АНД 7286/2014 - Решение - 12-02-2015

Решение по Наказателно дело 7286/2014г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер    333                              12.02.2015 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                               ХХІІ  наказателен  състав

На шестнадесети януари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 7286 по описа за 2014 г.,

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0333-000725 от 16.09.2014г. на Началник на РУП С. към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.181, т.1 от ЗДвП и чл.179, ал.1, т.2 от ЗДвП на С.Б.Н. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” съответно в размер на 20лв. и 50лв., общо 70лв., за извършени административни нарушения както следва: по чл.147, ал.1 от ЗДвП и чл.5, ал.1, т.2 от ЗДвП.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 14-0333-000725 от 16.09.2014г. на Началник на РУП С. към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.181, т.1 от ЗДвП и чл.179, ал.1, т.2 от ЗДвП на С.Б.Н. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” съответно в размер на 20лв. и 50лв., общо 70лв., за извършени административни нарушения както следва: по чл.147, ал.1 от ЗДвП и чл.5, ал.1, т.2 от ЗДвП.

                Жалбоподателят С.Б.Н. обжалва наказателното постановление, като формулира претенция за отмяната му като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител и не взема становище по спора.

          Въззиваемата страна – РУП С., редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното Наказателно постановление е издадено против С.Б.Н., за това, че на 09.09.2014г около 10.00 часа в община Родопи на път трети клас № 8005 – на изхода на с.Ц., като водач на лек автомобил – NEW HOLLAND G170 с рег.№ *******, при обстоятелства: 1. Управляваното МПС е без задължителен технически преглед, като представения с такъв с № 0589664 от контролно-техническа инспекция към министерство на земеделието и храните е валидно до 2012 година; 2. При управление на МПС вследствие на силно замърсени гуми с кал, разпръсква същата по платното за движение, не взема мерки за отстраняването и не предупреждава останалите участници в движението; е извършил: 1. Не е представил ППС на технически преглед; 2. Участник в движението изхвърля или оставя на пътя предмети или вещества застрашаващи другите участници.

С това виновно е нарушил чл.147, ал.1 от ЗДвП и чл.5, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № Т715400 от 09.09.2014г., съставен от Д.П.С. – полицейски инспектор при РУП С., като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази, описана в АУАН, с единствената разлика, че в акта е посочено, че водачът управлява колесен трактор и първото нарушение е квалифицирано по чл.147, ал.2 от ЗДвП.

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел е разпитан актосъставителят С., който заявява, че не е възприел фактическите обстоятелства, релевиращи съставите на изследваните нарушения, а е извършил проверка постфактум и по повод сигнал от страна на служители на АПИ, които от своя страна извършвали проверка на процесния път. В тази връзка св.С. свидетелства, че не е възприел жалбоподателят да управлява колесния трактор, а служителите на АПИ му обяснили, че забелязали трактор, който преминал през пътя и оставил по него следи от кал. Св.С. установил наличието на кални следи, но не може да потвърди в резултат на чия деятелност са същите. Отново по информация на служителите от АПИ относно местонахождението на колесния трактор св.С. посетил стопански двор, където установил трактора и по думите на служителка на фирма установил и водачът му, като при него се явил Н., който нито потвърдил, отрекъл обстоятелството да е управлявал трактора, респективно да е замърсил пътя, но поел ангажимент да почисти калта. Наред с това св.С. установил, че тракторът не бил преминал през годишен технически преглед.

Съдът кредитира показанията на актосъставителя като обективни и правдиви, но същевременно отчита обстоятелството, че същите са косвен източник на информация, а което е по-съществено липсват други доказателства, който да ги подкрепят. В тази връзка и съдът е на становище, че не се събират категорични и безспорни доказателства както относно реализацията на деянията, така и досежно тяхното авторство. Нещо повече, не само не е установено по несъмнен начин, че Н. е управлявал трактора, но и въобще липсват доказателства, каква е връзката му с него, тоест дали същият е негов собственик или длъжностно лице, който/което се явява субект на нарушението и което законодателят е предвидил да носи административнонаказателна отговорност по реда на чл.181, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Отделно от горното, при служебна проверка на АУАН и НП съдът констатира, че при съставянето, респ. издаването им са допуснати съществени процесуални нарушения, които представляват самостоятелно основание за отмяна на постановлението, по следните съображения:

Както по-горе се посочи в обстоятелствената част на акта е посочено, че Н. управлява колесен трактор, а – на постановлението, че е водач на лек автомобил. Касае се за съществена разлика във фактическите обстоятелства, имащи отношение към фактическия състав на нарушението и неговата правна квалификация, като в случая различието е в двете алинеи на чл.147 от ЗДвП, а именно ал.1 и ал.2. Все на плоскостта на некоректното квалифициране на деянията е и факта, че по отношение на второто, описано нарушение, също е налице неправилно квалифициране, тъй като същото е възведено по общата норма на чл.5, ал.1, т.2 от ЗДвП, вместо по чл.179, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, който представлява сложен фактически състав, съдържащ в себе си както нарушението, така и санкцията за същото.

Изложеното налага извода, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати нарушения съответно на чл.42, т.5 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5, предл.4 и т.6 от ЗАНН, изискващи ясно, пълно, точно и коректно посочване на обстоятелствата, при които са осъществени нарушенията и конкретните нарушени законови разпоредби, като в случая е създадена процесуална ситуация, при която на жалбоподателя е вменено едно нарушение, а е ангажирана административнонаказателната му отговорност за друго. Коментираните процесуални нарушения са от категорията на съществените, тъй като ограничава правото на защита на наказаното лице и възможността му да я реализира в пълен обем, понеже го поставя в ситуация да не може да разбере при какви фактически положения се твърди да са извършени нарушенията, кои факти и обстоятелства да оборва, кое е нарушението, което му се вменява и за което е санкциониран. Допуснатите нарушения са неотстраними в настоящата въззивна инстанция с оглед контролните функции на същата, поради което и налагат отмяна на наказателното постановление.

Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № 14-0333-000725 от 16.09.2014г. на Началник на РУП С. към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.181, т.1 от ЗДвП и чл.179, ал.1, т.2 от ЗДвП на С.Б.Н. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” съответно в размер на 20лв. и 50лв., общо 70лв., за извършени административни нарушения както следва: по чл.147, ал.1 от ЗДвП и чл.5, ал.1, т.2 от ЗДвП, следва да бъде ОТМЕНЕНО като необосновано, неправилно и незаконосъобразно.

          За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК