АНД 7550/2015 - Разпореждане - 17-11-2015

Разпореждане по Наказателно дело 7550/2015г.

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е    № 17994

гр.Пловдив, 17.11.2015г.

 

         ИВАН КАЛИБАЦЕВ – съдия при Районен съд – гр.Пловдив, като съдия – докладчик по АНД N 7550/2015г. по описа на ПРС, VI н.с., след като се запознах с материалите по делото, констатиран, че са налице основания за прекратяване на настоящото производство.

         Производството е образувано въз основа на жалба на адв.М.А.,*** против фиш серия С N 0979995/01.10.2015г. на служител на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Пловдив, с който е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушение по чл.104а от ЗДвП, във вр. с чл.183 ал.4 т.6 от ЗДвП.

         Така депозираната жалба е подадена от лице, имащо правен интерес от това, но същата е НЕДОПУСТИМА. С жалбата се оспорва нарушение, за което на жалбоподателя е наложена глоба с фиш, а съгласно изискванията на чл.186 ал.2 от ЗДвП на лице, което оспорва извършването на нарушението, следва да се състави акт. Наред с това разпоредбата на чл. 59 ал.1 от ЗАНН не предвижда възможност за стартиране на административно производство при обжалване на наложена глоба с фиш.  С оглед на това и в изпълнение на законовите разпоредби на чл.186 ал.2 от ЗДвП, както и по чл. 39 ал.3 от ЗАНН настоящото производство следва да се прекрати, а материалите да се върнат на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Пловдив по компетентност за съставяне на АУАН.

         Мотивиран от горното

 

  Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД N 7550/2015г. по описа на ПРС, VI н.с.

         Препис от разпореждането да се изпрати на адв.М.А. и Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Пловдив за сведение.

         Разпореждането подлежи на обжалване в 15-дневен срок от получаването му пред Административен съд – Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, материалите по административната преписка да се върнат на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Пловдив.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.