АНД 8018/2015 - Решение - 21-01-2016

Решение по Наказателно дело 8018/2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 123

гр. Пловдив, 21.01.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

         Пловдивският районен съд, двадесет и шести наказателен състав, в открито съдебно заседание на единадесети януари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря СИЙКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 8018 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № СХ-12 от 30.10.2015 г., издадено от Началник Второ РУ – Пловдив с което на Р.Р.Г. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание глоба в размер от 300 лева, за извършено от него нарушение по чл. 1, ал. 2 УБДХ.

         Жалбоподателят Р.Р.Г. обжалва процесното наказателно постановление. Излага съображения, че същото е било издадено от некомпетентен орган, а именно началника на Второ РУ – Пловдив, вместо от компетентния орган – съдия от съответния районен съд.

         Въззиваемата страна Второ РУ – Пловдив, редовно уведомена за съдебното заседание не се явява и не взема становище по спора.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

         По допустимостта на жалбата  съдът намира , че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

В конкретния случай нарушителят е бил санкциониран за това, че на 04.06.2015 г. около 17.00 часа в гр. Пловдив, на ул. ,,Лавеле’’ № 6 е извършил непристойни действия – уринира на обществено място. След направена забележка от Н.В. – *** сектор ,,Общинска полиция’’ Пловдив, му е отправил неприличен жест /показал среден пръст/ - представляващо нарушение по чл. 1, ал. 2 УБДХ.

Настоящият съдебен състав намира, че при издаването на наказателното постановление е било допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се, че издадено от некомпетентен орган.

Разпоредбата на чл. 47, ал. 1, буква ,,в’’ ЗАНН предвижда, че административни наказания могат да налагат съдебните и прокурорските органи в предвидените в закон или указ случаи.

Разпоредбата на чл. 4 УБДХ предвижда, че компетентен орган да наложени наказание по този указ е районният съдия.

В настоящия случай, обаче нарушението е санкционирано не от съответния районен съдия, а от Началника на Второ РУ – Пловдив, който е некомпетентен орган.

Предвид гореизложеното, обжалваното наказателно постановление следва да се отмени като незаконосъобразно, доколкото е издадено от некомпетентен орган.

За пълнота  на изложението следва да се отбележи, че след като прокурор от съответната прокуратура е приел, че извършените действия от жалбоподателя не представляват престъпление хулиганство по смисъла на чл. 325, ал. 1 НК и е изпратил преписката за налагане на административно наказание по чл. 1, ал. 2 УБДХ, полицейският орган не е трябвало да санкционира нарушителя, а е следвало да състави Акт за установяване на дребно хулиганство, след което на основание чл. 3, ал. 1, буква ,,а’’ УБДХ да внесе преписката за решаване от районния съдия, който да наложи някое от предвидените в чл. 1, ал. 1 УБДХ наказания.

Предвид всичко гореизложено, депозираната жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени.

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СХ-12 от 30.10.2015 г., издадено от Началника на Второ РУ към ОДМВР гр. Пловдив с което на Р.Р.Г. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание глоба в размер от 300 лева, за извършено от него нарушение по чл. 1, ал. 2 УБДХ.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.