АНД 4615/2015 - Разпореждане - 28-07-2015

Разпореждане по Наказателно дело 4615/2015г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 11042                                                      28.07.2015г.                                    Гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД -V нак.с. в закрито заседание на 28 юли две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

като съдия-докладчик, след като се запозна с материалите по АНД № 4615/ 2015г. по описа на ПРС, V н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

            Постъпила е жалба от  ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД против Наказателно постановление № НП-293/12.12.14 г. на Председателя на Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, за което е образувано производството по горепосоченото АНД.

Видно от материалите по административнонаказателната преписка, както е описано и в самото наказателно постановление, нарушението вменено на жалбоподателя по чл.206 ал.1 от ЗЕ е извършено в гр.Ракитово, защото там е бил съставен протокол от служител на електроразпределителното дружество при проверка на средство за измерване.  Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина - пред Софийския районен съд.  Поради това, Съдът намира, че образуваното съдебно производство пред РС-Пловдив следва да бъде прекратено и делото изпратено по компетентност на Районен съд гр.Велинград. Жалбата е неправилно адресирана РС Пловдив. В този смисъл е Определение №29 от 26.02.2015г. на ВКС, ІІ н.о., постановено по ЧНД №288/2015г.  Мотивиран от гореизложеното съдията-докладчик

Р А З П О Р Е Д И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 4615 / 2015 год. по описа на ПРС 5 нак.с.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на РАЙОНЕН СЪД гр.Велинград.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

                                       СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС