АНД 718/2014 - Разпореждане - 13-02-2014

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2165

гр. Пловдив 13.02.2014 г.

 

            ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Районен съд гр. Пловдив, като съдия – докладчик по АНД № 718/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., след като се запознах с материалите по делото приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

            Производството е образувано въз основа на жалба на С.З.В. *** против фиш – № 0002048866/14.12.2013 г., на ст. полицай при Сектор „Общинска полиция” гр. Пловдив, с който й е наложена глоба в размер на 30 /тридесет/ лв. за нарушение по чл.94 ал.3 от ЗДВП на основание чл.186 ал.3 вр. чл.183 ал.3 т.2 от ЗДВП.

Така депозираната жалба, макар да е подадена от лице, имащо правен интерес от това, се прие от съда за НЕДОПУСТИМА. С жалбата на В. се оспорва нарушението, за което й е наложена глоба с атакувания фиш, поради което и съобразно изискването на чл.186 ал.2 от ЗДВП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението, да се състави акт. Отделно от това самата норма на чл.59 ал.1 от ЗАНН не сочи в приложното поле за развитие на административното производство обжалване на наложена глоба с фиш. Именно за изпълнение на правомощието в случай, че са налице основанията за това, по чл.186 ал.2 от ЗДВП, както и по чл.39 ал.3 от ЗАНН настоящия съдия – докладчик прие, че следва да прекрати производството по делото и да изпрати материалите на Сектор „Общинска полиция” гр. Пловдив по компетентност. В този смисъл е и Определение от 26.02.2013 г. по ЧКНАД № 589/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив ХХІІ к. с.

С оглед на горното

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

            ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 718/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с.

            Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на С.З.В., Сектор „Общинска полиция” гр. Пловдив и Община Пловдив /на изх. № 14 СД 470/10.02.2014 г./ за сведение.

Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

            След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството материалите по административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Сектор „Общинска полиция” гр. Пловдив при Отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Пловдив.

 

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ! В.Т.