АНД 6675/2015 - Решение - 12-11-2015

Решение по Наказателно дело 6675/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 2270

гр. Пловдив, 12.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на дванадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                        

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6675/2015 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е НП № 123201-0066675/12.11.2014 г. на Началник сектор „Оперативни дейности“ Пловдив при Отдел „Оперативни дейности“ при Дирекция „Фискален контрол“  при ЦУ на НАП - София, с което Б.Т.Н., с ЕГН **********, е санкциониран с „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 13, ал. 2, т. 5 ДОПК.

          Жалбоподателят Б.Н. обжалва цитираното НП с доводи за неправилност и незаконосъобразност и моли същото да бъде отменено.

          Въззиваемата страна не изразява становище по депозираната жалба.

          По делото се установява следната фактическа обстановка:

          При извършена проверка на 22.05.2014 г., в 11.55 ч. от служители на НАП на територията на складова база на Кауфланд България енд Ко ЕООД, находяща се на територията на Индустриална зона, с. Стряма, общ. Раковски, документирана с ПИП № 180500001199_2/22.05.2014 г., се установило, че лицето Б.Т.Н., в качеството му на ... на МПС марка „Скания,, с рег. № ..., ремарке с № ..., не е запазил целостта на техническото средство за контрол с № 0021060, като същият е свалил посоченото техническо средство в отсъствието на органите по приходите. Техническото средство за контрол било поставено с ПИП № 180500001199_1/21.05.2014 г. на ГКПП Русе, Дунав мост от органите по приходите. Пред проверяващите водачът не отрекъл, че именно той е свалил техническото средство обяснявайки, че е сторил същото, тъй като е трябвало да отвори вратите на управляваното от него МПС, за да разтоварва превозваната от него стока. Констатираното било квалифицирано като нарушение по чл. 13, ал. 2, т. 5 ДОПК, поради което срещу Б.Т.Н. бил съставен АУАН, а въз основа на него било издадено обжалваното НП, с което жалбоподателят бил санкциониран с глоба в размер на 1000 лева.

          Като свидетел по делото е бил разпитан актосъставителят – Б.С.Д., който изцяло е потвърдил отразените от него в АУАН фактически констатации. Същият е посочил, че при констатиране на нарушението водачът не е имал възражения и е обяснил, че е свалил техническото средство, тъй като е трябвало да отвори вратите на камиона, за да разтоварва. Съдът кредитира тези показания, доколкото същите са съответни на събраните по делото писмени доказателства и се явяват неопровергани от целокупния доказателствен материал, а по същество и от посоченото в жалбата. В тази връзка следва да се отбележи, че нарушената цялост на техническото средство за контрол не се оспорва.

          От правна страна:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се оценя като НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

          Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 5 ДОПК, при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите. Съгласно чл. 278б, ал. 1 ДОПК, неизпълнението на задълженията по чл. 13 се санкционира с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

          Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай се установява по несъмнен начин (от приложения по преписката Протокол за извършена проверка и от показанията на актосъставителя), че на посочените в НП дата и място санкционираният водач е отстранил процесното техническо средство за контрол от мястото, на което е било поставено от орган по приходите, с което по същество е нарушил целостта му. Последното не се оспорва от жалбоподателя, който нито пред проверяващите органи, нито с настоящата жалба, отрича обстоятелството, че лично той е отстранил процесното техническо средство от мястото, на което е било поставено от орган по приходите с цитирания по горе протокол, като единствено е посочил, че е сторил това, за да може да разтовари превозваната от него стока, което обаче макар да обяснява причината за допускането на процесното нарушение, не извлича неговия противоправен характер.

          Предвид горното настоящият съдебен състав намира, че правилно в случая е била ангажирана отговорността на жалбоподателя за визираното в случая нарушение, което от своя страна обуславя и неоснователността на наведеното в този смисъл възражение с жалбата.

          Настоящият съдебен състав не споделя и възражението за допуснато нарушение на чл. 53 ЗАНН. Последният гласи, че когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако няма основание за прилагането на чл. 28 и 29, наказващият орган издава НП, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. Очевидно е, че в случая НП е било издадено, което по недвусмислен начин сочи на позицията на наказващия орган досежно възможността за приложението на чл. 28 ЗАНН, която се споделя и от настоящия съдебен състав.

          Действително са налице смекчаващи административната отговорност обстоятелства, доколкото в случая липсват доказателства за други административни нарушения извършени от жалбоподателя. Наред с това обаче следва да се посочи, че се касае до нарушение с висока степен на обществена опасност, предвид характера на същото. Наличните смекчаващи обстоятелства в случая са били отчетени, доколкото наложената на санкционираното лице глоба е в минималния предвиден в закона размер, който се явява справедлив и съответен на обществената опасност на нарушението и нарушителя.

          При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на отговорността на жалбоподателя, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

          Предвид горното жалбата, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено.

 

          По изложените съображения, Пловдивският районен съд, ІII н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 123201-0066675/12.11.2014 г., издадено от Началник сектор „Оперативни дейности“ Пловдив при Отдел „Оперативни дейности“ при Дирекция „Фискален контрол“  при ЦУ на НАП - София, с което Б.Т.Н., с ЕГН **********, е санкциониран с „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 13, ал. 2, т. 5 ДОПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с ориганала! МК