АНД 644/2015 - Мотиви - 03-02-2015

Мотиви по Наказателно дело 644/2015г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 184/30.01.2015г., постановено по АНД № 644/2015г. по описа на ПРС, XI н. с.

 

Производството по делото е образувано във връзка с внесен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 30.01.2015г., съставен от С.Г.Я. – служител при Трето РУ „Полиция” на МВР гр. Пловдив срещу С.П.С. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, работещ, разведен, неосъждан, ЕГН **********.

Нарушителят С. се признава за виновен за една част от вменените му във вина нарушения.

Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 30.01.2015г. около 10.30ч. нарушителят С. и св. С.С. се намирали на територията на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив, на адрес: ул. „Н.” № * във връзка с регистриране на автомобил. Тъй като се наложило да изчака известно време предвид обстоятелството, че имало и други хора, които чакали, за да регистрират автомобилите си, както и с оглед на това, че бил накаран да излез извън гишетата, за да изчака реда си, нарушителят се изнервил и ядосал, в резултат на което започнал да псува и да отправя ругатни и обиди по отношение на работещите в Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив длъжностни лица в следния смисъл: „Да ***”, „смешници от КАТ”, „Ние ви плащаме заплатите”, „нещастници” и други. Посоченото поведение на нарушителя възмутило както полицейските служители, така и останалите, намиращи се на територията на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив лица. Горното наложило С. да бъде откаран в Трето РУ „Полиция” към ОДМВР Пловдив, където му бил съставен акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява частично от обясненията на нарушителя С. и показанията на св. С.С.С., както и от приложените към делото – докладна записка рег. № ********/30.01.2015г., докладна записка рег. № ********/30.01.2015г., Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 30.01.2015г., обяснение от С.П.С., обяснение от К.С.И., обяснение от С.Р.Д., обяснение от В.И.П., Заповед за задържане на лице рег. № **/30.01.2015г.

Съдът не кредитира обясненията на нарушителя С. в частта им, в която същият отрича да е псувал, да е отправял ругатни и да е обиждал по описания по – горе начин служителите на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив. Тези негови обяснения се опровергават от обясненията на К.И., С.Д. и В.П.. Действително К.И. и В.П. са служители на Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Пловдив. Що се отнася обаче до С.Д. същият не е полицейски служител, поради което не може да се приеме, че по някакъв начин е заинтересован от изхода на делото. Обясненията на нарушителя С. се подкрепят от показанията на св. С.С., по отношение на която обаче следва да се отбележи, че е бивша съпруга на нарушителя и двамата живеят във фактическо съжителство, поради което същата се явява заинтересовано от делото лице. Наред с горното следва да се отбележи и това, че обясненията, които нарушителят дава в съдебно заседание се опровергават от дадените от него писмени обяснения, в които е посочил, че не си спомня какво точно е казал и че е възможно да е наругал полицейския служител, който му е казал да не хвърля боклуци на земята. Наред с горното нарушителят посочва, че може и да е обидил служителя, който му е направил забележка, но не си спомня с какви думи.    

Предвид горното съдът намира, че в случая е налице дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/. Това е така, тъй като става въпрос за непристойна проява. Това е такава проява, която е неприлична, безсрамна и която съгласно УБДХ следва да се изразява в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия. С непристойната проява трябва да се нарушава общественият ред и спокойствие, т. е. да е налице обективно несъответствие на извършеното с установения обществен ред. УБДХ има за цел да осигури условия да спокойно съществуване на гражданите в обществени отношения, съобразени с правилата, установени в обществото. Извършената от нарушителя С. непристойна провя се изразява в това, че същият е употребил ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към органите на властта. По този начин С. е извършил нещо, което не съответства на установения обществен ред и е нарушил същия.

В случая извършената от нарушителя проява е такава на дребно хулиганство, тъй като непристойните действия поради своята ниска степен на обществена опасност не представляват престъпление по чл.325 от НК.

От субективна страна, нарушението е извършено умишлено. Нарушителят е съзнавал характера на това, което е извършил, предвиждал е и е искал настъпването на последиците му.

Съгласно разпоредбата на чл.1 ал.1 от УБДХ за дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налага административно наказание задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР /т.1/ или глоба от 100 до 500 лв. /т.2/. При индивидуализация на наказанието, което следва да бъде наложено на нарушителя С., съдът взема предвид всички обстоятелства по делото, от една страна –  макар и частичното признаване на вината и съдействие за изясняване на обстоятелствата по делото, съжалението за стореното, чистото съдебно минало, а от друга – обстоятелството, че извършените хулигански действия се изразяват в няколко насоки. Предвид горното съдът намира, че на нарушителя С. следва да бъде наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв., което се явява справедливо и би постигнало целите на наказанието. Така определеният размер на глобата се явява съобразен и с имотното състояние на нарушителя.

По изложените съображения съдът постанови решението си.  

                                                          

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                      

Вярно с оригинала!

АМ