АНД 5815/2015 - Мотиви - 16-11-2015

МОТИВИ

МОТИВИ

към Решение по НАХД № 5815/2015 г. по описа на ПРС ХVІІ н. с.

 

         Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла за разглеждане в Районен съд гр. Пловдив следствено дело № 2/2015 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Пловдив с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78 А от НК спрямо обвиняемия В.И.П. за престъпление по чл.227 Б ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 01.08.2014 г. в гр. Пловдив като у. и ******** търговското дружество „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, изпаднало в неплатежоспособност, в 30 - дневен срок от спиране на плащанията по: изпълнително дело № 20145530400055 по описа на Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Стара Загора със страни: взискател - „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК123684761, и длъжник - „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8149/2014 г. по описа на 8 - ми район Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Пловдив, за събиране на сумата от 1 561,11 лева и изпълнително дело № 20145530400056 по описа на Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Стара Загора със страни: взискател - „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК123684761, и длъжник - „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8150/2014 г. по описа на 8 - ми район Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Пловдив, за събиране на сумата от 8 423,70 лева, не е поискал от съда - Пловдивски окръжен съд, да открие производство по несъстоятелност.

Прокурорът поддържа обвинението спрямо П. и предложението за освобождаване от наказателна отговорност с налагането на административно наказание на основание чл.78 А ал.1 от НК. Моли съда да признае обвиняемия за виновен и да му наложи административно наказание глоба в размер на 2000 лв.

Обвиняемият В.И.П. не се явява в съдебно заседание.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Обвиняемият В.И.П. е роден на *** г. в гр. И., живущ ***, б., български гражданин, разведен, със средно образование, работещ, неосъждан, с ЕГН **********.

С Решение № 3207/25.02.1994 г. на Пловдивски окръжен съд -Търговско отделение, в Регистъра на дружествата с ограничена отговорност при съда било вписано „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД с ЕИК 825239585 с **** обвиняемият В.И.П.. С решение от 09.10.2012 г., взето от обвиняемия в качеството му на ***** на капитала на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД, вписано в Агенция по вписванията на 16.10.2012 г., адресът на управление на дружеството бил променен в нов, а именно гр. Пловдив ул. „Стефан Веркович” № 4, ет.3, офис 5. На същия адрес – гр. Пловдив ул. „Стефан Веркович” № 4, ет. 3, офис 5, се намирала Адвокатска кантора „И.”, която обслужвала различни дружества, между които и дружеството „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД.

От есента на 2012 г. до лятото на 2014 г. свидетелят С.Р.Р. бил с. в Адвокатска кантора „И.” и като такъв познавал лично обвиняемия П.. Като с. св. Р. имал и задължението да получава кореспонденцията на дружествата, с които работела адвокатската кантората, както и да предава тази кореспонденция на собственика на съответното дружество.

В търговската си дейност „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив имало търговски отношения с „АЛФА МИКС” ЕООД гр. София, в резултат на които „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД дължало плащане на суми по сключени търговски сделки. „АЛФА МИКС” ЕООД пък имало парични задължения към „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123684761, у. на което дружество бил свидетелят П. Д. Д.. Между „ПИР ИМПЕКС” ЕООД и „АЛФА МИКС” ЕООД бил сключен договор за цесия, в резултат на който задълженията на дружеството, у. от обвиняемия П. – „ВЕКРА – СТИЛ”  ЕООД, към „АЛФА МИКС” ЕООД преминали като такива към „ПИР ИМПЕКС” ЕООД. Св. Д. в качеството си на **** „ПИР ИМПЕКС" ЕООД предприел действия по гражданско правен ред за удовлетворяване на претенциите към съответните длъжници, включително и към ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД.

На 22.05.2014 г. на адреса на управление на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД – гр. Пловдив ул. „Стефан Веркович” № 4, ет.3, офис 5, в Адвокатска кантора „И.” св. Р. получил от държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Стара Загора две покани за доброволно изпълнение, адресирани до дружество „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД, представлявано от П., като длъжник. Тези две покани за доброволно изпълнение свидетелят Р. в рамките на текущата седмица на получаването им ги предал лично на обвиняемия. С едната покана за доброволно изпълнение – с изх. № 6094/13.05.2014 г. по  изпълнително дело № 20145530400055 по описа на СИС при РС гр. Стара Загора със страни – взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора и длъжник „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив, обвиняемият П. бил уведомен за задължението на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД общо в размер на 1561,11 лева, като бил поканен в двуседмичен срок от връчването на поканата да изпълни доброволно задължението си. С другата покана за доброволно изпълнение – с изх. № 6103/13.05.2014 г. по  изпълнително дело № 20145530400056 по описа на СИС при Районен съд гр. Стара Загора със страни – взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора и длъжник „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив, обвиняемият бил уведомен за задължението на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД общо в размер на 8423,70 лева, като бил поканен в двуседмичен срок от връчването на поканата да изпълни доброволно задължението си.

На основание чл.427 от ГПК ИД № 20145530400055 по описа на СИС при РС гр. Стара Загора било преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8149/2014 г. по описа на 8-ми Район при СИС при РС гр. Пловдив, а ИД № 20145530400056 по описа на СИС при РСгр. Стара Загора било преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8150/2014 г. по описа на 8-ми Район при СИС при РС гр. Пловдив.

По тези две изпълнителни дела от страна на дружество „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив нямало постъпили плащания.

„ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив спряло плащанията към контрагентите си към дата 01.07.2014 г., като към тази дата 01.07.2014 г. дружеството било в състояние на банкрут, при което финансовото му състояние не позволявало с наличните активи да се покрият пасивите без увреждане на интересите на кредиторите.

