствие на свидетели на нарушението актът се съставя в присъствието на други двама свидетели. Нещо повече - в чл. 40, ал. 4 ЗАНН законодателят е предвидил възможност актът да се състави в отсъствието на каквито и да е свидетели. В този смисъл, ролята на свидетелите или свидетеля е декларативна, тяхното присъствие или отсъствие, респективно – непосочване на качеството им при съставяне на АУАН, не накърнява правото на защита на нарушителя, като същевременно не води и до съществен порок на акта. Безспорно е, че административно-наказателно производство може да започне и при липса на свидетели на нарушението, като установяването на правнорелевантните факти в производството по оспорване на НП пред съда би следвало да стане с всички останали допустими по закон доказателствени средства, а неблагоприятните последици от недоказване на горепосочените факти би останало в ущърб на наказващия орган и би довело до отмяна на НП като необосновано, но не и като незаконосъобразно.

Както АУАН, така и НП съдържат задължителните за тези актове реквизити, указани в чл. 42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН, поради което не се споделя възражението в жалбата за неяснота на описанието на нарушението в Наказателното постановление. Посочени са дори твърде обстойно обстоятелствата около извършване на същото. Обсъдени са и доказателствата, които потвърждават вмененото нарушение, поради което и това възражение не се споделя от настоящия съдебен състав.

По съществото на спора:

Отразените в АУАН, респективно и в НП, фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното и затова административнонаказателното обвинение следва да се установи с допустимите от закона доказателства /виж т.7/Постановление № 10/28.09.1973г. на Пленума на ВС/. И пред настоящия съдебен състав бяха изслушани като свидетели З. /служителят в търговския комплекс, подписала процесните документи/, *** Д., ** на автоцистерната Т. и актосъставителят М.. Показанията, дадени от първите двама влизат в остро противоречие с твърденията на свид. Т. досежно главния факт на доказване в настоящото производство – разтоварено ли е било фактически гориво в хотелския комплекс. В случая съдът намира за правилна преценката на административно-накзавщия орган за формално оформяне на документацията по доставката на маркирания газьол, без реално да е разтоварено същото в комплекс „Ичера“. Доказателство в подкрепа на горното са показанията на посочените двама свидетели, подкрепено и от установеното в хода на проверката на 02.04.2015г. в хотелския комплекс от служители на ТМУ Бургас за неустановено гориво, нито за наличие на съдове или резервоари за съхранението му. Свид. З. отрича фактически да е било разтоварено горивото и именно това е мотивирало свид. Д. *** противовес на техните твърдения са показанията на свид. Т., като коректно обаче е било обсъдено в наказателното постановление непоследователността в дадените от него в хода на проверката обяснения и фрапантните противоречия между тях както по отношение на мястото на разтоварване на горивото, така и по отношение на това дали някой му е помагал при разтоварването, дали  е било мъж или жена и кой е подписал и подпечатал придружаващите горивото документи. Предвид обстоятелството, че свид. Т. продължава да е служител в санкционираното дружество, показанията му основателно са оценени като необективни.

Възразява се в жалбата, че АНО /административно-наказващият орган/ е пренебрегнал оформената съгласно изискванията на ЗАДС и ППЗАДС документация, удостоверяваща доставката на маркиран газьол за сметка на свидетелските показания. Несъмнено цялата документация е оформена съгласно особените изисквания на закона, включително и документът, удостоверяващ предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка – Приложение 14а към чл. 80а, ал.1 от ППЗАДС. Следва обаче да се посочи, че свид. З. обстойно обясни обстоятелствата, при които е подписала редица документи от името на ** на „Декада 3“ ООД. Това прави документацията невярна откъм съдържание, както правилно е било преценено и от въззиваемата страна. Действително представено е заверено копие от приемо-предавателен протокол  от 14.04.2015г. за извършени ремонтни дейности на устройството, предаващо данни за разтоварени количества гориво, но видно е, че това е станало седмици след претендираната доставка на маркирано газьол до хотелския комплекс. Отразените в протокола данни, че устройството не предавало данни за разтоварени количества гориво от 15.02.2015г. не са подкрепени от надлежни доказателства.Освен това часовете на разтоварване на горивото, отразени в представеното копие от фиш от електронната разходомерна система на превозното средство /от 19,32 до 20,20 ч./ се различават значително от разпечатката от GPS-устройството  на цистерната относно времето на престоя на автомобила в района на с.И.

Поради изложените по-горе мотиви, съдът намира, че извършеното нарушение е доказано по безспорен начин. Дружеството е избегнало частичното плащане на дължимия  по ЗАДС  акциз, тъй като е подало декларация в ТМУ Пловдив и заплатило акциз по намалена ставка, предвидена в разпоредбата на чл. 33, ал.1, т.1 от ЗАДС /актуалната редакция към момента на извършване на нарушението/, а е следвало след освобождаване на акцизната стока за потребление, съгласно чл. 20, ал.1,т.8 от ЗАДС, да се заплати акциз по чл. 32, ал.1, т.3 от ЗАДС. В случая дружеството е избегнало частично плащането на дължимия акциз, като е подало Декларацията по чл. 87, ал. 1 от ЗАДС с вх. № BG003000/01-01177/14.04.2015г. - коригираща на АД вх. № 003000/01-155/09.04.2015г, за данъчен период 01.03.2015-31.03.2015г. и въз основа на това дружеството е платило в ТМУ - Пловдив, акциз по отношение на 18002 литра дизелово гориво с код по КН 27101943, с намалена ставка в размер на 900,10 лв., вместо пълния размер на дължимия акциз в размер на 11 611,29 лв. Това изпълва състава на административно нарушение по чл. 123а, ал.1 от ЗАДС.

Правилно е изчислен размера на санкцията, която следва да се наложи на дружеството на основание чл. 123а, ал.1 от ЗАДС – двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Стойностният изразител на избегнатия акциз, както и обстоятелството, че нарушението е извършено от лицензиран складодържател и доставчик на горива категорично отграничават деянието от маловажен случай.

Предвид изложеното, издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

Водим от горното

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 563/2015 от 01.12.2015 г. на П.Е.Г. – Началник на Митница Пловдив, с което на “Арена –И.Т.” ЕООД, ЕИК 115824651, гр. Пловдив, с *** И.Г.Т., ЕГН **********, на основание чл.123а, ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 21 422,38 лева /двадесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева и тридесет и осем ст./.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!ЙТ