АНД 5955/2015 - Решение - 29-10-2015

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 2170                           29.10.2015г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и девети октомври              две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Ваня Христева

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 5955 по описа за 2015г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.П.М., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2012г. в гр. Пловдив, при условията на посредствено извършителство чрез пълномощника си Ц.С.К., ЕГН ********** пред ОС - гр. Пловдив по гр. дело № 2753/2012г., по описа на ПОС, XV гр.с. съзнателно се е ползвал от неистински частен документ – предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот по чл.19 от ЗЗД от 09.11.2008г., когато от него за самото му създаване не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316 вр. чл.309 ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  

На основание чл.112 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – оригинал на пълномощно, с което И.М. упълномощава Ц.К. да го представлява пред съда по чл.19 ал.3 от ЗЗД, копия от искова молба до ПОС по чл.19 ал.3 от ЗЗД, предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот на английски и български език и приемо – предавателен протокол към предварителен договор, да останат към делото.

        На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.П.М. да заплати в полза на ВСС по сметка на ПРС направените по делото разноски в размер на 90.00 /деветдесет/ лева.

        Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