АНД 6716/2015 - Мотиви - 16-11-2015

Мотиви по Наказателно дело 6716/2015г.

    М О Т И В И към Решение по НАХД № 6716/2015 г.по описа на ПРС 25 н.с.

 С постановление за налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК Районна прокуратура Пловдив е внесла в Районен съд-Пловдив материалите по воденото срещу Г.Н.Д. наказателно производство за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 01.05.2015г. на автомагистрала „Тракия”, километър 121 в посока гр.София е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фолксваген”, модел „ЛТ 35” с рег.№ ... без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление, с влязло в законна сила на 28.01.2015г. Наказателно постановление № 14-0333-000912/01.12.2014г. на началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ Стамболийски и с влязло в законна сила на 11.02.2015г. Наказателно постановление № 14-0273-000499/20.10.2014г. на началник РУП към ОДМВР град Пловдив, РУ град Хисар.

В съдебно заседание прокурорът заявява, че престъплението е безспорно доказано от обективна и субективна страна и моли обвиняемия да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК като му бъде наложено административно наказание глоба от 1000лв.

Защитникът на обвиняемия- адв.В.С. заявява, че действително от обективна и субективна страна деянието е доказано, но изтъква обстоятелства, които изясняват мотива за осъществяване на деянието и които биха се явили и смекчаващи отговорността обстоятелства.

Обвиняемият признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност, след като обсъди доводите на страните, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 Обв.Г.Н.Д. е роден на ***г***, български гражданин, неженен, безработен, със завършен седми клас образование, неосъждан и неосвобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а към момента на извършване на деянието, ЕГН**********.

Обвиняемият не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като една от причините за това бил факта, че не е завършил необходимата образователна степен за да може да придобие такъв документ.

На 01.05.2015г обв.Г.Д. управлявал товарен автомобил марка «Фолксваген», модел «ЛТ 35» с рег. № ... на автомагистрала «Тракия» като пътувал в посока гр.София. Около 11.30ч  бил спрян за проверка в района на 121 километър от автомагистралата от свид. П. Д., младши автоконтрольор при Сектор «Престъпления по пътищата» при ОДМВР Пловдив, работил същия ден в една смяна с колегата си Й. Г. При проверка водачът на автомобила -обв.Д., представил лична карта, но служителите установили, че същото лице няма свидетество за управление на МПС, като самия Д. им заявил, че въобще не притежава такъв документ. Това обстоятелство се потвърдило и  от извършената на момента справка от свид.Димитров в дежурната част на сектор «Пътна полиция». За така установеното нарушение свид. Д. съставил акт.  Впоследствие била извършена нужната проверка и се установило, че за същото нарушение, а именно управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на МПС обв. Г.Д. бил наказан по административен ред два пъти:

-с влязло в законна сила на 28.01.2015г. Наказателно постановление № 14-0333-000912/01.12.2014г. на началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ Стамболийски и

-с влязло в законна сила на 11.02.2015г. и Наказателно постановление № 14-0273-000499/20.10.2014г. на началник РУП към ОДМВР град Пловдив, РУ град Хисар.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните доказателства, възпроизведени в гласните доказателствени средства- обяснения на обвиняемия Д. и разпит на свид.Д., както и от писмените доказателствени средства- документи за наложени административни наказания и справки за нарушител/водач издадени от ОДМВР Пловдив за липса на данни за наличие на документ- свидетелство за управление на МПС и всички административни актове и наказателни постановления, съставени на обвиняемия за нарушения по ЗДвП.

 При така установената по категоричен и безспорен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка съдът е на становище, че обвиняемия е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК

 От обективна страна е установено, че на 01.05.2015г в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14-0333-000912/01.12.2014г. на началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ Стамболийски, влязло в законна сила на 28.01.2015г. и к наказателно постановление № 14-0273-000499/20.10.2014г. на началник РУП към ОДМВР град Пловдив, РУ град Хисар, влязло в законна сила на 11.02.2015г. за управляване на моторно превозно средство без необходимото свидетелство за правоспособност обв.Д. е управлявал на автомагистрала Тракия товарен автомобил «Фолксваген», модел «ЛТ 35» с рег. № ... без съответното свидетелство за управлениена МПС издадено на негово име по законния ред. 

От субективна страна деянието е извършено умишлено при форма на вина пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал, че няма правото да управлява моторно превозно средство без придобита правоспособност и издадено за това свидетелство, знаел е, че е наказван два пъти за това, че е шофирал въпреки че е непровоспособен и не притежава свидетелство за управление на МПС и но е искал е да стори именно това, съзнавайки, че поведението му е противоправно и общественоопасно.

 Съдът счита, че в настоящия казус, РП – Пловдив основателно и законосъобразно е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

Видно от материалите по делото обв. Г.Д. към момента на извършване на деянието е неосъждан и спрямо него също към момента на извършване на деянието не е била прилагана разпоредбата на чл. 78а от НК. За извършеното от същия престъпление законодателят е предвидил към момента на извършване на деянието наказание лишаване от свобода до две години, което се явява и по- благоприятния закон за дееца предвид настъпилите промени в същата законова разпоредба, която в актуалната й редакция предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1200лв.

От престъплението не са настъпили съставомерни имуществени вреди и няма как да настъпят такива предвид спецификата на конкретния престъпен състав, който се явява престъпление на просто извършване.

 Съдът намира, че на обвиняемия следва да бъде наложено наказание глоба в размер на минимума предвиден от законодателя, а именно - 1000 лв. За определяне на това наказание съдът взе предвид мотивите на дееца, които са го подтикнали при вземане на решението да управлява МПС за пореден път без да има нужния за тази дейност документ. Тези мотиви съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства. Същите се изразяват в помощ от обвиняемия към неговия баща,  страдащ от тежки заболявания, подпомагайки същия в опитите му да извършваната търговска дейност, с доходите от която се препитава цялото семейство. Съдът взе предвид и младата възраст на дееца, неговите пълни самопризнания на досъдебната фаза и съжалението, което е изразил за стореното, като прецени и неговото имуществено състояние и обстоятелството, че понастоящем обвиняемият е безработен. По тези причини съдът направи извод, че именно това наказание би изпълнило целите на генералната и индивидуалната превенция ефективно.

По делото няма направени разноски.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.