АНД 6631/2015 - Определение - 06-11-2015

Определение по Наказателно дело 6631/2015г.

П Р О Т О К О Л

№ 3034

  

 

06.11.2015 година    

                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                ХХІ наказателен състав

На шести ноември                                                                          2015 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                            

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 6631 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 09:08 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

М.Г.К. – редовно призован, не се явява.

ВЪЗЗ. СТРАНА:

СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” ПРИ ОД НА МВР ГР. ПЛОВДИВ – редовно призована, не изпраща представител

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ:

С.М.Г. – редовно призован, се явява

Съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не може да бъде даден, а настоящото съдебно производство следва да бъде прекратено поради следните обстоятелства: Подадената до съда жалба не изхожда лично от нарушителя М.Г.К., а тя е депозирана чрез адв. П. от гр. Пловдив, в Пловдивски Районен съд, чрез административно-наказващия орган. Към подадената до съда жалба липсва надлежно пълномощно, по силата на което да е видно, че адвокат П. има процесуалната легитимация да представлява нарушителя пред съда. Същевременно в днешното съдебно заседание не се явява жалбоподателя или негов процесуален представител, който да представи съответното пълномощно по делото за осъществяване на процесуалното представителство и за възможността да се обжалва наказателното постановление. С подаване на жалба адвокат П. не придобива процесуалната легитимация да упражнява правата на нарушителя в конкретното административно -наказателно производство, като това право може да бъде упражнено от него едва след надлежното му упълномощаване. Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН право да обжалва наказателното постановление има само нарушителя, като съгласно чл.84 от ЗАНН производството пред съда по разглеждане на жалби срещу НП се осъществява по правилата на НПК. В случаят адв. П. не може да бъде страна в това производство, защото същият не е надлежно упълномощен от жалбоподателя да подава съответната жалба. В този смисъл Съдът е на становище, че подадената жалба произлиза от лице, което няма право на жалба и затова са налице предпоставките на чл. 63, ал. 2 от ЗАНН за прекратяване на съдебното производство по така подадената жалба срещу наказателното постановление.

Ето защо на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНД № 6631/2015 г. по описа на ХХІ н. с. при Пловдивски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр. Пловдив по реда на чл. 230 от АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Съдебното заседание приключи в 09:10 ч.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.