АНД 7893/2015 - Решение - 20-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  № 891                         В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

           19.05.2016г.                                 гр.Пловдив

 Пловдивски районен съд   четиринадесети   наказателен   състав

 на  двадесет и втори април      две хиляди и шестнадесета  година 

В публично заседание  в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Порязова 

Секретар- Йорданка Туджарова 

като разгледа докладваното от съдията  АНД7893/15г.  по описа на ПРС

           Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 505/21.10.2014г. на Началника на Митница Пловдив, с което на А.А.С.**********,  е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.60 ал.2 от Закон за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл.109 ал.1 от ЗАДС.

Жалбоподателят С.  моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/,като жалбата е бланкетна ,като в нея се посочва,че наказателното постановление е незаконосъобразно,постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон,като не се сочат конкретни доводи.

Въззиваемата страна Митница Пловдив чрез процесуалния си представител Н.К. юрисконсулт  моли съда да потвърди обжалваното НП.Счита,че същото е издадено при спазване на изискванията на ЗАНН и съгласно писмените и гласни доказателства събрани по делото нарушението е доказано безспорно. Посочва, че дадените пред съда гласни доказателства от свидетелите,същите се разминават относно ползването на помещението ,в което е направена процесната проверка.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок за обжалване, от надлежна страна  поради което е допустима.По съществото си се явява основателна.

От фактическа страна съдът установи следното:Делото се разглежда за втори път от съда,поради отмяна на предходното решение и връщане на делото за ново разглеждане.При новото разглеждане на делото, настоящия съд не установи различна фактическа обстановка от предходно установената от предходния съд.А,именно:

 След получен сигнал от РУП Стамболийски в Сектор РИАР, Отдел МРР на Митница Пловдив, получили разпореждане от Началник отдел МРР, Митница Пловдив за сформиране на екип за оказване на съдействие и извършване на проверка.Сигналът бил получен на 02.04.2014г. в 20.30ч.Сформиран бил екип на СПУ гр. Пловдив в състав: ** И. и ** Г., както и ** В. от РУП Стамболийски, била извършена проверка на обект - съоръжение за дестилация /ракиеизваряване/, находящ се  в гр.П.,С. д. *.

В  помещението посоченото  по-горе  били установени лицата: Г. Д.С., И.И. Г. и Д. Г. С. с установени ЕГН-та и отразени съответно в АУАН и НП. Установено било разположението на всеки един от  тях ,като на място се изварявала ракия.На място при разговор с тях заявили,че заложеният материал е собственост на А.А.С. .Последният бил извикан и дошъл на място.По време на проверката установено, че има налични два броя бидони с вместимост 50 /петдесет/ литра всеки, пълни с безцветна течност с мирис на алкохол, затворени с пластмасови капаци, номерирани за целите на проверката съответно с № 1 и № 2, зад столчето, на което седял Г. С., намиращи се към входната врата, която била затворена при започване на проверката и само се процеждала лека светлина. В пластмасов бидон с вместимост 50 /петдесет/ литра, който бил пълен, номериран за нуждите на проверката с № 3, продължавала да тече струйка алкохол от серпентината за охлаждане към казана за изваряване. В момента на започване на проверката било установено, че поставената на входната централна врата митническа пломба е свалена и обектът работи.

А.С.  дал  устни обяснения ,като заявил, че обектът е бил запечатан и обезпечен преди около пет месеца, като не могъл да каже точно кога е свалена митническата пломба и обектът е започнал да работи. Било заявено от него, че съоръженията са собственост на фирма „ЛИОН 2013” ЕООД, но отказал да уведоми и извика собственика или упълномощено от него лице, за да присъства на проверката. Относно откритите бидони с течност с мирис на алкохол, заявил, че отказва да даде обяснения. Заявил, че обектът е даден под наем на фирма „ЛИОН 2013” ЕООД, както и че може да представи документи за това, но не и в момента на проверката.

Митническите служители изискали да бъдат представени документи относно твърденията за отдаване на обекта под наем, документи, удостоверяващи собствеността върху съоръженията за дестилиране, както и документи, удостоверяващи заплащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за откритите бидони с течност с мирис на алкохол. Такива не били представени. А.С. отказал да даде писмени обяснения. Всички присъстващи на проверката също отказали да дадат писмени обяснения. На всички присъстващи било указано да се явят на 08.04.2014г. в 10.00ч. в Митница Пловдив за даване на писмени обяснения по случая, както и на проверяваното лице.

