АНД 7216/2014 - Решение - 27-02-2015

Решение по Наказателно дело 7216/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 444, 27.02.2015 г., гр. Пловдив

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІ наказателен състав

на двадесет и втори януари

две хиляди и петнадесета година

в публично съдебно заседание в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

секретаря Иванка Пиронкова,

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АНД № 7216 по описа за 2014 год.

 

намира за установено следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № К-032491 от 29.09.2014г. на Т.Д.Д. – Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощена със Заповед № 753 от 29.08.2013 г. на Председателя на КЗП, с което на “АЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от В.Д.Л. - управител, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет/ за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Жалбоподателят “АЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД чрез управителя Л. в жалбата и лично в съдебно заседание и представлавяна от адв. З. Г., обжалва цитираното по-горе наказателно постановление, като моли съда да отмени обжалвания акт, оспорва констатациите, моли съда да приеме, че се касае за маловажен случай.

Въззиваемата страна – КЗП, редновно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок при наличие на правен интерес, поради което същата е допустима.

Наказателното постановление е издадено против “АЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД за това, че при извършена проверка на 14.07.2014. в обект – магазин за детски обувки, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № *, било установено, че търговецът не поддържа регистър на предявените  пред него и пред упълномощените от него лица рекламации на потребителите. Посочено е в НП, че при поискване от управителя регистър не е бил представен. Деянието е квалифицирано от АНО като нарушение на чл. 127, ал.2 от ЗЗП, като  на основание чл.222 от ЗЗП на дружеството била наложена имуществена санкция  в размер на 550 лв.

Констатациите от извършената проверка в обекта били отразени в Констативен протокол № К-016791/14.07.2014г., а на 17.07.2014г. е била извършена и проверка по документи, за което е съставен съответния протокол под № К-0066661/17.07.2014г. в присъствието на упълномощено от управителя на дружеството лице /пълномощното е представено към преписката/. На същата дата е съставен и АУАН под № К-032491, в обстоятелствената част на който се преповтарят констатациите от КП. АУАН е изготвен в присъствието на упълномощеното лице. В графата за възражения е посочено, че книгата за рекламации се е намирала в обекта, но към момента на проверката не са могли да я намерят. Представят се копие от заглавна корица на регистър на предявените рекламации за обекта на дружеството, видно от който е започнат на 26.11.2013г.

Както АУАН, така и НП са издадени от оправомощени лица /видно от представените заповеди/, в кръга на тяхната компетентност.   

Както в АУАН, така и в НП е посочено ясно и точно в какво се изразява нарушението, време и място на извършването му, както и обстоятелствата около неговото извършване.

 Установява се от разпита на актосъставителя К., че актът за установяване на административно нарушение е бил съставен в присъствието на упълномощен от управителя на дружеството лице в офиса на КЗП РД Пловдив.

Твърди се от страна на жалбоподателя, че такъв регистър е съществувал към момента на проверката, като копие от първата страница е представен към момента на съставяне на Протокола за проверка на документи и АУАН. Подобно становище е поддържано и във възражението от АУАН, като се посочва, че не е могъл веднага при проверката да се открие водения в дружеството на хартиен носител регистър на рекламациите. Показанията на свидетеля К., съдът кредитира изцяло, като обстоятелството, че към момента на проверката на проверяващите не е бил представен регистър за рекламации, не се оспорва от страна на жалбоподателя.

Разпоредбата на чл. 127, ал.2 от ЗЗП не предвижда конкретно местонахождение за съхраняване на регистъра за рекламации. Отговор на този въпрос дава последващата разпоредба на чл. 127, ал.4 от ЗЗП, според която приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго. Т.е. безусловно е задължението на търговеца не само да създаде такъв регистър, но и да държи последния в търговския обект, за който е създаден, по всяко време от извършване на търговската дейност на обекта. Другата възможност е, регистърът да се държи по адреса на управление на дружеството, но изискването на закона за "поддържане" на регистър за рекламации в търговския обект цели да се защитят потребителите, които, купувайки стока, неотговаряща на стандарта, или недоволни от предлаганата им услуга, да направят своята рекламация в момента. Това може да бъде осъществено, само ако имат постоянен и непосредствен достъп до регистъра за предявени рекламации. Ето защо, законът изисква по императивен начин с разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП регистърът да бъде в стопанисвания обект и да изпълни целта, за която е предназначен.

Предвид така събраните доказателства обаче, да се приеме категорично, че след като  и оригиналът, и копие от регистъра е представен още в хода на административното производство преди съставяне на АУАН /виж протокола за проверка на документи – т.4 от същия/, макар и без да е заверен от контролен орган, то следователно е липсвал такъв регистър към датата на проверката, е необосновано. Т.е. не остава категорично доказано нарушението.

От друга страна, дори да се приеме, че по несъмнен начин е доказано неподдържането на регистър на предявените рекламации в обекта към момента на проверката, то безспорно нарушението би съставлявало маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Това е така, тъй като видно е, че нарушението би било първо по ред за дружеството /и в НП не се твърди противното/, нарушението е формално, като от него не са настъпили вредни последици, представен е такъв регистър три дни след проверката, което следва да покаже, че от страна на дружеството е коригирано нарушението. Т.е. дори да се приеме извършено нарушение по чл. 127, ал.2 от ЗЗП от страна на „АЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, то същото покрива състава на маловажен случай, което също налага наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление № К-032491 от 29.09.2014г. на Т.Д.Д.– Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощена със Заповед № 753 от 29.08.2013 г. на Председателя на КЗП, с което на “АЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от В.Д.Л. - управител, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет/ за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.