АНД 1661/2015 - Решение - 14-05-2015

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

1048

гр. Пловдив 14.05.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Пловдивски районен съд – 4-ти н. с. в публично заседание на двадесет и първи април две хиляди и петнадесета година в състав

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАС АТАНАСОВ

 

   при участието на секретаря ВИКТОРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА,  като разгледа докладваното от съдията АНД № 1661/2015 г. по описа на ПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № К-032604 от 19.01.2015 година, издадено от Т.Д. - директор на РД гр. Пловдив към КЗП, с което на „ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД ЕИК 130547955, представлявано от Н.Ф. е наложена имуществена санкция в размер на 550 лева за нарушение на чл.123 ал.2 ЗЗП.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на НП, чиято отмяна се иска.

         В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, поддържа подадената жалба чрез своя процесуален представител.

         В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована, изпраща представител, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на НП.

 

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът намира, че НП следва да бъде отменено на процесуално основание, без разглеждането му по същество, тъй като в хода на административнонаказателното производство са допуснати множество съществени процесуални нарушения, които са довели до грубо нарушаване правата на санкционираното лице.

         На първо място следва да се отбележи, че АУАН и НП са издадени в нарушение на императивните разпоредби на чл.42 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. В съставения акт, а така също и в издаденото въз онова на него НП липсва каквото и да е било посочване на датата и мястото на извършване на нарушението, което е вменено като извършено. Посочени са единствено датата и мястото на извършване на проверката, което само по себе си е нещо съвсем различно от датата и мястото на извършване на самото нарушение. Този недостатък няма как да бъде саниран, поради и което следва да се приеме, че НП е издадено в нарушение на процесуалния закон.

         Предвид на горното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р      Е     Ш     И     :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-032604 от 19.01.2015 година, издадено от Т.Д. - директор на РД гр. Пловдив към КЗП, с което на „ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД ЕИК 130547955, представлявано от Н.Ф. е наложена имуществена санкция в размер на 550 лева за нарушение на чл.123 ал.2 ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Пловдивския административен съд  в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.                                   

                                              

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.