На 08.04.2014г. в Митница Пловдив се явили  -Г. С.,Д. С.  и И. С..Същите дали писмени обяснения, в които заявили:според Д. Г. - били са на лозето, решили да се почерпят, заведението не работело, видели, че ракиджийника работи и влезли вътре да пият по някое вино. Така ги заварили като дошли полицаите; според Д. С. - били на лозето, след това той решил да почерпи, заведението не работело и влезли в ракиджийника да си измият ръцете, пили по едно вино и дошли от митницата, след което той се обадил на сина си да дойде да ги вземе;а според Г. С.  - бил на гости на родителите си, баща му се обадил да отиде да ги вземе от барчето в стопанският двор, били готови да си тръгват, когато нахълтали митничарите и полицаите, настанал смут и той се обадил на собственика да дойде, защото го познавал. Относно откритите бидони с течност с мирис на алкохол заявили, че не знаят чия собственост са и не могат да дадат обяснения.

На 08.04.2014г. се явил за даване на писмени обяснения и А.С.  който заявил, че не знае чия собственост са съдовете с течност с мирис на алкохол, намиращи се в неговата собственост, и за тях отказва да дава обяснения, а по време на извършваната проверка се подписал на протоколите за вземане на проби като проверявано лице. Документите за отдаване на обекта под наем не ги носил, за да ги представи, иначе имал такива. Заявил също, че не знае кой и кога е отворил помещението.

С писмо с рег. индекс № 2600 - 1526/08.04.2014г. бил поканен Управителят на фирма „ЛИОН 2013” да се яви в Митница Пловдив с необходимите документи, удостоверяващи ползването на обекта под наем, както и за собствеността върху съоръженията за дестилация.

На 15.04.2014г. се явил В.М. ,който представил пълномощно ,което му давало права да представлява фирмата „ЛИОН 2013” ЕООД пред митническите органи, както и да подписва, подава и получава всякакви документи , свързани с дейността на дружеството. Същият дал писмени обяснения, в които заявил, че е взел обекта под наем, но не може да представи договор, поради това, че не го е намерил. Относно съоръженията за дестилация заявил, че са негова собственост, купени от пазара в гр. Раковски, но не може да представи документи за това. При наемането на обекта не е имало никакви бидони с каквото и да било. В помещението не държал никакви съдове с ракия или с каквото и да било. На 22.04.2014г. същият представил протокол от 20.12.2013г., съгласно който обектът бил разпечатан от комисия, състояща се от него и трима свидетели, с което бил възстановен достъпът до помещението, стопанисвано от „ЛИОН 2013” ЕООД, представляващо специализиран малък обект за дестилиране. Оттогава не бил ходил там и не знаел какво се случва. Не се интересувал от обекта. Обектът не се заключвал, защото знаел, че има охрана/пазач/. Фирмата не притежавала регистрация за СМОД /специализиран малък обект за дестилация/.

С писмо с рег. индекс № 1100 - 0048/09.04.2014г. бил поканен А.С. , като представи документи, удостоверяващи собствеността върху обекта, договор за наем, удостоверение за регистрация на СМОД, както и документи, удостоверяващи собствеността върху съоръженията за дестилация. Същият се явил на 17.04.2014г. и дал писмени обяснения, в които заявил, че не знае чия собственост са съдовете с течност с мирис на алкохол, намиращи се по време на проверката в неговата собственост и не може да представи документи за платен, начислен или обезпечен акциз. Били представени документи за собствеността на обекта, съгласно които, собственици са А.С. и А. Г. А.. Не можел да представи договор за наем, понеже не го намерил. Съоръженията за дестилация били собственост на наемателя. Удостоверение за СМОД не притежавал и затова не може да го представи. Не можел да си спомни кога е прекратена регистрацията на обекта.

С писмо с рег. индекс № 11000048/28.05.2014г. бил поканен да се яви като съсобственик на обекта А., за изясняване на обстоятелствата относно твърденията за отдаването и ползването под наем на обект за дестилация, находящ се в  Перущица , както и собствеността върху съоръженията за дестилация. Същият не се явил. Вместо него на 05.06.2014г. се явил Я. ,който се представил като приятел на поканеното лице. и представил Нотариален акт № *** том * рег. № ****  дело № ***** от 1999г. за съсобственост на проверявания обект от името на А.А. , копие от лична карта на същия  и заявил, че той  се намирал в къщи след операция за изваждане на пирони и не можел да дойде, тъй като се лекувал.

По време на извършване на проверката на 02/03.04.2014г. били взети проби за лабораторен анализ от всички установени бидони с течност с мирис на алкохол съответно с протоколи за проби № 231/03.04.2014г. от бидон № 3; № 232/03.04.2014г. от бидон № 2; № 233/03.04.2014г. от бидон № 1. Пробите били разпределени в 12 бр. ПВЦ бутилки по 0.5 литра, обезпечени с 12 бр. митнически пломби.

Със заявки за анализ/експертиза с peг. № 231/03.04.2014г.; № 232/03.04.2014г.; № 233/03.04.2014г. в Митническа лаборатория Пловдив били представени 6 бр. ПВЦ бутилки от взетата проба със задача за анализ - установяване вида на стоката, алкохолен градус и подлежи ли на облагане с акциз съгласно ЗАДС.

По 1 бр. ПВЦ бутилка от взетите проби била предоставена на проверяваното лице - А.С.. По 1 бр. ПВЦ бутилка от взетите проби била оставена на съхранение в Митница Пловдив като контролни проби. Остатъкът от гореописаната стока - общо 144 литра безцветна течност с мирис на алкохол била заприходена в Митница Пловдив със Складова разписка № 0841000169/24.04.2014г.

На 24.02.2014г. със Служебна бележка рeг. индекс 9300 -0026/09.04.2014г. от МЛ Пловдив изпратили митническа лабораторна експертиза № 11_04.4.2014 със становище изразено в т.8, че изследваните проби отговарят на дефиницията съгласно чл.9 ал.1 от ЗАДС за „етилов алкохол, включен в кодове 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, с което било прието, че в помещението, находящо се в гр.Перущица , А.С.  извършва производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС.

Била извършена служебна проверка за регистрация на извършени предишни нарушения в система БИМИС, при което било установено, че срещу проверяваното лице А.С. било издадено НП № 756/13/27.03.2014г. на Началник Митница Пловдив, по повод Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 510/14.11.2013г., съставен от Р.З.Б. -  ***   в Агенция Митници, ТМУ Пловдив относно административно- наказателна преписка, образувана срещу А.А.С.. От събраните по преписката доказателства било прието, че се установява следната фактическа обстановка: срещу ЕТ „А.А. „,със собственик А.С. имало образувани АНП № 455/2013; № 513/2013; № 585/2013 по описа на Митница Пловдив, образувани с АУАН № 311/20.08.2013г.; № 360/16.09.2013г.; № 396/30.09.2013г., прекратени на основание чл.54 от ЗАНН от Началника на Митница Пловдив поради заличаване на ЕТ „А.А.” по силата на §5 ал.1 от ПЗР на Закон за търговския регистър /ЗТР/.

По горецитираните АНП № 455/2013г. и АНП № 585/2013г. било прието, че на 16.08.2013г. е извършена проверка от екип в състав: Р. Б.   и Ж. К.   относно спазване разпоредбите на ЗАДС на СМОД, притежаващ Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране № BG003000A0247/02.10.2006г., с титуляр ЕТ „А.А.”. Резултатите от проверката били обективирани по реда на чл.50 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ с Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейности с акцизни стоки /ПОКД/ № 1483/16.08.2013г., връчен и подписан по реда на чл.50 ал.3 от ДОПК от и на А.С., присъствал при проверката в качеството си на собственик на ЕТ „А.А.”, заличен в регистър БУЛСТАТ съгласно §5 ал.1 от ПЗР на ЗТР, считано от 01.01.2012г.

Видно от ПОКД № 1483/16.08.2013г. - стр.2 т.3 „Констатации”, изречение второ и следващи: „Установи се дестилиране на плодови и гроздови джибри в 2 броя казани за дестилация от откритите в помещението 5 броя медни казана за дестилация”, с което било прието, че в помещението, находящо се в гр.П. С.д. * , А.С. извършвал производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС.

С цел индивидуализация и установяване на действителния обем на съдовете за дестилиране предвид изискванията на чл.4 т.8 от ЗАДС били предприети процесуални действия за обезпечаване на доказателствата по реда на чл.40 ал.1 от ДОПК и бил съставен Протокол № 5 от 16.08.2013г. за обезпечаване на доказателствата по отношение на медни съдове за дестилиране на ракия - общо 5 броя, подробно описани в протокола и оставени с декларация за отговорно пазене при собственика - ЕТ „А.А.”.

В хода на проверката били намерени пластмасови бутилки, пълни с прозрачна течност с мирис на алкохол - общо 340 литра, за които А.С.  се разпоредил на намиращите се на територията на проверявания обект лица, да изведат без необходимите документи, с което осуетил провеждането и приключването на проверката. За извършените действия от страна на А.С.  му бил съставен АУАН № 312/20.08.2013г. за неспазване на разпоредбите на чл.12 от ДОПК, с което било прието, че е осъществил състава на чл.126а ал.2 от ЗАДС.