Въпреки спиране на плащанията на 01.07.2014 г., произтичащи от сключени търговски сделки, обвиняемият В.П. в качеството му на у. на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив не предприел никакви действия в тридесетдневен срок да сезира Окръжен съд гр. Пловдив за откриване на производство по несъстоятелност спрямо представляваното от него дружество, въпреки задължението за това.

До 10.10.2014 г. в Окръжен съд гр. Пловдив не е било образувано производство по несъстоятелност на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив.

Според заключението на вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза /ССЕ/ - л.2 – 31 том 3 от следственото дело, към 01.07.2014 г. „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД е било в състояние на банкрут, финансовото състояние не позволява с наличните активи да се покрият пасивите без увреждане на интересите на кредиторите.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на свидетелите С. Р., П. Д., дадени в хода на досъдебното производство и ползвани от настоящия състав на основание чл.378 ал.2 от НПК, от приложените множество писмени доказателства – ССЕ, писма, копия на нотариални актове, на уведомителни писма, на разрешително за ползване на воден обект, на позволително за плаване, на договор за покупко – продажба на плаваща база за отдих, на свидетелства за регистрация на МПС – част І, на извлечения от движение по банкови сметки, удостоверения за актуално състояние, копия на съдебни решения, на протоколи, на пълномощно, на учредителен акт, справка за регистрация и собственост на МПС, справки, копия на материали по изпълнителни дела, характеристична справка, справка за съдимост.

Съдът кредитира показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели като последователни, логични, обективни, непротиворечащи на останалите доказателства по делото. Показанията на свидетелите не внасят съмнение в убеждението на съда относно релевантните на деянието факти, поради което и съдебният състав прие за достоверно казаното от тях пред разследващия орган.

Съдът ползва и заключението на вещото лице по ССЕ като компетентно, изготвено с нужните познания и опит в съответната област и неоспорено от страните по делото в хода на съдебното производство.

При така приетата за безспорна фактическа обстановка съдебният състав прие, че обвиняемият В.И.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.227 Б ал.2 вр. ал.1 от НК, тъй като на 01.08.2014 г. в гр. Пловдив като у. и ******** търговско дружество „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, в 30 – дневен срок от спиране на плащанията по: изпълнително дело № 20145530400055 по описа на Съдебно – изпълнителна служба при Районен съд гр. Стара Загора със страни: взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123684761 и длъжник  „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8149/2014 г. по описа на 8-ми Район при Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Пловдив, за събиране на сумата от 1561,11 лева, и изпълнително дело № 20145530400056 по описа на Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Стара Загора със страни: взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК123684761 и длъжник „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8150/2014 г. по описа на 8-ми район при Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Пловдив, за събиране на сумата от 8423,70 лева, не е поискал от съда – Пловдивски окръжен съд, да открие производство по несъстоятелност.

От обективна страна обвиняемият В.П. към м. юли и м. август 2014 г. е имал качеството на у. на търговско дружество – на „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, а в това му качество и като е. с.  на капитала на дружеството е можел да представлява и управлява търговското дружество. Дружеството е имало неизплатени парични задължения – по изпълнително дело № 20145530400055 по описа на Съдебно – изпълнителна служба при Районен съд гр. Стара Загора със страни: взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123684761 и длъжник          „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8149/2014 г. по описа на 8-ми Район при Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Пловдив, за събиране на сумата от 1561,11 лв., и изпълнително дело № 20145530400056 по описа на Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Стара Загора със страни: взискател „ПИР ИМПЕКС” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК123684761 и длъжник „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 825239585, преобразувано по подсъдност в изпълнително дело № 8150/2014 г. по описа на 8-ми район при Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд гр. Пловдив, за събиране на сумата от 8423,70 лв. „ВЕКРА – СТИЛ” ЕООД гр. Пловдив спряло плащанията към контрагентите си към дата 01.07.2014 г., като към тази дата 01.07.2014 г. дружеството било в състояние на банкрут, при което финансовото му състояние не позволявало с наличните активи да се покрият пасивите без увреждане на интересите на кредиторите. В следващия се 30 дневен срок обвиняемият като ******** и у. търговското дружество не подал молба до компетентния за това съд по седалището на ЮЛ – Окръжен съд гр. Пловдив, за откриване на производство по несъстоятелност, въпреки наличието на безспорни и изискуеми непогасени парични задължения. Срокът, в който е следвало да стори това обвиняемият, е до 31.07.2014 г. включително, с което пък неподаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на следващия се 30 дневен срок е осъществен състава на престъплението по чл.227 Б ал.2 вр. ал.1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл – със съзнавани, целени и настъпили общественоопасни последици.

С оглед на посочената правна квалификация на приетото за извършено от обвиняемия В.И.П. престъпление настоящата инстанция прие, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78 А ал.1 от НК, тъй като в случая са налице всички комулативно предвидени предпоставки за прилагането на този законов институт. П. е пълнолетно лице, не е осъждан, не се е ползвал друг път от нормата на чл.78 А от НК, за осъщественото от него престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. Поради това и съдът с решението си освободи обвиняемият В.И.П. от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.227 Б ал.2 вр. ал.1 от НК.

Що се касае до размера на наказанието, като взе предвид смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства съдът счита, че първият следва да се определи в неговия минимум от 1000 лева, който е най – справедлив и целесъобразен за обвиняемия. Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчитат чистото съдебно минало, добри характеристични данни. Не се отчитат от съда отегчаващи отговорността обстоятелства.

Направените по делото разноски в размер на 338.32 лв. – за изготвяне на ССЕ и възнаграждение на вещо лице, съдът на основание чл.189 ал.3 от НПК при така постановеното решение присъди в тежест на обвиняемия В.П. за заплащане по сметка на Районен съд гр. Пловдив в полза на Висш съдебен съвет.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА В. Т.