АНД 707/2015 - Решение - 20-02-2015

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 396                             20.02.2015г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесети февруари         две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Димитър Беличев

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 707 по описа за 2015г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.С.Х., роден на ***г. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2015г. в гр. П. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325 ал.1 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

        Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