Предвид горните факти и обстоятелства, било прието, че А.С.  е нарушил разпоредбата на чл.60 ал.2 от ЗАДС предвид обстоятелството, че към момента на проверката същият извършвал дейност - производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС, за която по закон се изисква регистрация по силата на чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС, а такава той не би могъл да притежава в качеството си на физическо лице - чл.57 ал.1 от ЗАДС, в каквото си качество действал, тъй като не бил регистриран по Търговския закон /ТЗ/, Закон за кооперациите /ЗК/ или по друго приложимо законодателство, с което осъществил състава на чл.109 ал.1 от ЗАДС.

Видно от ПОКД № 1685/11.09.2013г., съставен от А.Д.    и Н. М. в Митница Пловдив било установено, че в казан, непосредствено до входната метална врата вдясно на обекта се изварява ракия. От собственика на обекта А.С.  била поискана справка - декларация по чл.45 ал.2 от ППЗАДС за заложените джибри, която същият не представил до приключване на проверката, независимо че извършвал производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС.

На 16.09.2013г. А.С. представил на митнически служители декларация по 45 ал.2 от ППЗАДС, подписана на 11.09.2013г. от Н. Я. , Акцизен данъчен документ № 232/11.09.2013г. и възражение вх. № А94 - 0131/19.09.2013г. на Митница Пловдив, от които писмени доказателства по безспорен начин се установявало, че А.С.  към момента на проверката извършвал дейност - производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС, за която по закон се изисква регистрация - чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС, а такава той не би могъл да притежава в качеството си на физическо лице ­чл.57 ал.1 от ЗАДС, в каквото си качество действал, тъй като не бил регистриран по ТЗ, ЗК или по друго приложимо законодателство, с което осъществявал състава на чл.109 ал.1 от ЗАДС.

Предвид горните обстоятелства със Служебна бележка вх. № 9300 -2132/24.10.2013г. и Служебна бележка вх. № 9300 - 2132/06.11.2013г. за целите на АНП от отдел „Акцизи” в Митница Пловдив били изискани заверени копия на декларациите по чл.45 ал.2 от ППЗАДС за СМОД, притежаващ Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране № BG003000A0247/02.10.2006г., с титуляр ЕТ „А.А. ”, с адрес на специализиран малък обект за дестилиране, находящ се в  гр.П. ,С. д.*  ,за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2013г.

Със Служебна бележка вх. № 9300 - 2132/25.10.2013г., Служебна бележка вх. № 9300 - 2132/08.11.2013г. от Отдел „Акцизи” в Митница Пловдив били предоставени всички подадени за данъчни периоди от 01.01.2012г. до 30.09.2013г. декларации, изискващи се по силата на чл.45 ал.2 от ППЗАДС, съгласно който собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да изискат от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове - собствено производство, да попълнят справка - декларация.

Видно от предадените със Служебна бележка вх. № 9300 -2132/25.10.2013г. и Служебна бележка вх. № 9300 - 2132/08.11.2013г. справки - декларации, приложени към акта по Списък на декларациите по чл.45 ал.2 от ППЗАДС, по дати, на които е извършвана дейността по чл.59 ал.1 от ЗАДС, както и от изискващите се за всеки данъчен период акцизни декларации по чл.87 от ЗАДС, подадени лично от А.С. в Отдел „Акцизи” на Митница Пловдив, същият е извършвал дейност - производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС, с което е нарушил разпоредбата на чл.60 ал.2 от ЗАДС, съгласно която алкохолни напитки (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, за които по закон се изисква регистрация съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС, а такава той не би могъл да притежава в качеството си на физическо лице - чл.57 ал.1 от ЗАДС, в каквото си качество е декларирал производство на етилов алкохол (ракия), тъй като за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2013г. не е бил регистриран по ТЗ, ЗК или по друго приложимо законодателство, с което осъществил състава на чл.109 ал.1 от ЗАДС. С оглед спазване на разпоредбата на чл.42 т.3 от ЗАНН за задължително установяване на датата и мястото на извършване на нарушението към административнонаказателната преписка като неразделна част бил приложен Списък на декларациите по чл.45 ал.2 от ППЗАДС, по дати, на които е извършвана дейността по чл.59 ал.1 от ЗАДС в производствен обект, находящ се в  гр.П., С. д. *.

С писмо изх. № 9300 - 2132/13.11.2013г. А.С. , като отговорен за задълженията на ЕТ „А.А. ”, бил поканен на 14.11.2013г. да се яви в Митница Пловдив за даване на обяснение, съставяне и връчване на АУАН.

На 14.11.2013г. А.С.  и в дадено писмено обяснение заявил, че е извършил отчуждаване на съоръженията - медни съдове за дестилиране на ракия - общо 5 броя, използвани за извършване на нарушението чрез покупко - продажба с нотариално заверен договор и същите в момента се намират във владение на лицето В.М. Обяснил, че не може да ги представи пред митническите органи, независимо, че тези съоръжения били оставени при него на отговорно пазене по силата на чл.107б ал.2 от ЗАДС чрез предприетите процесуални действия за обезпечаване на доказателствата по реда на чл.40 ал.1 от ДОПК, обективирани с Протокол № 5 от 16.08.2013г. А.С. заявил в писмените си обяснения, че не е бил наясно относно задължението си да извърши пререгистрация предвид разпоредбата на §5 ал.1 от ПЗР на ЗТР.

Предвид горното, на основание чл.36 ал.1 и чл.40 ал.1 от ЗАНН, във връзка с чл.128 ал.2 от ЗАДС, бил съставен АУАН № 510/14.11.2013г. в присъствието на А.С. .Актът бил връчен на 14.11.2013г.

Във връзка с прилагане разпоредбата на чл.107а от ЗАДС на 14.11.2013г. митнически служители,извършили контролни действия в обекта, находящ се в гр.П., подробно описани в ПОКД № 2509/14.11.2013г. Предвид императивната разпоредба на чл.124, ал.3 от ЗАДС за целите на административно-наказателното производство с Опис на иззети стоки към ПОКД № 2509/14.11.2013г. от „ЛИОН – 2013” ЕООД /дружество, стопанисващо обекта към 14.11.2013г., находящ се в  гр.П. С. д.,*/ били иззети както следва:

- лула с дължина 4,00 метра - общо 1 брой и сегмент от дестилационна колона с диаметър 0,40 метра и дължина 0,80 метра - общо 1 брой, като двете стоки били части от казана с вместимост 200 литра;

На основание чл.107б ал.2 с Протокол за отговорно пазене от 14.11.2013г., подписан от В.М. - пълномощник на „ЛИОН – 2013” ЕООД в обекта, намиращ се в *** били оставени на отговорно пазене дестилационно съоръжение с вместимост 800 литра и дестилационно съоръжение с вместимост 200 литра.

Съоръженията, послужили за извършване на нарушението били подробно описани и заприходени в склад на Митница Пловдив със Складова разписка № 0841000003/15.11.2013г.

Със служебна бележка рег. индекс 1100 - 0048/28.05.2014г. било поискано от Отдел „Акцизи” да бъдат предоставени копия на документите, представени за регистрация на СМОД, от фирма „ЛИОН 2013” ЕООД и фирма ЕТ „А.А.”. Същите били предоставени и от тях било видно, че „ЛИОН 2013” ЕООД е представило договор за покупко - продажба на съоръжения за дестилиране между физическите лица А.С. и В.М. , а същите съоръжения са били иззети във връзка с осъществена проверка и оставени на отговорно пазене на лицето сен С.  и той нямал право да се разпорежда с тях. При даване на писмените обяснения във връзка с осъществената проверка на 02/03.04.2014г., В.М. заявил, че съоръженията са закупени от пазара в гр. Раковски, което противоречало на написаното в представения договор за покупко - продажба. Същите съоръжения били иззети за целите на административно-наказателното производство с Опис на иззети стоки към ПОКД № 2509/14.11.2013г. от „ЛИОН – 2013” ЕООД.

След установяване на обстоятелствата, че фирмата е подала искане за регистрация на обект, обезпечен съгласно ДОПК, и съоръженията за дестилиране са същите, които вече са иззети поради установено нарушение на ЗАДС, било отказано да бъде издадено удостоверение за регистрация на СМОД.

От документите, представени за регистрация на СМОД от фирма ЕТ „А.А. ” съгласно Удостоверение № 2316/26.09.2006г. от Община Перущица, се установявало, че обектът е съществувал като ракиджийница от 1982 - 83г. След придобИ.е на собствеността А.С. е продължил дейността от 01.01.2003г. Съгласно представена декларация към документите за регистрация на СМОД, лицето А.С.  е водил производствения процес и е отговорник на обекта - пункт за изваряване на ракия.

По време на извършената проверка съгласно ПОКД № 950/03.04.2014г. било установено, че работи дестилационно съоръжение с вместимост 800 литра. Същото било иззето съгласно опис на иззети стоки към ПОКД №2509/14.11.2013г. и оставено на отговорно пазене съгласно протокол за отговорно пазене от 14.11.2013г. Установило се също, че в помещението се намират само два дестилационни съда съответно с вместимости 200 литра и 800 литра. Останалите 3 броя дестилационни съда били демонтирани и липсвали.

