АНД 725/2015 - Решение - 25-02-2015

Решение по Наказателно дело 725/2015г.

РЕШЕНИЕ

N 429                            25.02.2015 година.         Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На двадесет и пети февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Асен Илиев

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 725 по описа на 2015 година

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.Ц., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2014 г. в гр.П., без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества:

-         марихуана с общо нето тегло 0,580 грама със съдържание на активен компонент - 4,6 тегловни процента тетрахидроканабинол /ТХК/, установено с протокол № 394/10.05.2014 г. за извършена химическа експертиза, на стойност 3,48 лева;

амфетамин с общо нето тегло 0,108 грама, със съдържание на амфетамин 19,5 %, установено с протокол № 14/НАР-630 от 23.07.2014 г. за извършена химическа експертиза на стойност 3,24 лева, като стойностите са определени по цени за нуждите на съдопроизводството, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. , като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Д.И.Ц. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 105 /сто и пет/ лева, представляваща разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.