Предвид горното било прието, че с действията си А.С.  на 02 - 03.04.2014г. в производствен обект, находящ се в гр.П.С. д. *  е извършвал производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС, без да притежава изискващата се по чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС задължителна регистрация, а такава той не би могъл да притежава в качеството си на физическо лице - чл.57 ал.1 от ЗАДС, в каквото си качество действал, тъй като не е бил регистриран по ТЗ, ЗК или по друго приложимо законодателство, с което е нарушил разпоредбата на чл.60 ал.2 от ЗАДС и е осъществил състава на чл.109 ал.1 от ЗАДС.

С писмо с рeг. индекс № 11048/11.06.2014г. е бил поканен А.С.  на 16.06.2014г. за съставяне и връчване на АУАН за констатираното нарушение по ЗАДС. Същият се явил на 16.06.2014г.Предвид горното и на основание чл.36 ал.1 от ЗАНН и във връзка с чл.128 ал.2 от ЗАДС бил съставен АУАН № 279/16.06.2014г. в присъствието на А.С.  .Актът бил връчен на 16.06.2014г.

На основание чл.41 от ЗАНН не били задържани съоръженията, послужили за извършване на нарушението, тъй като съгласно НП № 756/13/27.03.2014г., постановителна част, т.2 същите били отнети в полза на държавата и съгласно Протокол № 1093/25.04.2014г. били физически иззети и предадени за съхранение в склад на Митница Пловдив.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на А.С.  е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.60 ал.2 от ЗАДС, на основание чл.109 ал.1 от ЗАДС.

Съоръженията, използвани за извършване на нарушението не са били отнети в полза на държавата, тъй като съгласно НП № 756/13/27.03.2014г., постановителна част, т.2 същите били отнети в полза на държавата и съгласно Протокол № 1093/25.04.2014г. били физически иззети и предадени за съхранение в склад на Митница Пловдив.

Всичко това подробно ,хронологично и последователно е описано в обжалваното НП.До него се достига и в резултат на събраните по делото гласни и писмени доказателства.В тази насока дава показания ,разпитания като свидетел-Б.Г.В..Същият в качеството на актосъставител възпроизвежда установеното и констатираното по време на проверката,което е в синхрон и с описаното от него в АУАН , а впоследствие пресъздадено и в НП.Същият твърди,че на А.С. са съставени няколко АУАН за същото нарушение,но той в качеството на актосъставител за пръв път е извършвал проверка на това място.Посочва също така ,че тъй като А.С. присъствал на проверката и съответно при взимането на проби на откритите течности с мирис на алкохол ,акта е съставен на него.В показанията си твърди,че пред него А.С. не е представял договор за наем ,а такъв не е бил представен и от Отдел“ Акцизи“ от обект за СМОД.Лично той няма представа дали впоследствие е постъпвал такъв в Митница Пловдив.Съдът възприема показанията му като ясни ,точни и обективни ,съобразени с личните му възприятия ,както и с писмените доказателства по делото,надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

В хода на съдебното разглеждане на делото бяха допуснати и разпитани като свидетели-В.М., Л.М.,А.А. ,а св.Г.С. отказа да даде показания ,предвид разяснената й възможност по чл.119 и чл.121 от НПК.Свидетелите М. и М. посочват ,че е имало сключен договор с А.С., но не се встъпвали в имота,не са го ползвали ,тъй като не е дадено разрешение за това.Не са плащали и наем на С. във връзка с посочения договор,който беше предявен и на двамата в съдебно заседание. А св.А. разпитан по същите обстоятелства посочва,че С. се занимава с помещението и той се разпорежда с него,като не е наясно с подробностите.Посочва,че не е наясно с договор за наем и дали има сключен такъв.Показанията на тези свидетели съдът отчита,като лаконични, недостатъчно подробни досежно процесния договор за наем от 21.10.2013г.Тоест факт е ,че такъв е сключен и страните са го подписали, факт е ,че същия е предоставен в Митница Пловдив на дата 28.10.2013г.заедно с искане за регистрация на СМОД за винопроизводство на малък винопроизводител.Последното се доказа от писмо с № 32 -21734 от дата 26.01.2016г. от Митница-Пловдив  постъпило в РС-Пловдив.Не се доказа ,обаче по безспорен и категоричен начин дали фирма „ЛИОН  2013“ ЕООД е встъпила във владение на това помещение  и дали същата е развивала стопанска дейност на това място ,включително и  такава по производство на алкохол.Независимо от опитите на съда и проведените заседания ,събраните по делото доказателства –писмени и гласни такива, това ,което е безспорно доказано по делото е ,че  е  на 02/03.04.2014г. –датата на проверка в производствен обект, находящ се в гр.П. ,С. д. * е било извършвано производство на алкохол по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАДС, без изискващата се по чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС задължителна регистрация, като по този начин е била нарушена разпоредбата на чл.60 ал.2 от ЗАДС. Предвид тази разпоредба по  чл.59 ал.1 от ЗАДС производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки, което по смисъла на чл.56 ал.1 т.1 от ЗАДС подлежи на задължителна регистрация. Чл.60 ал.2 от ЗАДС предвижда, че алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. От изготвената митническа лабораторна експертиза № 11_04.4.2014 се установява, че изследваните проби, които били иззети при извършената в производствения обект, находящ се в  гр.П. С. д. * проверка, отговарят на дефиницията съгласно чл.9 ал.1 от ЗАДС за „етилов алкохол, включен в кодове 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol”.Настоящият съд ,обаче не счита,че макар цитираното по-горе нарушение да е безспорно доказано ,а дори и  повторното разглеждане на делото ,съобразно доказателствата ,може да се направи обоснован и категоричен извод за авторството на деянието .Макар по делото да е предоставен нотариален акт ,според който съсобственици на обекта са били именно С. и А.,то впоследствие е сключен и представен пред Митница Пловдив именно договор за наем от една страна между А. и С. /наемодатели/ , а от друга Лион 2013 ЕООД като наемател от дата 21.10.2013г.Също така е представен договор за покупко – продажба на казани за изваряване на ракия от 14.10.2013г., който бил нотариално заверен, А.С., като ***, продал на В.М. което лице, представлявало „ЛИОН – 2013” ЕООД, като **, пет броя медни казани за изваряване на ракия, както следва: два казана с вместимост по 400 литра, ведно с дестилационни колони, два казана с вместимост по 200 литра, ведно с дестилационни колони и един казан с вместимост от 800 литра, ведно с дестилационна колона, всички окомплектовани с охладителни инсталации. Действително с Протокол № 5 от 16.08.2013г. посочените по – горе 5 броя медни съдове за дестилиране на ракия били оставени за отговорно пазене на жалбоподателя, във връзка с предприети по отношение на тях процесуални действия за обезпечаване на доказателствата. Въпреки че жалбоподателят С.  не е имал право да се разпорежда с вещите, които са му били оставени му за пазене, същите фактически въз основа на сключения Договор за покупко – продажба на казани за изваряване на ракия от 14.10.2013г. са били предадени на купувача, което е станало още преди датата на извършената на 02/03.04.2014г. проверка в производствения обект, в който се е произвеждал алкохол. В този договор било вписано , че купувачът купува казаните на цена от 15 000 лв. и става собственик на вещите в момента на подписване на договора, като в същия момент те физически му се предават. Именно от „ЛИОН – 2013” ЕООД /като дружество, стопанисващо обекта към 14.11.2013г., находящ се в гр. П., С. д. № * са били иззети с Опис на иззети стоки към ПОКД № 2509/14.11.2013г. вещите: лула с дължина 4,00 метра – общо 1 брой и сегмент от дестилационна колона с диаметър 0,44 метра и дължина 0,80 метра – общо 1 брой, като части от казана с вместимост 200 литра.  Същевременно на  В.М. , като пълномощник на „ЛИОН – 2013” ЕООД, с Протокол за отговорно пазене от 14.11.2013г. са били оставени на отговорно пазене в обекта, намиращ се в гр.П., дестилационно съоръжение с вместимост 800 литра и дестилационно съоръжение с вместимост 200 литра. Именно от „ЛИОН – 2013” ЕООД било подадено и искането за регистрация на СМОД вх. № ЗМС – 2419/28.10.2013г. в Агенция Митници, ТМУ Пловдив, като с Решение № И36/03.04.2014г. на Началника на Митница Пловдив било отказано издаването на удостоверение за регистрация на СМОД „ЛИОН – 2013” ЕООД.Както в обясненията си през април 2014г , а така също и пред съда М. показа дезинтерисиране от обекта ,тъй като не е получил разрешение за СМОД.Видно от материалите по преписката  на 22.04.2014г. М.  представил протокол от 20.12.2013г., съгласно който обектът бил разпечатан от комисия, състояща се от него и трима свидетели, с което бил възстановен достъпът до помещението, стопанисвано от „ЛИОН 2013” ЕООД, представляващо СМОД. В противовес на това са пък дадените по преписката обяснения на А.С. , а именно според него  обектът е бил запечатан и обезпечен преди около пет месеца, като не могъл да каже точно кога е свалена митническата пломба и обектът е започнал да работи. Било заявено от него, че съоръженията са собственост на фирма „ЛИОН 2013” ЕООД. Относно откритите бидони с течност с мирис на алкохол, заявил, че отказва да даде обяснения. Заявил, че обектът е даден под наем на фирма „ЛИОН 2013” ЕООД. В последствие в дадените от  С. писмени обяснения на 08.04.2014г. в Митница Пловдив, същият заявил, че не знае чия собственост са съдовете с течност с мирис на алкохол, намиращи се в неговата собственост и за тях отказва да дава обяснения. Заявил също, че не знае кой и кога е отворил помещението. В последствие жалбоподателят бил поканен отново да се яви в Митница Пловдив за представяне на документи, удостоверяващи собствеността върху обекта, договор за наем, удостоверение за регистрация на СМОД, както и документи, удостоверяващи собствеността върху съоръженията за дестилация. Същият се явил на 17.04.2014г. и дал писмени обяснения, в които заявил, че не знае чия собственост са съдовете с течност с мирис на алкохол, намиращи се по време на проверката в неговата собственост и не може да представи документи за платен, начислен или обезпечен акциз. Били представени документи за собствеността на обекта. Жалбоподателят не могъл да представи договор за наем. Заявил, че съоръженията за дестилация били собственост на наемателя. Удостоверение за СМОД не притежавал и затова не могъл да го представи. Не могъл да си спомни кога е прекратена регистрацията на обекта.В същото време по преписката са поискани обяснения от другия съсобственик А.,като вместо него се явило друго лице , а и по-горе беше обсъдено неговата позиция пред съда, а именно същия демонстрира незнание и твърди,че всичко движил С..Прави впечатление също така ,че присъствалите  на проверката свидетели първоначално посочили,че заложеният материал бил на А.С., а впоследствие при писмените заявили,че  не знаят чия собственост са бидоните с течност и мирис на алкохол.Тоест действително е налице разминаване и противоречие  в изложените версии по преписката на отделните лица досежно собствеността и ползването на обекта ,находящ се в гр.П. ,С. д. * ,както и досежно намиращите се в същия бидони с алкохол.Не се установиха безспорни доказателства относно ползването на посочения обект и на намиращите се в него бидони с алкохол.Договорът за отдаване под наем от 21.10.2013г. очевидно е бил сключен преди датата на проверката от 02/03.04.2014г.между посочените по-горе страни,тъй като ,както  беше обсъдено / съгласно писмо 32-21734 от 26.01.2016г./ е предоставен в Митница Пловдив на дата 28.10.2013г.Друг е въпросът дали и доколко наемателя е ползвал обекта и е развивал дейност в същия.Но предвид обстоятелството,че има сключен такъв договор за отдаване под наем от дата 21.10.2013г.,направено е искане за регистриране на обекта пред Митницата на 28.10.2013г. от „Лион -2013“, а отказа за регистрацията на обекта от Митницата е от дата 03.04.2014г,то няма как да се счита ,че автор на деянието е именно А.С..

Съгласно  документите, представени за регистрация на СМОД от фирма ЕТ „А.А. ” съгласно Удостоверение № 2316/26.09.2006г. от Община П., обектът е съществувал като ракиджийница от 1982 - 83г.  Тази дейност продължила и  от 01.01.2003г. В конкретния случай не е доказано безспорно и категорично  физическото лице ,което е извършвало конкретното изпълнително действие-производство на етилов алкохол към датата на проверката.Фактът ,че С. е бил извикан на място и е присъствал на същата ,както и се е подписал на АУАН не води до тъждествения извод,че именно той е извършил изпълнителното деяние.Както беше обсъдено по-горе в Митница-Пловдив е представен договора за отдаване под наем от дата 21.10.2013г. на „Лион 2013г“. ,както й са били продадени съоръженията на същото дружество и всичко това е предшествало проверката.Като в този смисъл не са безспорни доказателствата относно авторството на деянието по смисъла на чл.60 ал.2 от ЗАДС,което води до извода ,че не може именно на А.С. по категоричен начин да бъде вменено във вина нарушението .

Поради изложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло.

          

С оглед изложените съображения, съдът 

 

                                  Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 505/21.10.2014г. на Началника на Митница Пловдив, с което на А.А.С. ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.60 ал.2 от Закон за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл.109 ал.1 от ЗАДС.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